Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 706007-2023

21/11/2023    S224

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2023/S 224-706007

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Postanschrift: Ul. Żwirki i Wigury 61
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-091
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anita Gałązka
E-Mail: aez@wum.edu.pl
Telefon: +48 225720331
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://wum.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania domów studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz terenów zewnętrznych przyległych do tych budynków

Referenznummer der Bekanntmachung: AEZ/S-104/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w domach studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, sprzątania terenów zewnętrznych wokół obiektów, ich odśnieżania oraz pielęgnacji terenów zielonych przy obiektach, na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

2. Usługa sprzątania i utrzymania czystości będzie wykonywana przy użyciu środków czystości i sprzętu technicznego Wykonawcy, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ

Miejsce świadczenia usług:

1) Dom Studenta nr 1 - ul. Batalionu Pięść 9,

2) Dom Studenta nr 2 - ul. Karolkowa 84,

3) Dom Studenta nr 2 BIS - ul. Karolkowa 84.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 698 511.77 PLN / höchstes Angebot: 2 272 661.70 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90612000 Straßenkehrdienste
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90919000 Büro-, Schul- und Büroausstattungsreinigung
77314100 Anlegen von Rasen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Miejsce świadczenia usług:

1) Dom Studenta nr 1 - ul. Batalionu Pięść 9,

2) Dom Studenta nr 2 - ul. Karolkowa 84,

3) Dom Studenta nr 2 BIS - ul. Karolkowa 84.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w domach studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, sprzątania terenów zewnętrznych wokół obiektów, ich odśnieżania oraz pielęgnacji terenów zielonych przy obiektach, na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

2. Usługa sprzątania i utrzymania czystości będzie wykonywana przy użyciu środków czystości i sprzętu technicznego Wykonawcy, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ

Miejsce świadczenia usług:

1) Dom Studenta nr 1 - ul. Batalionu Pięść 9,

2) Dom Studenta nr 2 - ul. Karolkowa 84,

3) Dom Studenta nr 2 BIS - ul. Karolkowa 84.

3. Usługi sprzątania będą świadczone przez cały okres trwania umowy przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy): w Domu Studenta nr 1 w godzinach 6:00 – 14:00 przez co najmniej 3 osoby, w Domu Studenta nr 2 i 2 BIS w godzinach 7:00 – 15:00 przez co najmniej 6 osób.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy w ujęciu ilościowym lub wartościowym, jednakże nie przekraczającym 30% wartości wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy, wyłonionego w niniejszym postepowaniu.

5. W oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga, aby usługi sprzątania były świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 9 etatów. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w trakcie realizacji umowy posługiwał się innymi osobami niż zatrudnione na podstawie stosunku pracy jw., jednakże osoby te będą zatrudniane w celu zapewnienia zastępstwa w okresie urlopowym, zwolnień lekarskich lub w innych przypadkach losowych.

6. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie na własny koszt zawrzeć umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia, ustanawiające ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i wszystkich podwykonawców, w okresie obowiązywania umowy, obejmującą swoim zakresem wszelkie szkody jakie mogą zostać wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) za jedno i wszystkie zdarzenia objęte umową OC.

7. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w oparciu o art. 131 ust. 2 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu świadczenia usług po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania. Wniosek w sprawie wizji lokalnej należy złożyć nie później niż do dnia 07.09.2023 r., na platformie. Zamawiający jednocześnie informuje, że wizja lokalna nie jest obowiązkowa. W świetle powyższego oferta Wykonawcy, który nie będzie uczestniczył w wizji lokalnej nie będzie podlegała odrzuceniu, w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 165-519695
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania domów studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz terenów zewnętrznych przyległych do tych budynków

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/10/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ARKU CAR Łukasz Olszewski
Nationale Identifikationsnummer: 118 20 06 249
Postanschrift: ul. Arkuszowa 45A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-934
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 833 225.61 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 698 511.77 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, aktów wykonawczych do ustawy.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy.

3. W prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 139 ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

5. Wykonawca powinien zapoznać się z niniejszą specyfikacją warunków zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

6. W postępowaniu, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl .

7. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod ww. adresem https://wum.ezamawiajacy.pl w zakładce „Baza Wiedzy”. Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48 22 257 22 23.

8. Podmiotowe środki dowodowe: Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, dokumenty, o których mowa w Rozdziale X SWZ.

9. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 - 10.

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1).

10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. Administratorem danych osobowych jest:

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa reprezentowany przez Rektora WUM.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w rozdziale XXVII SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy, przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. (Rozdział XXVI SWZ).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2023