Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 706807-2023

Kompaktansicht anzeigen

Zur Ansicht der aktuellen Fassung dieser Bekanntmachung:  715792-2023
Submission deadline has been amended by:  715792-2023
Dänemark - Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen - Udbud af kontrakt om elevudstyr og service til Aarhus Kommune

224/2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Dahl Advokatpartnerselskab
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Aarhus Kommune
Rechtsform des Erwerbers: Regionale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Udbud af kontrakt om elevudstyr og service til Aarhus Kommune
Beschreibung: Ordregiver har ved byrådsbeslutning af 27. september 2023 truffet beslutning om en ny elevudstyrsstrategi. Elevudstyrsstrategien indebærer bl.a., at alle elever i 5. – 10. klasse skal have udleveret en bærbar elev-pc til skolestart for skoleåret 2024. Ordregiver ønsker på baggrund heraf at indgå Kontrakt vedrørende indkøb af 15.000 bærbare elev-pc’er, service af de bærbare elev-pc’er, samt service af Ordregivers eksisterende bærbare elev-pc’er. Kontrakten omfatter ud over indkøbet af 15.000 bærbare elev-pc’er, også mulighed for supplerende indkøb af op til 5.000 bærbare elev-pc’er samt op til 1.000 ekstra strømfor-syninger. Kontrakten omfatter også en serviceydelse i form af service af op til 20.000 bærbare elev-pc’er, samt service af Ordregivers eksisterende bærbare elev-pc’er. Herudover har Ordregiver i visse tilfælde mulighed for at indkøbe service af eventuelle fremtidige fra tredjemand indkøbte bærbare elev-pc’er. Kontrakten har en varighed på 5 år. Enhederne skal finansieres via finansiel leasing. Ordregiver har indgået en separat rammeaftale for finansiel leasing, hvorfor finansieringen (leasing) ikke er en del af nærværende udbud. Kontrakten skal indgås på grundlag af det udkast til Kontrakt, der er vedlagt udbudsmaterialet. Den endelige Kontrakt vil blive tilrettet i overensstemmelse med det vindende tilbud. Kontrakten vil blive tildelt til én Leverandør.
Kennung des Verfahrens: a3e4971f-9585-4840-af95-db54c2c10634
Interne Kennung: 1
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Zentrale Elemente des Verfahrens: Se udbudsbetingelserne.
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 30000000Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 50300000Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovisuellen Anlagen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 50321000Reparatur von Personalcomputern
Zusätzliche Einstufung(cpv): 50322000Wartung von Personalcomputern
2.1.3 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 75,000,000DKK
2.1.4 Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6 Ausschlussgründe
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs: Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Vergleichsverfahren: Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Betrugsbekämpfung: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Zahlungsunfähigkeit: Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Entrichtung von Steuern: Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Los
5.1 Los: LOT-0000
Titel: Udbud af kontrakt om elevudstyr og service til Aarhus Kommune
Beschreibung: Ordregiver har ved byrådsbeslutning af 27. september 2023 truffet beslutning om en ny elevudstyrsstrategi. Elevudstyrsstrategien indebærer bl.a., at alle elever i 5. – 10. klasse skal have udleveret en bærbar elev-pc til skolestart for skoleåret 2024. Ordregiver ønsker på baggrund heraf at indgå Kontrakt vedrørende indkøb af 15.000 bærbare elev-pc’er, service af de bærbare elev-pc’er, samt service af Ordregivers eksisterende bærbare elev-pc’er. Kontrakten omfatter ud over indkøbet af 15.000 bærbare elev-pc’er, også mulighed for supplerende indkøb af op til 5.000 bærbare elev-pc’er samt op til 1.000 ekstra strømfor-syninger. Kontrakten omfatter også en serviceydelse i form af service af op til 20.000 bærbare elev-pc’er, samt service af Ordregivers eksisterende bærbare elev-pc’er. Herudover har Ordregiver i visse tilfælde mulighed for at indkøbe service af eventuelle fremtidige fra tredjemand indkøbte bærbare elev-pc’er. Kontrakten har en varighed på 5 år. Enhederne skal finansieres via finansiel leasing. Ordregiver har indgået en separat rammeaftale for finansiel leasing, hvorfor finansieringen (leasing) ikke er en del af nærværende udbud. Kontrakten skal indgås på grundlag af det udkast til Kontrakt, der er vedlagt udbudsmaterialet. Den endelige Kontrakt vil blive tilrettet i overensstemmelse med det vindende tilbud. Kontrakten vil blive tildelt til én Leverandør.
Interne Kennung: 1
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 30000000Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 50300000Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovisuellen Anlagen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 50321000Reparatur von Personalcomputern
Zusätzliche Einstufung(cpv): 50322000Wartung von Personalcomputern
Optionen:
Beschreibung der Optionen: Kontrakten udbydes med følgende obligatoriske optioner: Option på tilkøb af yderligere 1 års Onsite Garanti
5.1.2 Erfüllungsort
Zusätzliche Informationen: Aarhus Kommune
5.1.3 Geschätzte Dauer
Laufzeit: 5YEAR
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.5 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 75,000,000DKK
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Samlet årsomsætning
Beschreibung: Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Gennemsnitlig årsomsætning
Beschreibung: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Specifik årsomsætning
Beschreibung: Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Specifik gennemsnitlig omsætning
Beschreibung: Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Etablering af virksomhed
Beschreibung: Hvis oplysningerne vedrørende omsætning (samlet eller specifik) ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Finansielle nøgletal
Beschreibung: For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Erhvervsansvarsforsikring
Beschreibung: Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beschreibung: For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder
Beschreibung: Kan den økonomiske aktør fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede kvalitetssikringsstandarder, herunder adgang for handicappede?
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder
Beschreibung: Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede miljøledelsessystemer eller -standarder?
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Optagelse i et relevant fagligt register
Beschreibung: Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Optagelse i et handelsregister
Beschreibung: Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: særlig autorisation er nødvendig
Beschreibung: Er det nødvendigt med en særlig autorisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: medlemskab af en bestemt organisation nødvendigt
Beschreibung: Er det nødvendigt med medlemskab af en bestemt organisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type
Beschreibung: Kun for så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør udført følgende arbejder af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til fem års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste fem år.
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beschreibung: Kun for så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige leverancer af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beschreibung: Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol
Beschreibung: Den økonomiske aktør kan disponere over følgende teknikere eller tekniske organer, navnlig dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrol. For teknikere eller tekniske organer, som ikke direkte hører til den økonomiske aktørs virksomhed, men hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på, jf. del II, afsnit C, skal der udfyldes særskilte ESPD-formularer.
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: teknikere eller tekniske organer til udførelse af arbejdet
Beschreibung: I forbindelse med offentlige bygge- og anlægskontrakter kan den økonomiske aktør disponere over følgende teknikere eller tekniske organer til udførelsen af arbejdet:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring
Beschreibung: Den økonomiske aktør anvender følgende tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring, og dennes undersøgelses- og forskningsfaciliteter er som følger:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Undersøgelses- og forskningsfaciliteter
Beschreibung: Den økonomiske aktør anvender følgende undersøgelses- og forskningsfaciliteter:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Forvaltning af forsyningskæden
Beschreibung: Den økonomiske aktør vil være i stand til at anvende følgende forvaltning af forsyningskæden og eftersporingssystemer ved gennemførelsen af kontrakten:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Tilladelse til kontrol
Beschreibung: For komplekse produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, eller undtagelsesvis for produkter eller tjenesteydelser, som kræves til et særligt formål: Vil den økonomiske aktør tillade, at der foretages kontrol af dennes produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne? Kontrollen skal foretages af den ordregivende myndighed eller, hvis denne indvilliger heri, på dennes vegne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etableret.
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
Beschreibung: Følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer indehaves af tjenesteyderen eller leverandøren selv, og/eller (afhængigt af, hvilke krav der er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne) af de ledende medarbejdere.
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Miljøledelsesforanstaltninger
Beschreibung: Den økonomiske aktør kan anvende følgende miljøledelsesforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Antal ledende medarbejdere:
Beschreibung: Den økonomiske aktørs antal ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede
Beschreibung: Den økonomiske aktørs årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet af ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Værktøj, materiel og teknisk udstyr
Beschreibung: Den økonomiske aktør vil kunne disponere over følgende værktøj, materiel og tekniske udstyr til gennemførelse af kontrakten:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Andel i underleverance
Beschreibung: Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører, se del II, afsnit C, ovenfor.
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: prøver, beskrivelser eller fotografier uden ledsagelse af ægthedserklæringer
Beschreibung: For så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: Den økonomiske aktør leverer for de varer, der skal leveres, de krævede prøver, beskrivelser eller fotografier, som ikke behøver at være ledsaget af ægthedserklæringer.
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: prøver, beskrivelser eller fotografier ledsaget af ægthedserklæringer
Beschreibung: For så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: Den økonomiske aktør leverer for de varer, der skal leveres, de krævede prøver, beskrivelser eller fotografier samt i givet fald ægthedserklæringer.
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: certifikater udstedt af kvalitetskontrolinstitutter
Beschreibung: Kan den økonomiske aktør levere de krævede certifikater udstedt af officielle kvalitetskontrolinstitutter eller -agenturer, hvis kompetence er anerkendt, og som attesterer, at varer, der er klart identificeret ved henvisning til tekniske specifikationer eller standarder, som er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, er i overensstemmelse med disse?
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Kvalitet
Beschreibung: Se udbudsbetingelserne.
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 60
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Pris
Beschreibung: Se udbudsbetingelserne.
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 40
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: DAN
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 2023-12-20+01:00
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Dänisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 2023-12-19+01:0010:00:00+01:00
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Fehlende Bieterunterlagen können nicht nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Se udbudsbetingelserne.
Auftragsbedingungen:
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Informationen über die Überprüfungsfristen: Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Aarhus Kommune
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Aarhus Kommune
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Aarhus Kommune
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Aarhus Kommune
Organisation, die Angebote bearbeitet: Aarhus Kommune
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Dahl Advokatpartnerselskab
Registrierungsnummer: ORG-37310085
Postanschrift: Lundborgvej 18
Stadt: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land, Gliederung (NUTS): Vestjylland(DK041)
Land: Dänemark
Kontaktperson: Kathrine Ahrenholt
E-Mail: KAH@dahllaw.dk
Telefon: 61915232
Internetadresse: https://www.dahllaw.dk/
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Registrierungsnummer: ORG-37795526
Postanschrift: Toldboden 2
Stadt: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land, Gliederung (NUTS): Vestjylland(DK041)
Land: Dänemark
Kontaktperson: Klagenævnet for Udbud
Telefon: +45 72405600
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Aarhus Kommune
Registrierungsnummer: 55 13 30 18
Abteilung: Børn og Unge
Postanschrift: Grøndalsvej 2
Stadt: Viby
Postleitzahl: 8260
Land, Gliederung (NUTS): Østjylland(DK042)
Land: Dänemark
Kontaktperson: Mette Lysmose
Telefon: 41873382
Internetadresse: https://www.aarhus.dk
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1 ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Mercell Holding ASA
Registrierungsnummer: 980921565
Postanschrift: Askekroken 11
Stadt: Oslo
Postleitzahl: 0277
Land, Gliederung (NUTS): Oslo(NO081)
Land: Norwegen
Kontaktperson: eSender
Telefon: +47 21018800
Fax: +47 21018801
Internetadresse: http://mercell.com/
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 6429b8b7-985c-4269-a709-f410adc81fb5- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-17Z22:11:37Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Dänisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00706807-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z