Lieferungen - 70683-2023

03/02/2023    S25

Sjeverna Makedonija-Skopje: Ortopedske potrepštine

2023/S 025-070683

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: PHI City General Hospital 8-mi Septemvri Skopje
Poštanska adresa: Pariska bb
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: tosic@bolnica.org.mk
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.bolnica.org.mk/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/602760b7-b091-4bd1-af5b-5d7ce25c23d0/1
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Državna ili federalna agencija/ured
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Ortopedske potrebštine

II.1.2)Glavna CPV oznaka
33141700 Ortopedske potrepštine
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Ortopedske potrebštine

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Ortopedske potrebštine

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33141700 Ortopedske potrepštine
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

Ortopedske potrebštine

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Ortopedske potrebštine

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33141700 Ortopedske potrepštine
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

Ortopedske potrebštine

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Ortopedske potrebštine

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33141700 Ortopedske potrepštine
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

Ortopedske potrebštine

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 01/03/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 01/03/2023
Lokalno vrijeme: 09:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: DRŽAVNI ODBOR ZA ŽALBE O JAVNIM NABAVKAMA
Poštanska adresa: Ilinden Boulevard 63a
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Telefon: +389 23251251
Telefaks: +389 23251269
Internetska adresa: https://dkzjn.mk/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/01/2023