Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 705934-2023

21/11/2023    S224

Polen-Rymanów-Zdrój: Gasförmige Brennstoffe

2023/S 224-705934

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uzdrowisko Rymanów S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 6840000790
Postanschrift: ul. Zdrojowa 48
Ort: Rymanów-Zdrój
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-481
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marek Krzysztyński
E-Mail: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl
Telefon: +48 134357476
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6931f76d-847b-11ee-9aa3-96d3b4440790
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6931f76d-847b-11ee-9aa3-96d3b4440790
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka Akcyjna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla punktów poboru w „Uzdrowisko Rymanów” S.A.

Referenznummer der Bekanntmachung: DMC-02/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09120000 Gasförmige Brennstoffe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla potrzeb Uzdrowiska Rymanów S.A w Rymanowie-Zdroju w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia parametrów jakościowych paliwa gazowego, standardów jakościowych obsługi Zamawiającego oraz sposobu załatwiania reklamacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego, w szczególności z Rozdziałem 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U z 2018 r. poz.1158 z późn. zm.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09123000 Erdgas
65200000 Gasversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Rymanów-Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla potrzeb Uzdrowiska Rymanów S.A w Rymanowie-Zdroju w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024.

2) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia parametrów jakościowych paliwa gazowego, standardów jakościowych obsługi Zamawiającego oraz sposobu załatwiania reklamacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego, w szczególności z Rozdziałem 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U z 2018 r. poz.1158 z późn. zm.)

3) Szczegółowe dane dotyczące punktów poboru aktualnych grup taryfowych, mocy umownej oraz prognozowanego zużycia zawiera załącznik nr 1.2 do OPZ „Zestawienie jednostek, punktów poboru wraz z prognozowanym zużyciem”.

4) Wskazane w załączniku nr 1 do SWZ dane stanowią prognozę zużycia gazu i służą

wyłącznie do porównania złożonych ofert, ale w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu we wskazanych w załączniku ilościach.

5) Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy paliwo gazowe w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy zużycia.

6) Dostarczanie paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz umowy oświadczenie usług dystrybucji gazu,

zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 poz. 1385 z późn. zm.)

7) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, przy czym Zamawiający informuje, że obecnie realizuje kompleksową dostawę paliwa gazowego na podstawie umowy zawartej na czas określony tj. do dnia 31.12.2023 r.

8) Obiekty Zamawiającego podlegają pod Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

9) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wykonanej mocy umownej. W przypadku braku możliwości umieszczenia tej informacji na fakturze dopuszcza się jej przedstawienie w postaci załącznika do faktury.

10) Zamawiający jest częściowo zwolniony z akcyzy na podstawie art. 31b ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.2022. poz. 143)- zał. nr 1.4 do OPZ

11) Zamawiający oświadcza, że punkty poboru jednostek organizacyjnych wskazanych

w zestawieniu załącznik nr 2a do SWZ podlegają ochronie taryfowej zawartej w

ustawie z dnia 26 stycznia 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022 poz. 202)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2024
Ende: 31/12/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający planuje wznowienie zamówienia , tak aby zapewnić ciągłość dostaw gazu od dnia 01.01.2025 r.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, tj. posiada koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne

posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwami gazowymi, tj. posiada koncesję w zakresie dystrybucji paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne -w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej

lub

posiada podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwami gazowymi na obszarze, na którym znajdują się

punkty poboru paliwa gazowego -w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00- zł (słowie złotych: pięćset tysięcy złotych)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonał, a przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 (jedno) zamówienia (umowę) obejmującą swym zakresem dostawy paliwa gazowego, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a wartość dostaw była nie mniejsza niż 2 000 0000 zł brutto.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowi zał. nr 4 do niniejszej SWZ

2) W przypadku zawierania umowy wyłącznie w formie elektronicznej datą zawarcia umowy jest data złożenia ostatniego podpisu na umowie

3) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy, określonych we wzorze umowy oraz wynikających z postanowień przepisów ustawy Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/12/2023
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/03/2024
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/12/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja oraz skladanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl;

Wykonawca składa ofertę na platformie e -zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

IV kwartał 2024 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@upz.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@upz.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@upz.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2023