Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70667-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Revúca: Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft

2023/S 025-070667

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
Nationale Identifikationsnummer: 54435439
Postanschrift: Janka Kráľa 12
Ort: Revúca
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 05001
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Michaela Vrancová
E-Mail: michaela.vrancova@sopsr.sk
Telefon: +421 584422061
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.npmp.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/private/organization/21301/orders
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/457657
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/457657
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Životné prostredie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Starostlivosť o biotopy a druhy vtákov v projektovom území v rámci CHVU017 Muránska planina-Stolica a SKUEV0225 Muránska planina

Referenznummer der Bekanntmachung: 457657
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Cieľom tohto projektu je zlepšenie stavu predmetných biotopov, druhov živočíchov a druhov vtákov európskeho

významu v projektovom území v Správe

Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej prostredníctvom realizácie vybraných manažmentových

opatrení.

Je to neinvestičný projekt, ktorý sa začne realizovať dňa 1.1.2023 s predpokladaným termínom ukončenia 30.11.2023.

Na projekte sa bude priamo podieľať 16

pracovníkov pracujúcich na trvalý pracovný pomer u žiadateľa. Odborný koordinátor projektu dohliada na časové a

vecné plnenie náležitosti projektu, a

zabezbečuje súlad vykonávaných činností s rozpočtom projektu. Koordinátorovi projektu budú priamo zodpovedať 4

Experti/ špecialisti. Na priebeh projektu bude

dohliadať Projektový manažér - interný, ktorý zabezpečí všetky náležitosti vyplyvajúce zo Zmluvy o NFP.

V predmetnom území ide o nasledovné druhy vtákov, lesné a nelesné biotopy a biotopy druhov európskeho významu:

pôtik kapcavý (Aegolius funereus), žltochvost

hôrny (Phoenicurus phoenicurus), hlucháň hôrny (Tetrao urogallus), včelár lesný (Pernis apivorus), Ls 5.2 Kyslomilné

bukové lesy (9110), Ls 5.1 Bukové a jedľovobukové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Ls 5.3

Vápnomilné bukové lesy (9150), Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180) a Ls 9.1

Smrekové lesy čučoriedkové (9410), Tr 1 Suchomilné trávinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte

(6210), Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky

(6510), Lk 2 Horské kosné lúky (6520), netopier čierny (Barbastella barbastellus) a netopier veľkouchý (Myotis

bechsteini). V prípade medveďa hnedého (Ursus arctos)

je cieľom zachovanie jeho priaznivého stavu. Projekt je zameraný na

- obnovu porastov - prirodzené drevinové zloženie

- výchovu mladých lesných porastov

- nahradenie chemickej ochrany

- kosenie, mulčovanie a odstránenie biomasy

- lesnú dopravnú sieť

- opravu a údržbu turistických značených chodníkov (TZCH) a turistickej infraštruktúry, revitalizácia okolia TZCH

- ochranu lesa pred podkôrnym hmyzom

- výkup lesných pozemkov

- opatrenia na zlepšenie akceptácie medveďa hnedého v území

- mapovanie druhov, sledovanie stavu chránených druhov a biotopov

- strážna služba

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 598 561.70 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Národný park Muránska planina

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cieľom tohto projektu je zlepšenie stavu predmetných biotopov, druhov živočíchov a druhov vtákov európskeho

významu v projektovom území v Správe

Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej prostredníctvom realizácie vybraných manažmentových

opatrení.

Je to neinvestičný projekt, ktorý sa začne realizovať dňa 1.1.2023 s predpokladaným termínom ukončenia 30.11.2023.

Na projekte sa bude priamo podieľať 16

pracovníkov pracujúcich na trvalý pracovný pomer u žiadateľa. Odborný koordinátor projektu dohliada na časové a

vecné plnenie náležitosti projektu, a

zabezbečuje súlad vykonávaných činností s rozpočtom projektu. Koordinátorovi projektu budú priamo zodpovedať 4

Experti/ špecialisti. Na priebeh projektu bude

dohliadať Projektový manažér - interný, ktorý zabezpečí všetky náležitosti vyplyvajúce zo Zmluvy o NFP.

V predmetnom území ide o nasledovné druhy vtákov, lesné a nelesné biotopy a biotopy druhov európskeho významu:

pôtik kapcavý (Aegolius funereus), žltochvost

hôrny (Phoenicurus phoenicurus), hlucháň hôrny (Tetrao urogallus), včelár lesný (Pernis apivorus), Ls 5.2 Kyslomilné

bukové lesy (9110), Ls 5.1 Bukové a jedľovobukové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Ls 5.3

Vápnomilné bukové lesy (9150), Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180) a Ls 9.1

Smrekové lesy čučoriedkové (9410), Tr 1 Suchomilné trávinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte

(6210), Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky

(6510), Lk 2 Horské kosné lúky (6520), netopier čierny (Barbastella barbastellus) a netopier veľkouchý (Myotis

bechsteini). V prípade medveďa hnedého (Ursus arctos)

je cieľom zachovanie jeho priaznivého stavu. Projekt je zameraný na

- obnovu porastov - prirodzené drevinové zloženie

- výchovu mladých lesných porastov

- nahradenie chemickej ochrany

- kosenie, mulčovanie a odstránenie biomasy

- lesnú dopravnú sieť

- opravu a údržbu turistických značených chodníkov (TZCH) a turistickej infraštruktúry, revitalizácia okolia TZCH

- ochranu lesa pred podkôrnym hmyzom

- výkup lesných pozemkov

- opatrenia na zlepšenie akceptácie medveďa hnedého v území

- mapovanie druhov, sledovanie stavu chránených druhov a biotopov

- strážna služba

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 599 671.70 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Kód žiadosti o NFP: NFP310010CQD6

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Operačný program: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnomobstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5, resp. v zmysle § 152 ods. 1alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní - predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overenýchkópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia

Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,

správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1

písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Povinnosť predloženia výpisu z registra trestov právnickej osoby vyplýva zo zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016.

Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej

forme vo formáte pdf podpísané elektronicky inštitúciou, ktorá potvrdenie vydala. Ak uchádzač predkladá JED, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte pdf.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: osobné postavenie predloží každý člen skupiny osobitne.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nevyžaduje sa

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

Správa NPMP, - zasadačka

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúce

ul. Janka Kráľa 12,050 01 Revúca

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického

prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, keď sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa

oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať, alebo ak cenová ponuka

uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky, ktorá je definovaná pre nadlimitnú zákazku, hodnotu v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.Počet uchádzačov nie je obmedzený

Nakoľko sa jedná o činnosti lesného hospodárstva nie je presne možné stanoviť predpokladané množstvo činnosti v

ťažbovom procese. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť položku predpokladané množstvo v rámci plnenia

zmluvy pri zachovaní jednotkových cien.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči

verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 37.

V zmysle podľa § 66 ods. 7 písm. b) verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa

uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.

Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení, zverejní v súlade s §64 ods. 4. zákona o VO v systéme IS EVO na URL adrese:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/457657

Ponuky sa predkladajú v systéme IS EVO. Ponuky môže predkladať len uchádzač zaregistrovaný v IS EVO.

Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie

zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023