Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 70605-2023

03/02/2023    S25

Polen-Lublin: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2023/S 025-070605

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Postanschrift: ul. Krochmalna 13j
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-401
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Grzegorz Tomczyk
E-Mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Telefon: +48 814665710
Fax: +48 814665701
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – Zadania nr 1, 3 oraz 4.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-PS.221.1.11.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233120 Straßenbauarbeiten
45100000 Baureifmachung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45223000 Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
45233290 Installation von Straßenschildern
45233300 Fundamentierungsarbeiten für Fernstraßen, Landstraßen, Straßen und Fußwege
45260000 Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45312000 Installation von Alarmanlagen und Antennen
45313000 Installation von Aufzügen und Rolltreppen
45314000 Installation von Fernmeldeanlagen
45315000 Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden
45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
45317000 Sonstige Elektroinstallationsarbeiten
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
45333000 Installation von Gasanlagen
45350000 Maschinentechnische Installationen
45400000 Baufertigstellung
09330000 Solarenergie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Lublin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Zadanie nr 1 obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze,

2) wycinkę drzew,

3) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla dróg istniejących będących w obszarze budowy, zapewnienie komunikacji pieszej w rejonie przebudowy oraz zapewnienie dojazdu do posesji,

4) wykonanie rozbiórki istniejącej konstrukcji dróg i nawierzchni utwardzonych,

5) wykonanie koniecznej przebudowy sieci kolidujących: teletechnicznych, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej nN, itp.,

6) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, itp.,

7) budowę kanału technologicznego,

8) wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych dróg,

9) budowę / przebudowę zjazdów, miejsc postojowych,

10) budowę/przebudowę chodników,

11) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

12) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

13) zagospodarowanie terenów zieleni.

2. Zadanie nr 3 obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze,

2) wycinkę drzew i krzewów,

3) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla dróg istniejących będących w obszarze budowy, zapewnienie kursowania komunikacji miejskiej i komunikacji pieszej w rejonie przebudowy oraz zapewnienie dojazdu do posesji,

4) wykonanie rozbiórki istniejącej konstrukcji dróg i nawierzchni utwardzonych,

5) rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym obiektów kubaturowych,

6) wykonanie koniecznej przebudowy sieci kolidujących: teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych nN i SN wraz z budową stacji transformatorowej, gazowych n/c i ś/c wraz z budową stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, itp.,

7) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym, oświetlenia drogowego, itp.,

8) budowę kanału technologicznego,

9) przebudowę i budowę trakcji trolejbusowej, infrastruktury przystankowej,

10) wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych dróg, murów oporowych, palisad, zatok autobusowych,

11) umocnienie skarp,

12) budowę / przebudowę zjazdów, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych,

13) budowę/przebudowę chodników,

14) oznakowania poziomego i pionowego,

15) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

16) zagospodarowanie terenów zieleni.

3. Zadanie nr 4 obejmuje obejmuje m.in.:

1) budowę budynku Dworca ZCK z garażem podziemnym, wyrzutnią terenową, schodami i windami terenowymi wraz z instalacjami wewnętrznymi (wentylacji, oddymiania, grzewczymi i chłodu, wodno-kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi, tryskaczowymi. agregatu prądotwórczego jako awaryjnego źródła energii, zbiorników retencyjnych wody deszczowej oraz pożarowego w przestrzeni garażu podziemnego),

2) budowę budynku stacji ładowarek, trafostacji i trakcji wraz z urządzeniami i instalacjami wewnętrznymi (wentylacji, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi) oraz z zewnętrznymi kablowymi liniami zasilającymi nN i SN,

3) budowę wiat peronów: północnego nr 1, centralnego nr 2, południowego nr 3,

4) budowę i przebudowę przyłącza wodociągowego, hydrantów, instalacji wodociągowych prowadzonych w gruncie, sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalików, sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej i przykanalików, instalacji odprowadzenia wody deszczowej prowadzonych w gruncie, przyłącza elektroenergetycznego, przyłączy teletechnicznych, zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji fotowoltaicznych z panelami na zadaszeniach peronów i w świetliku, pionowych kolektorów gruntowych wraz z instalacjami prowadzonymi w gruncie,

5) budowę dróg manewrowych, dojść, dojazdów, peronów kieszeniowych, chodników, ścieżek rowerowych, placów i terenów zielonych, małej architektury,

6) rozbiórkę kolidujących z zamierzeniem budowlanym obiektów kubaturowych i wielkogabarytowych oraz istniejącej infrastruktury,

7) wycinka i nasadzenia drzew i krzewów.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 29/07/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” jest współfinansowany w ramach Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 251-627726

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – Zadania nr 1, 3 oraz 4.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
18/12/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Budimex S.A.
Postanschrift: ul. Siedmiogrodzka 9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-204
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 184 208 070.08 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Odwołanie. 2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4. i 2.5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 3. Skarga do sądu. 3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r.– Prawo pocztowe (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 20-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Lublin

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zgodnie z pkt II.2.4) przedmiotowego ogłoszenia i uzupełniony o następujące zapisy:

4.Wykonanie prac przewidzianych Protokołem Konieczności nr 5/2021 z dnia 01.07.2021r. wraz z aktualizacją opisaną w Protokole Konieczności nr 16/2022 z dnia 25.01.2022r.

5.Wykonanie prac przewidzianych Protokołem Konieczności nr 7/2021 z dnia 17.08.2021r. oraz Protokołem Konieczności nr 8/2021 z dnia 19.08.2021r.

6.Wykonanie prac przewidzianych Protokołem Konieczności nr 14/3/2021 z dnia 08.12.2021r.

7.Wykonanie prac przewidzianych Protokołem Konieczności nr 17/2022 z dnia 22.02.2022r.

8.Wykonanie prac przewidzianych Protokołem Konieczności nr 20/2022 z dnia 20.05.2022r. oraz Protokołem Konieczności nr 22/2022 z dnia 09.06.2022r.

9.Wykonanie prac przewidzianych Protokołem Konieczności nr 24/2022 z dnia 27.06.2022r. oraz Protokołem Konieczności nr 27/2022 z dnia 27.06.2022r.

10.Wykonanie prac przewidzianych Protokołem Konieczności nr 29/2022 z dnia 02.08.2022r. oraz Protokołem Konieczności nr 30/2022 z dnia 02.08.2022r.

11.Wykonanie prac przewidzianych Protokołem Konieczności nr 34/2022 z dnia 06.09.2022r.

12.Wykonanie prac przewidzianych Protokołem Konieczności nr 36/2022 z dnia 19.09.2022r., Protokołem Konieczności nr 37/2022 z dnia 19.09.2022r. oraz Protokołem Konieczności nr 38/2022 z dnia 19.09.2022r.

13.Wykonanie prac przewidzianych Protokołem Konieczności nr 42/2022 z dnia 26.09.2022r.

14.Wykonanie prac przewidzianych Protokołem Konieczności nr 40/1,3//2022 z dnia 22.09.2022r., Protokołem Konieczności nr 41/1,3/2022 z dnia 26.09.2022r. oraz Protokołem Konieczności nr 43/1,3//2022 z dnia 30.09.2022r.

15.Wykonanie prac przewidzianych Protokołem Konieczności nr 45/2022 z dnia 24.10.2022r.

16.Wykonanie prac przewidzianych Protokołem Konieczności nr 47/2022 z dnia 27.10.2022r.

17.Wykonanie prac przewidzianych Protokołem Konieczności nr 46/1,3/2022 z dnia 26.10.2022r., Protokołem Konieczności nr 48/2022 z dnia 21.10.2022r., Protokołem Konieczności nr 49/2022 z dnia 25.10.2022r. oraz Protokołem Konieczności nr 50/2022 z dnia 28.10.2022r.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 28/02/2023
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 188 187 712.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Budimex S.A.
Postanschrift: ul. Siedmiogrodzka 9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-204
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

W §2 ust. 2 dodano: pkt 4-15(wcześniej) i 16-17(aktualnie) o treści zgodnej uzupełnionym opisem, o którym mowa w pkt. VII.1.4 przedmiotowego ogłoszenia.

W §8 dodano ust. 21-32(wcześniej) i 33-34(aktualnie):

21.Za prace określone w §2 ust.2 pkt 4 Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie:

1)kosztorysowe określone na podstawie cen jednostkowych zawartych w Protokole Konieczności nr 5/2021 z dnia 01.07.2021r. w zakresie:

-części zbiorników wypełnionych zanieczyszczeniami zinwentaryzowanych na dzień sporządzania PK nr 5/2021 z dnia 01.07.2021r., tj. w wysokości 10913779,10 zł netto,

-części zbiorników stalowych zinwentaryzowanych na dzień sporządzania PK nr 5/2021 z dnia 01.07.2021r., tj. w wysokości 23000,00 zł netto,

-części fundamentów zinwentaryzowanych na dzień sporządzania PK nr 5/2021 z dnia 01.07.2021r., tj. w wysokości 335334,75 zł netto,

-części ściany szczelnej, tj. w wysokości 110000,00 zł netto,

co daje łączną kwotę w wysokości 11382113,82 zł netto, 14000000,00 zł brutto,

2)ryczałtowe zgodnie z ustaleniami zawartymi w PK nr 16 z dnia 25.01.2022r. - w zakresie nowoodkrytych części zbiorników nr 2 i 4 zinwentaryzowanych na dzień sporządzania PK nr 16/2022 z dnia 25.01.2022r., tj. w wysokości 2344928,00 zł(netto), 2884261,44 zł(brutto).

22.Za prace określone w §2 ust.2 pkt 5 Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jedn. zawartych – PK nr 7/2021 z dnia 17.08.2021r. oraz PK nr 8/2021 z dnia 19.08.2021r.

23.Za prace określone w §2 ust.2 pkt 6 Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jedn. zawartych w PK nr 14/3/2021 z dnia 08.12.2021r.

24.Za prace określone w §2 ust.2 pkt 7 Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jedn. zawartych – PK nr 17/2022 z dnia 22.02.2022r.

25.Za prace określone w §2 ust.2 pkt 8 Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jedn. zawartych w PK nr 20/2022 z dnia 20.05.2022r. oraz PK nr 22/2022 z dnia 09.06.2022r.

26.Za prace określone w §2 ust.2 pkt 9 Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jedn. zawartych w PK nr 24/2022 z dnia 27.06.2022r. oraz PK nr 27/2022 z dnia 27.06.2022r.

27.Za prace określone w §2 ust.2 pkt 10 Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jedn. zawartych w PK nr 29/2022 z dnia 02.08.2022r. oraz PK nr 30/2022 z dnia 02.08.2022r.

28.Za prace określone w §2 ust.2 pkt 11 Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jedn. zawartych w PK nr 34/2022 z dnia 06.09.2022r.

29.Za prace określone w §2 ust.2 pkt 12 Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jedn. zawartych w PK nr 36/2022 z dnia 19.09.2022r., PK nr 37/2022 z dnia 19.09.2022r. PK nr 38/2022 z dnia 19.09.2022r.

30.Za prace określone w §2 ust.2 pkt 13 Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jedn. zawartych w PK nr 42/2022 z dnia 26.09.2022r.

31.Za prace określone w §2 ust.2 pkt 14 Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jedn. zawartych w PK nr 40/1,3/2022 z dnia 22.09.2022r., PK nr 41/1,3/2022 z dnia 26.09.2022r. oraz PK nr 43/1,3/2022 z dnia 30.09.2022r.

32.Za prace określone w §2 ust.2 pkt 15 Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jedn. zawartych w PK nr 45/2022 z dnia 24.10.2022r.

33.Za prace określone w §2 ust.2 pkt 16 Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jedn. zawartych w PK nr 47/2022 z dnia 27.10.2022r.

34.Za prace określone w §2 ust.2 pkt 17 Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jedn. zawartych w PK nr 46/1,3,/2022 z 26.10.2022r. PK nr 48/2022 z dnia 21.10.2022r. oraz PK nr 49/2022 z dnia 25.10.2022r. oraz PK nr 50/2022 z dnia 28.10.2022r.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Uzgodniono: 1.konieczność wymiany pokryw istniejących studni teletechnicznych na spełniające wymagania techniczne. 2.sposób rozliczenia robót, które były objęte dokumentacją ale nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym: w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej pod stropem poziomu -1. 3.konieczność wykonania otworów w przegrodach budowlanych na potrzeby wykonania kanalizacji, regulacji wysokości posadzki i poszerzenia stropu - w związku z rewizjami dokumentacji wydanymi przez projektanta. Przedmiotowe prace są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia ze względów technicznych. Zlecenie w/w robót dodatkowych innemu Wykonawcy skutkowałaby opóźnieniami w realizacji i zwiększeniem kosztów. Zamawiający działając z należytą starannością nie był w stanie przewidzieć okoliczności powodujących konieczność zmiany Umowy. Szacowana wartość robót dodatkowych nie przekracza 50% wartości umownego wynagrodzenia.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 204 193 713.68 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 204 428 918.75 PLN