Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 706695-2023

Kompaktansicht anzeigen

Mit dieser Bekanntmachung wird die Vorfassung geändert:  703628-2023
Polen - Bremssohle - Dostawa okładzin ciernych

224/2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: POLREGIO S.A
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Eisenbahndienste
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Dostawa okładzin ciernych
Beschreibung: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kompletów okładzin ciernych w zakresie : 1) Zadania nr 1: Okładzina cierna hamulca tarczowego COFREN FRENDO SP201/320 SI, Nr kat: C112595/24115,(P+L)do pojazdu EN 62-001 -96 sztuki 2) Zadania nr 2:. Okładzina cierna hamulca tarczowego o powierzchni 200 cm², o wymiarach a = 35 typ ICER 106, Nr kat.: C105255/35F4X(P+L) do pojazdu SA 139-024-72 sztuki Opis przedmiotu zamówienia, w tym sposób realizacji zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
Kennung des Verfahrens: 4ed3c550-5f46-4179-a1ef-e0f53b9041b9
Interne Kennung: Ol.240.2553.2023
Verfahrensart: Offenes Verfahren
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 34322400Bremssohle
2.1.4 Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
art 376 ust 1 pkt 1 ustawy PZP- 
2.1.6 Ausschlussgründe
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy pzp, Wykonawca jest obowiązany złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
Konkurs: art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy pzp, Wykonawca jest obowiązany złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
Zahlungsunfähigkeit: art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy pzp, Wykonawca jest obowiązany złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
Vergleichsverfahren: art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy pzp, Wykonawca jest obowiązany złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: art 108 ust 1 pkt 6 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w odrębnym załączniku „Wzór JEDZ”,
Korruption: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2; Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego
Betrugsbekämpfung: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2; Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego
Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: art. 108 ust 1,pkt 1 lit. g) i pkt2;Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego, art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: art. 108 ust 1,pkt 5 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: art. 108 ust 1,pkt 1 i 2 ustawy PZP; Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: 108 ust 1,pkt 1 i 2 ustawy PZP; Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego, art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do SWZ.
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: art. 108 ust 1,pkt 1 i 2 ustawy PZP; Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: art. 108 ust 1, pkt 1 i 2 ustawy PZP; Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy pzp, Wykonawca jest obowiązany złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: art. 108 ust 1 pkt 1 pkt.1 lit. h pkt 2 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w odrębnym załączniku „Wzór JEDZ”,
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy PZP, Wykonawca jestobowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w odrębnym załączniku „Wzór JEDZ”,
Entrichtung von Steuern: art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w odrębnym załączniku „Wzór JEDZ”,
5. Los
5.1 Los: LOT-0001
Titel: Zadanie 2 –Okładziny cierne II
Beschreibung: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kompletów okładzin ciernych w zakresie Zadania nr 2: Okładzina cierna hamulca tarczowego o powierzchni 200 cm², o wymiarach a = 35 typ ICER 106, Nr kat.: C105255/35F4X(P+L) do pojazdu SA 139-024-72 sztuki
Interne Kennung: Ol.240.2553.2023
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 34322400Bremssohle
5.1.2 Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: 
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-01-02+01:00
Laufzeit: 12MONTH
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.6 Allgemeine Informationen
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Noch nicht bekannt
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung: Wykonawca biorący udział w Postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) dostawy co najmniej 50 okładzin ciernych hamulca tarczowego prawego i lewego, w tym co najmniej jedną umowę obejmującą dostawę co najmniej 20 okładzin
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął cenę oferty jako jedyne kryterium oceny ofert. W kryterium „cena” punkty będą liczone zgodnie z następującym wzorem: (Cena oferty najniższej)/(Cena oferty badanej) X 100 pkt=liczba pkt badanej oferty
Gewichtung (Punkte, genau): 100
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: POL
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://polregio.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/413692,
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur oder Siegel (im Sinne der Verordnung (EU) Nr 910/2014) erforderlich
Varianten: Nicht zulässig
Beschreibung der finanziellen Sicherheit: Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 400,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Szczegóły dotyczące wadium zawarte w § 9 SWZ
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-18+01:0012:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 90DAY
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Zamawiający wezwie Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień ich złożenia, podmiotowych środków dowodowych
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-18+01:0012:30:00+01:00
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Szczegółowy opis, warunki realizacji oraz inne istotne postanowienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ, stanowiący wzór umowy w sprawie zamówieni
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Finanzielle Vereinbarung: Szczegółowy opis, warunki realizacji oraz inne istotne postanowienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ, stanowiący wzór umowy w sprawie zamówieni
Informationen über die Überprüfungsfristen: 3. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 515 ust1 lit. a ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia – publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
Eine elektronische Auktion findet unter folgender Adresse statt: https://polregio.eb2b.com.pl
Beschreibung: Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie jednocześnie (w odstępie nie dłuższym niż 20 minut) wysłane drogą elektroniczną do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w ofercie, o której mowa w § 11.szczegóły dotyczące przeprowadzenia aukcji elektronicznej zawarte w § 18 SWZ
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: Urząd Zamówień Publicznych
Überprüfungsstelle: Urząd Zamowień Publicznych
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: POLREGIO S.A
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Urząd Zamówień Publicznych
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: POLREGIO S.A
Organisation, die Angebote bearbeitet: POLREGIO S.A
5.1 Los: LOT-0002
Titel: Zadanie nr 1- Okładziny cierne I
Beschreibung: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kompletów okładzin ciernych w zakresie Zadania nr 1: Okładzina cierna hamulca tarczowego COFREN FRENDO SP201/320 SI, Nr kat: C112595/24115,(P+L) do pojazdu EN62-001-96 sztuk
Interne Kennung: Ol.240.2553.2023
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 34322400Bremssohle
5.1.2 Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: 
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-01-02+01:00
Laufzeit: 12MONTH
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.6 Allgemeine Informationen
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Noch nicht bekannt
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung: Wykonawca biorący udział w Postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) dostawy co najmniej 50 okładzin ciernych hamulca tarczowego prawego i lewego, w tym co najmniej jedną umowę obejmującą dostawę co najmniej 20 okładzin
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął cenę oferty jako jedyne kryterium oceny ofert. W kryterium „cena” punkty będą liczone zgodnie z następującym wzorem: (Cena oferty najniższej)/(Cena oferty badanej) X 100 pkt=liczba pkt badanej oferty
Gewichtung (Punkte, genau): 100
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: POL
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://polregio.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/413692,
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur oder Siegel (im Sinne der Verordnung (EU) Nr 910/2014) erforderlich
Varianten: Nicht zulässig
Beschreibung der finanziellen Sicherheit: 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Szczegóły dotyczące wadium zawarte są w § 9 SWZ
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-18+01:0012:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 90DAY
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Zamawiający wezwie Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień ich złożenia, podmiotowych środków dowodowych
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-18+01:0012:30:00+01:00
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Szczegółowy opis, warunki realizacji oraz inne istotne postanowienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ, stanowiący wzór umowy w sprawie zamówienia
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Finanzielle Vereinbarung: Szczegółowy opis, warunki realizacji oraz inne istotne postanowienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ, stanowiący wzór umowy w sprawie zamówieni
Informationen über die Überprüfungsfristen: 3. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 515 ust1 lit. a ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia – publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
Eine elektronische Auktion findet unter folgender Adresse statt: https://polregio.eb2b.com.pl
Beschreibung: 1. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie jednocześnie (w odstępie nie dłuższym niż 20 minut) wysłane drogą elektroniczną do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w ofercie, o której mowa w § 11.szczegóły dotyczące aukcji elektronicznej zawarte są w § 18 SWZ
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: Urząd Zamówień Publicznych
Überprüfungsstelle: Urząd Zamowień Publicznych
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: POLREGIO S.A
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Urząd Zamówień Publicznych
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: POLREGIO S.A
Organisation, die Angebote bearbeitet: POLREGIO S.A
8. Organisationen
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamowień Publicznych
Registrierungsnummer: 52622339325
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internetadresse: http://www.uzp.gov.pl
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Registrierungsnummer: 52622339325
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadresse: http://www.uzp.gov.pl
Rollen dieser Organisation:
Schlichtungsstelle
8.1 ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Registrierungsnummer: 52622339325
Postanschrift: ul. Postepu 17A
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadresse: http://www.uzp.gov.pl
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1 ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: POLREGIO S.A
Registrierungsnummer: 5262557278
Postanschrift: ul. Kolejowa
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 02-217
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Kontaktperson: Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie
Telefon: 89 677 53 09
Internetadresse: www.polregio.pl
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): www.polregio.pl
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet
10. Änderung
Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: 703628-2023
Hauptgrund für die Änderung: Korrektur – Veröffentlichung
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 2fc65560-2ed5-42b5-8e7d-6de8d5c8c96c- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-20Z09:03:23Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Polnisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00706695-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z