Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70661-2023

03/02/2023    S25

Polen-Stąporków: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2023/S 025-070661

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków
Postanschrift: ul. Niekłańska 15
Ort: Stąporków
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 26-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Matuszewski
E-Mail: krzysztof.matuszewski@radom.lasy.gov.pl
Telefon: +48 606387885
Fax: +48 413741791
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://staporkow.radom.lasy.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stąporków w roku 2022 - II postępowanie

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.4.3.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet I – Gospodarka leśna w leśnictwach Kawęczyn, Mokra, Królewiec

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Stąporków, leśnictwa: Kawęczyn, Mokra, Królewiec.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Gospodarka leśna w leśnictwach Kawęczyn, Mokra, Królewiec obejmująca prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 18/01/2022
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 034-086252

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: SA.270.4.3.2021
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet I – Gospodarka leśna w leśnictwach Kawęczyn, Mokra, Królewiec

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
18/01/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Zakład Usług Leśnych Janusz Nowak
Postanschrift: ul. Armii Krajowej 8/30, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Ort: Skarżysko-Kamienna
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 26-110
Land: Polen
E-Mail: biuro@uslugilesnenowak.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Partner konsorcjum: Ryszard Wojciechowicz Zakład Usługowo Transportowy
Postanschrift: Podlesie 21A, 26-230 Radoszyce
Ort: Podlesie
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 26-230
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Partner konsorcjum: Hubert Wojciechowicz Usługi Leśne Hubi
Postanschrift: Podlesie 9, 26-230 Radoszyce
Ort: Podlesie
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 26-230
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Partner konsorcjum: Zakład Usług Leśnych "Forest-truck" Mariusz Urbańczyk
Postanschrift: ul. Mikołaja Kopernika 11, 26-225 Gowarczów
Ort: Gowarczów
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 26-225
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Partner konsorcjum: Usługi Leśne Fabian Barański
Postanschrift: Gustawów 96, 26-220 Stąporków
Ort: Gustawów
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 26-220
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 973 925.60 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

19.2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

19.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Stąporków, leśnictwa: Kawęczyn, Mokra, Królewiec.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Gospodarka leśna w leśnictwach Kawęczyn, Mokra, Królewiec obejmująca prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 18/01/2022
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 015 815.42 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Janusz Nowak
Postanschrift: ul. Armii Krajowej 8/30
Ort: Skarżysko-Kamienna
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 26-110
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Hubert Wojciechowicz Usługi Leśne Hubi
Postanschrift: Podlesie 9
Ort: Podlesie
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 26-230
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych "Forest-truck" Mariusz Urbańczyk
Postanschrift: ul. Mikołaja Kopernika 11
Ort: Gowarczów
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 26-225
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Usługi Leśne Fabian Barański
Postanschrift: Gustawów 96
Ort: Gustawów
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 26-220
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Ryszard Wojciechowicz Zakład Usługowo Transportowy
Postanschrift: Podlesie 21A
Ort: Podlesie
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 26-230
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Aneks do umowy wprowadzający mechanizm rekompensat paliwowych dla części czynności objętych przedmiotem zamówienia

Na zasadach określonych w Aneksie, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy rekompensaty wzrostu cen paliw płynnych w stosunku do czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy wskazanych w ust. 2 aneksu (łącznie: „Rekompensaty”). .

Celem uchylenia wątpliwości Strony potwierdzają sobie wzajemnie, że Rekompensaty będą płatne w stosunku do Czynności Rekompensowanych zleconych również w ramach Opcji.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

W następstwie agresji Federacji Rosyjskiej (FR) na Republikę Ukrainy (UKR), nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym wyłonienie Wykonawcy; wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa powyżej nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji; wypłata rekompensaty, o której mowa powyżej nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy oraz nie przekroczy wartości, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; okoliczności opisane powyżej odpowiadają przesłance zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP;

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 997 332.01 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 015 815.42 EUR