Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 70586-2023

03/02/2023    S25

Polen-Sulęcin: Straßenreinigung und Straßenkehrdienste

2023/S 025-070586

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Sulęcin
Nationale Identifikationsnummer: 5960010632
Postanschrift: Lipowa 18
Ort: Sulęcin
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 69-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): alicja.dominik@sulecin.pl
E-Mail: umig@sulecin.pl
Telefon: +48 957553601
Fax: +48 957552122
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bip.sulecin.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulęcin oraz usuwania skutków zimy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: IZiG.271.20.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulęcin oraz usuwania skutków zimy

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 572 551.87 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
77313000 Pflege von Parkanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Sulęcin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulęcin oraz usuwania skutków zimy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. , w której zakres wchodzi:

1. Usługę oczyszczania ulic i chodników położonych wzdłuż terenów gminnych, dróg gminnych, parkingów, parków, alejek parkowych, przystanków autobusowych oraz terenów gminnych według wykazu z pkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia (dalej zwanym OPZ) i częstotliwości w nim określonej.

2. Zamiatanie mechaniczne i ręczne ulic, chodników, parkingów, itp. wyszczególnionych w wykazie z pkt 2 OPZ z częstotliwością w nim określoną. Zamiatanie mechaniczne dotyczy ulic o nawierzchni utwardzonej (asfalt, beton, kostka brukowa, polbrukowa i bruk) posiadających krawężniki.

3. Wykonanie porządków polegających na:

3.1 Oczyszczaniu powierzchni i części przykrawężnikowej jezdni, placów, parkingów i chodników (wraz z chemicznym usuwaniem chwastów) oraz zbieraniu odpadów w parkach i pasach drogowych.

3.2 Zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg i chodników gminnych, parkingów oraz alejek parkowych i innych miejsc wskazanych w OPZ polegających na zgarnięciu śniegu, błota, zwalczaniu gołoledzi przez posypywanie materiałem uszorstniającym. Zbieranie skutego lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych przez właścicieli nieruchomości z

przyległych chodników wzdłuż nieruchomości w pasie dróg gminnych.

3.3 Opróżnianiu koszy ulicznych z terenu miasta. Wywożeniu odpadów z koszy do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie. Dostarczeniu (zakupu) i wymianie uszkodzonych wkładów - max. 50 szt./rok kalendarzowy. W razie konieczności wykonawca powinien przeprowadzać drobne naprawy i remonty koszy ulicznych (tj. przykręcenie np.

luźnego mocowanie, poluzowanej klapy, dokręcenie luźnej deski bądź obudowy itp.) oraz mycie i dezynfekcje minimum raz w roku. Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta winno odbywać się minimum dwa razy w tygodniu. W przypadku przepełniania się koszy ulicznych należy zwiększyć częstotliwość ich opróżniania. Opróżnianie koszy ulicznych na terenie

wsi gminy Sulęcin w ilości do 100 szt. z częstotliwością co 2 tygodnie.

4. Sprzątanie przystanków autobusowych położonych w terenach wiejskich dwa razy w miesiącu oraz sprzątanie raz w tygodniu przystanków położonych przy ulicach Młynarskiej, 3-go Maja, Okopowej, Kilińskiego i przy sklepie Delikatesy Centrum w Sulęcinie wraz z opróżnianiem koszy na wszystkich przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Sulęcin z częstotliwością jak sprzątanie. Sprzątanie przystanków polega na zmiataniu powierzchni utwardzonych, usuwaniu z tych powierzchni chwastów, zbieraniu odpadów oraz koszeniu trawy w promieniu 10 m od przystanków.

5. Wywóz wszystkich odpadów zebranych w workach i luzem z terenu miasta pozostałych po porządkowaniu gminnych terenów, z terenów przy garażach oraz po utrzymaniu zieleni w Sulęcinie w workach i luzem (trawa z koszenia, zielsko z plewienia, liście, gałęzie z pielęgnacji oraz z wycinki drzew, itp.) do 24 godzin po telefonicznym zgłoszeniu potrzeby wywozu

przez pracownika Urzędu. Ilość odpadów dodatkowych do wywozu nie przekroczy 500 m3 w ciągu trwania umowy.

6. Wywóz liści z terenu parków miejskich w Sulęcinie (zgrabionych na sterty lub w workach) do 7 dni od dnia zgłoszenia potrzeby ich wywozu.

7. Sprzątanie gminnych placów zabaw oraz pozostałych miejsc wskazanych w OPZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres na jaki planował Zamawiający podpisać umowę obejmował dwa lata, jednak podczas negocjacji ustalono, że umowa będzie podpisana na rok. Wartość zamówienia podana w pkt II.1.7 jest wartością ustaloną na jeden rok.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

KOMUNALNIK Sp. z o.o. (KOMUNALNIK) - obie spółki posiadają osobowość prawną. Wyżej wymienione spółki są założycielami i jedynymi udziałowcami spółki: Sulęciński Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. (SZUK), z którą Gmina zamierza przeprowadzić negocjacje w celu udzielenia przedmiotowego zamówienia w trybie z wolnej ręki. SZUK posiada osobowość prawną, została powołana w celu realizowania zadań Gminy i nie ma udziału kapitału prywatnego. W przypadku gdy ZUK i KOUNALNIK będą posiadały nad jakąś osobą prawną dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej to takie same kompetencje w sposób pośredni będzie miała nad tą osobą prawną Gmina Sulęcin.

Ponad 90% przychodów netto z działalności SZUK w ostatnich trzech latach pochodziło z wykonywania zadań na rzecz Gminy Sulęcin.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulęcin oraz usuwania skutków zimy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SULĘCIŃSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 367452261
Postanschrift: ul. Bolesława Chrobrego 3
Ort: Sulęcin
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Postleitzahl: 69-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 57 255 187.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 631 110.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W sekcji V.2.2) "liczba otrzymanych ofert" wskazano cyfrę "1" ponieważ zostało to wymuszone przez system jednak w trybie z wolnej ręki nie została złożona oferta w rozumieniu ustawy Pzp. Wprowadzona wartość powinna wynosić "0".

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z rozdziałem IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023