Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 70657-2023

03/02/2023    S25

Polen-Gniezno: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2023/S 025-070657

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Gniezno
Postanschrift: ul. Lecha 6
Ort: Gniezno
NUTS-Code: PL414 Koniński
Postleitzahl: 62-200
Land: Polen
E-Mail: kinga.tekien@gniezno.eu
Telefon: +48 614260486
Fax: +48 614260500
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.Gniezno.eu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna

Referenznummer der Bekanntmachung: WOŚ.O.271.12.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Usługa odbierania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe,położone na terenie miasta Gniezna,w których znajduje się co najmniej jeden lokal,w którym zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec.Usługa odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych oraz lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych,w których znajdują się lokale zamieszkałe.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 20 097 255.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL414 Koniński
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie rodzaje odpadów komunalnych odebranych przez podmiot świadczący usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Gniezna oraz odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna oraz odpadów zebranych od mieszkańców miasta Gniezna w punkach selektywnego zbierania odpadów komunalnych od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2023r.

2. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych na czas świadczenia usługi w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych: do dnia 1 stycznia 2023.

3. Dostawa pojemników na zmieszane odpady komunalne nowym kontrahentom w czasie świadczenia usługi w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia nieruchomości do obsługi.

4. Wyposażanie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej na czas świadczenia usługi w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów: pierwszy zestaw Wykonawca musi dostarczyć najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania lub zgłoszenia nieruchomości do obsługi.

5. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej na czas świadczenia usługi w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: do dnia 1 stycznia 2023r.

6. Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów nowym kontrahentom w czasie świadczenia usługi w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia nieruchomości do obsługi.

7. Ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejscach zbiorowego gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej w miejscach wskazanych przez administratora/zarządcę najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

8. Ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.

9. Zamawiający wprowadza zastrzeżenie wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia tj. przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w posiadanej przez niego instalacji o statusie instalacji komunalnej.

10.Wykonawca poprzez wykonanie usługi zagospodarowania odpadów będzie dążył do zapewnia osiągnięcia odpowiednich (określonych przepisami prawa) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Potwierdzenie osiągnięcia w/w poziomów stanowić będzie sprawozdanie Wykonawcy składane po podstawie obowiązujących przepisów prawa w terminach w nich określonych.

11.W przypadku, gdy gminie Miasto Gniezno zostanie nałożona kara za nieosiągnięcie wymaganych przepisami poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą w kwocie proporcjonalnej do ilości zagospodarowanych odpadów w ramach niniejszej umowy.

12. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu Oferty (załącznik nr 5 do SWZ) nazwy i adresu instalacji, do której przekazywane będą odpady komunalne.

13.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do swz.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: czas przystąpienia do realizacji usługi (działania interwencyjnego) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Kryterium udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych do realizacji przedmiotu niniejszej usługi / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 194-548725
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: URBIS Sp. z o. o.
Postanschrift: ul. Bolesława Chrobrego 24/25,
Ort: Gniezno
NUTS-Code: PL414 Koniński
Postleitzahl: 62-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 20 798 096.30 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 20 097 255.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamowień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,o której mowa w art.469pkt15,oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego,podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,o zawarcie umowy ramowej,dynamicznym systemie zakupów,systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie,do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5.Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione

w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6.Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny,

niż określony w lit.a.

7.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt.7 wnosi się w terminie 10dni

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej,odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia;

2) 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający miesiąca od dnia zawarcia umowy,jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

10.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie-sądu zamówień publicznych,zwanego dalej "sądem zamówień publicznych",za pośrednictwem Prezesa Izby,

w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby,o którym mowa w art.519ust.1,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012r.-Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023