Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 705934-2023

21/11/2023    S224

Polen-Rymanów-Zdrój: Gasvormige brandstoffen

2023/S 224-705934

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uzdrowisko Rymanów S.A.
Nationaal identificatienummer: 6840000790
Postadres: ul. Zdrojowa 48
Plaats: Rymanów-Zdrój
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Postcode: 38-481
Land: Polen
Contactpersoon: Marek Krzysztyński
E-mail: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl
Telefoon: +48 134357476
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6931f76d-847b-11ee-9aa3-96d3b4440790
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6931f76d-847b-11ee-9aa3-96d3b4440790
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spółka Akcyjna
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla punktów poboru w „Uzdrowisko Rymanów” S.A.

Referentienummer: DMC-02/23
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09120000 Gasvormige brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla potrzeb Uzdrowiska Rymanów S.A w Rymanowie-Zdroju w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia parametrów jakościowych paliwa gazowego, standardów jakościowych obsługi Zamawiającego oraz sposobu załatwiania reklamacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego, w szczególności z Rozdziałem 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U z 2018 r. poz.1158 z późn. zm.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rymanów-Zdrój

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla potrzeb Uzdrowiska Rymanów S.A w Rymanowie-Zdroju w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024.

2) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia parametrów jakościowych paliwa gazowego, standardów jakościowych obsługi Zamawiającego oraz sposobu załatwiania reklamacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego, w szczególności z Rozdziałem 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U z 2018 r. poz.1158 z późn. zm.)

3) Szczegółowe dane dotyczące punktów poboru aktualnych grup taryfowych, mocy umownej oraz prognozowanego zużycia zawiera załącznik nr 1.2 do OPZ „Zestawienie jednostek, punktów poboru wraz z prognozowanym zużyciem”.

4) Wskazane w załączniku nr 1 do SWZ dane stanowią prognozę zużycia gazu i służą

wyłącznie do porównania złożonych ofert, ale w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu we wskazanych w załączniku ilościach.

5) Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy paliwo gazowe w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy zużycia.

6) Dostarczanie paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz umowy oświadczenie usług dystrybucji gazu,

zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 poz. 1385 z późn. zm.)

7) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, przy czym Zamawiający informuje, że obecnie realizuje kompleksową dostawę paliwa gazowego na podstawie umowy zawartej na czas określony tj. do dnia 31.12.2023 r.

8) Obiekty Zamawiającego podlegają pod Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

9) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wykonanej mocy umownej. W przypadku braku możliwości umieszczenia tej informacji na fakturze dopuszcza się jej przedstawienie w postaci załącznika do faktury.

10) Zamawiający jest częściowo zwolniony z akcyzy na podstawie art. 31b ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.2022. poz. 143)- zał. nr 1.4 do OPZ

11) Zamawiający oświadcza, że punkty poboru jednostek organizacyjnych wskazanych

w zestawieniu załącznik nr 2a do SWZ podlegają ochronie taryfowej zawartej w

ustawie z dnia 26 stycznia 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022 poz. 202)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2024
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający planuje wznowienie zamówienia , tak aby zapewnić ciągłość dostaw gazu od dnia 01.01.2025 r.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, tj. posiada koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne

posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwami gazowymi, tj. posiada koncesję w zakresie dystrybucji paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne -w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej

lub

posiada podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwami gazowymi na obszarze, na którym znajdują się

punkty poboru paliwa gazowego -w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00- zł (słowie złotych: pięćset tysięcy złotych)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonał, a przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 (jedno) zamówienia (umowę) obejmującą swym zakresem dostawy paliwa gazowego, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a wartość dostaw była nie mniejsza niż 2 000 0000 zł brutto.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowi zał. nr 4 do niniejszej SWZ

2) W przypadku zawierania umowy wyłącznie w formie elektronicznej datą zawarcia umowy jest data złożenia ostatniego podpisu na umowie

3) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy, określonych we wzorze umowy oraz wynikających z postanowień przepisów ustawy Pzp.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/12/2023
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/03/2024
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/12/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja oraz skladanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl;

Wykonawca składa ofertę na platformie e -zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

IV kwartał 2024 r.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul.Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@upz.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@upz.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@upz.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/11/2023