Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70614-2023

03/02/2023    S25

Ungarn-Budapest: Versicherungen

2023/S 025-070614

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 27750409241
Postanschrift: Horvát Utca 14-26. 8. em. 836.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1027
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Zalai Péter
E-Mail: ekr@nsu.hu
Telefon: +36 309950407
Fax: +36 14714103
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://hungarysport.hu/
Adresse des Beschafferprofils: https://ekr.gov.hu/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000100612023/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000100612023/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Sport

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

NSÜ részére vagyon- és felelősségbiztosítás

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000100612023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000 Versicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. részére vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatások nyújtása

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000 Versicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HUZZZ Extra-Regio NUTS 3
Hauptort der Ausführung:

Magyarország_1107_Budapest_Margitsziget Holdudvar. ép._hrsz 23800/6.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. uniós közbeszerzési eljárás keretében kívánja beszerezni a következő biztosítási fedezetet az alábbiak szerint:

1. All risks vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás

A teljes mennyiség 669 400 400 913 Ft, melybe a mellékköltség és előgondoskodás biztosítása is benne foglaltatik az adatközlő táblázat szerint. Amennyiben a szerződés futamideje alatt az Ajánlatkérő üzemeltetési körébe-, a szerződés hatályba lépésekor még nem ismert vagyonelem kerül, akkor Ajánlatkérő jogosult a teljes vagyonértékhez (669 400 400 913 Ft- hoz tartozó szumma biztosítási összeghez) képest maximum +30%-os opció (200 820 120 273 Ft-hoz tartozó szumma biztosítási összeg) egyoldalú lehívására.

A biztosítás tartama:

A szerződés aláírásának napját követő nap 0.00 perc-től 1 éves időtartamra, mely további 1 évvel meghosszabbítható, figyelmmel a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontjára.

kockázatviselés kezdete:

A szerződés aláírását követő nap 0.00 perc

biztosítási évforduló:

a szerződés aláírásának napját követő nap (kockázatviselés kezdetének a napja)

várakozási idő

a műszaki specifikáció teljes terjedelme alatt meghatározott kockázatok tekintetében nem alkalmazható várakozási idő, valamennyi kockázat egységesen a szerződésben rögzített kockázatviselés kezdetével indul.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: A biztosító által a vállalt kárelőleg mértéke a Biztosító által becsült kárösszeg %- ban (minimum 40% maximum 80%) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződés 1 évvel meghosszabbítható a szerződés szerint, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontjára.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Amennyiben a szerződés futamideje alatt az Ajánlatkérő üzemeltetési körébe-, a szerződés hatályba lépésekor még nem ismert vagyonelem kerül, akkor Ajánlatkérő jogosult a teljes vagyonértékhez (669 400 400 913 Ft- hoz tartozó szumma biztosítási összeghez) képest maximum +30%-os opció (200 820 120 273 Ft-hoz tartozó szumma biztosítási összeg) egyoldalú lehívására, amellyel szerződés módosulhat a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontja alapján. A biztosítási díj a vagyonérték alapján kerül megállapításra, így a maximum 30% opció lehívása is a benyújtott ajánlat alapján valósul meg, amennyiben Ajánlatkérő él az opció lehívásának jogával.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.

II.2.3) A teljesítés helye ponthoz: teljesítés Magyarország egész területén

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64. §-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)bekezdések hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésre figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 15. § (1) bekezdés alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69. § (4) - (7) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII.törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont).

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Előzetes igazolás: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az ajánlathoz csatolandó EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjaiban feltüntetni.

Utólagos igazolás: Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az AK Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ATnek.

AT köteles csatolni:

M1) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. a) pontja (és (3a) bek. a) pontja) alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben megkezdett és 3 évben szerződésszerűen teljesített, vagyonbiztosítás szolgáltatásról szóló referenciáját, amelyet a 321/2015. (X. 30.) KR.22. § (1) bek. (2) bekezdésében meghatározottak szerint kell igazolni az alábbi tartalmú referenciaigazolással vagy referencianyilatkozattal:

- ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,

- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége),

- a szállítás tárgya (rövid műszaki tartalom olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban),

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a fentiekben részletezett adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az ajánlattevő tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

AK hivatkozik a Kbt. 69. § (11) bek-re.

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján megjelöli, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az AT-knek az EEKD IV. részében elegendő az alfa pont kitöltése, nem szükséges részletes adatok megadása.

Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő,

M1) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett és legfeljebb 6 évben (72 hónapon belül) megkezdett vagyonbiztosításra vonatkozó referenciával, amelyben a biztosított vagyon értéke eléri vagy meghaladja a 20 Milliárd (20 000 000 000) HUF-ot.

Az M1) pont szerinti referencia előírás legfeljebb 2 biztosítási szerződésből igazolható.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Az ajánlatban a 2014. évi LXXXVIII. törvény 41. § (1)-(4) bekezdéseinek hatálya alá tartozásról nyilatkozni kell

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A biztosítási módozatra vonatkozó biztosítási díjak a szerződésben meghatározott esedékességnek megfelelően, éves díjfizetési ütemben kerülnek kiegyenlítésre. A Biztosított a szerződéstervezet 5. pontban írt díjakat a Biztosító által kiállított számla ellenében, átutalással köteles megfizetni éves díjfizetési ütemezés szerint. Az ellenszolgáltatás teljesítése az alábbi jogszabályok rendelkezései alapján történik: Kbt. 135. § (1), (4) - (6) bek. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A kifizetés a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (l)-(2) bek.-i szerint, éves dijfizetés/számlázás alapján, a helyes számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki utalással történik

Kötbérek: a szerződésben vállalt feladat késedelmes vagy hibás teljesítése, avagy a Biztosítónak a felróható okból a feladat elvégzésének meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén a Biztosító kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint:

- a teljesítés meghiúsulása esetén, a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott éves díj 0,1 %-a, de maximum a jelen szerződés éves fizetendő biztosítási díjának a 1%-a.

- a szerződében körülírt feladat teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén, esetén, a naponta a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott éves díj 0,1 %-a, de maximum a jelen szerződés éves fizetendő biztosítási díjának az 1%-a.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény.

Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Kbt. 27/A.§-ára.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF

További részletes információkat a szerződéstervezet tartalmaz.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Ajánlatkérő a 2022. évi LVII. törvény (a továbbiakban: tv.) 2. § (1) bekezdése szerint 2023. január 01. napjától Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökségként jár el, e tekintetben jogutódja a Nemzeti Sportközpontoknak. A tv 1. számú mellékletében felsorolt sportingatlanok 2023. január 01-jével kerültek ajánlatkérő tulajdonosi joggyakorlásába, az 1. számú melléklet szerinti ingatlanok túlnyomó többségének biztosítási szerződése 2023. március 31. napjával lejár. Előbbiek, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő által tulajdonolt közvagyon a megfelelő biztosítottsággal rendelkezzen 2023. március 31. napját követően is a Kbt. 81. (7) bekezdésében foglalt határidők ajánlatkérőn kívül álló tények és körülmények miatt nem tarthatóak.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/02/2023
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/02/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

) Az eljárásban ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

2) Az ajánlathoz (elektronikus űrlap formájában) csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

- a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap,

- Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,

- Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is),

- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §),

- üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.

- Egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD)

3) A III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.

A 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével történik az értékelés. 2. részszempont: a 40% alatti megajánlás esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

Részletesen a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

5) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

6) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László (lajstromszám: 00172)

7) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

8) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

9) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónapon 30 napot ért.

10) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11) AK alkalmazza a Kbt. 81 § (4)-(5) bekezdését.

12) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

13) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgya egy egységet képez. Kárrendezési, gazdasági (költséghatékonysági), valamint műszaki szempontokra tekintettel az ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem teszi lehetővé. A részekre bontással a közpénzek észszerűbb felhasználása nem valósítható meg.

14) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

15) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.

16) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készíteni, szakmai ajánlatnak az árazott adatközlő ártáblázat minősül, melynek teljes hiánya hiánypótlás keretében nem pótolható. Részletezés a KD-ban.

17) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023