Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70620-2023

03/02/2023    S25

Tschechien-Kolín: Patienten-Fernüberwachungssystem

2023/S 025-070620

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Nationale Identifikationsnummer: 27256391
Postanschrift: Žižkova 146
Ort: Kolín III
NUTS-Code: CZ Česko
Postleitzahl: 28002
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Stanislava Jílková, MBA
E-Mail: stanislava.jilkova@nemocnicekolin.cz
Telefon: +420 321756762
Fax: +420 321721602
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nemocnicekolin.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilONKolin
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilONKolin
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilONKolin
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilONKolin
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: akciová společnost
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Telemetrický systém

Referenznummer der Bekanntmachung: 402/VZOŘ/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33195000 Patienten-Fernüberwachungssystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů kompletního telemetrického systému pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje do jejích provozoven Nemocnice Kolín (v rámci jedné stanice interního oddělení) a Nemocnice Kutná Hora (v rámci dvou stanic interního oddělení), vč. kompletního příslušenství a dalších činností, které zadavatel považuje za součást předmětu plnění veřejné zakázky dle podrobných zadávacích podmínek.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 377 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33195000 Patienten-Fernüberwachungssystem
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

1) Stanice „B“ interního oddělení Nemocnice Kolín,

2) Stanice „A“ a stanice „B“ interního oddělení provozovny Nemocnice Kutná Hora.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů kompletního telemetrického systému pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje do jejích provozoven Nemocnice Kolín (v rámci jedné stanice interního oddělení) a Nemocnice Kutná Hora (v rámci dvou stanic interního oddělení), vč. kompletního příslušenství a dalších činností, které zadavatel považuje za součást předmětu plnění veřejné zakázky dle podrobných zadávacích podmínek.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 377 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zadavatel umožní všem účastníkům prohlídku místa plnění veřejné zakázky za účelem zjištění současného stavu, ověření realizovatelnosti věcného plnění veřejné zakázky vč. zaměření místa plnění, dle podmínek zadávací dokumentace.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením dokladů dle § 77 zákona těmito dokumenty:

a) výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, dokladující oprávnění účastníka k podnikání v oboru příslušném pro zajištění předmětu plnění;

Dodavatel je oprávněn předložit i jiné doklady pro výše uvedené odborné způsobilosti, ze kterých bude patrné, že dotyčná osoba je oprávněna vykonávat na území ČR výše specifikovanou činnost, umožňuje-li to zvláštní právní předpis.

Prokázání profesní způsobilosti může účastník prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ustanovením § 228 zákona.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, tj. seznamem významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam významných dodávek předloží dodavatel ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Při prokazování výše uvedené minimální úrovně významnou dodávkou do jiných prostor nežli je zdravotnické zařízení je nutné brát ohled na složitost instalace za plného provozu nemocničního zařízení a na vysoko kladené nároky na minimalizaci prašnosti a hlučnosti při instalaci, a dále na bezpodmínečné dodržování přísných hygienických předpisů zdravotnického zařízení.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že si může dožádat další informace potvrzené předchozími objednateli, a to v rámci vyjasnění kvalifikace. K takovému dožádání může dojít v případě pochybností o tom, že dokládané plnění zcela naplňuje veškeré podmínky stanovené pro splnění předmětného kvalifikačního předpokladu. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že dokládané významné dodávky nebudou Zadavatelem akceptovány a nebude k nim při posouzení kvalifikace přihlíženo, pokud se údaje uváděné dodavatelem ohledně kterýchkoliv takových dodávek ukážou jako nepravdivé.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dvě významné dodávky totožného předmětu plnění, jako je předmět plnění veřejné zakázky, tzn. dodávky kompletního telemetrického systému shodné nebo obdobné konfigurace a shodného medicínského účelu jako je předmět plnění veřejné zakázky, v min. hodnotě plnění 2.600.000,- Kč bez DPH za každou z těchto dodávek.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 5 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

sídlo zadavatele

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.

Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023