Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 706929-2023

Kompaktansicht anzeigen

Finnland - Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung - Siirrettävät varavoimakoneet

224/2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Suomen Erillisverkot Oy
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Siirrettävät varavoimakoneet
Beschreibung: Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne siirrettävistä varavoimakoneista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Hankinnan kohteena ovat siirrettävät henkilöautolla hinattavat varavoimakoneet. Varavoimakonetta käytetään sähkökatkostilanteessa tilapäiseen sähkönsyöttöön. Konetta ei käytetä rinnan yleisen sähköverkon kanssa. Hankinta sisältää näiden koneistojen valmistuksen, tarvittavat dokumentit ja lopputarkastuksen tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjouksen tekeminen edellyttää asiakaskohtaisen sopimuksen ehtojen huomioon ottamista ja hyväksymistä. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 ”Vähimmäisvaatimukset”. Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Siirrettäviä varavoimakoneita hankitaan 50 kappaletta. Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoituksesta ja on voimassa kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu.
Kennung des Verfahrens: 283ec894-18c8-491b-bcfe-a9627b218fc6
Interne Kennung: 478226
Verfahrensart: Offenes Verfahren
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 31000000Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung
2.1.3 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 1,500,000EUR
2.1.4 Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6 Ausschlussgründe
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Tarjoaja on kansallisen lainsääntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvasta samankaltaisesta menettelystä johtuvassa konkurssissa tai muussa vastaavassa tilanteessa.
Konkurs: Tarjoaja on konkurssissa.
Korruption: Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu lahjonnasta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
Vergleichsverfahren: Tarjoajalla on järjestelyjä velkojien kanssa.
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Tarjoaja on tehnyt muiden kanssa sopimuksia, joilla pyritään vääristämään kilpailua.
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Tarjoaja on rikkonut oman tietonsa mukaan ympäristölainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
Betrugsbekämpfung: Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu petoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu lapsityövoiman käytöstä tai muista ihmiskaupan muodoista lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
Zahlungsunfähigkeit: Tarjoajan osalta on käynnistetty maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettely.
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Tarjoaja on rikkonut oman tietonsa mukaan työlainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Tarjoajan varat ovat selvitysmiehen tai tuomioistuimen hallinnassa.
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: Tarjoaja on a) syyllistynyt vakavaan väärään tulkintaan antaessaan poissulkemisperusteiden puuttumisen tai valintaperusteiden täyttymisen tarkastamiseen vaadittuja tietoja b) on jättänyt antamatta tällaisia tietoja c) ei ole kyennyt toimittamaan viiveettä hankintaviranomaisen tai -yksikön vaatimia liiteasiakirjoja d) on yrittänyt vaikuttaa hankintaviranomaisen tai -yksikön päätöksentekoprosessiin asiattomalla tavalla tai hankkinut luottamuksellista tietoa, joista voisi olla sille hankintamenettelyssä asiaankuulumatonta etua, taikka on tuottamuksellisesti toimittanut harhaanjohtavia tietoja, joilla voi olla merkittävä vaikutus poissulkemista, valintaa tai myöntämistä koskeviin päätöksiin
Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilö on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu työturvallisuusrikoksesta, työaikasuojelurikoksesta, työsyrjinnästä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tai luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä.
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Tarjoaja on tietoinen eturistiriidoista, joita sen hankintamenettelyyn osallistumisesta aiheutuu kansallisen lainsäädännön, asiaankuuluvan hankintailmoituksen tai hankinta-asiankirjojen perusteella.
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on antanut hankintaviranomaiselle tai -yksikölle neuvoja tai muulla tavoin osallistunut hankintamenettelyn valmisteluun.
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Tarjoaja on syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen.
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Tarjoajalla on kokemuksia siitä, että aikaisempi hankintasopimus, hankintayksikön kanssa tehty aikaisempi hankintasopimus tai aikaisempi käyttöoikeussopimus on irtisanottu ennenaikaisesti tai että kyseisen aikaisemman sopimuksen yhteydessä on vaadittu vahingonkorvauksia tai määrätty muita vastaavia seuraamuksia.
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Tarjoaja on rikkonut oman tietonsa mukaan sosiaalilainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Tarjoaja on rikkonut sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan joko maassa, johon toimija on sijoittautunut, tai hankintaviranomaisen tai -yksikön jäsenvaltiossa, jos se on muu kuin sijoittautumismaa.
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Tarjoajan liiketoiminta on keskeytetty.
Entrichtung von Steuern: Tarjoaja on rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan joko maassa, johon toimija on sijoittautunut, tai hankintaviranomaisen tai -yksikön jäsenvaltiossa, jos se on muu kuin sijoittautumismaa.
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu terrorismirikoksesta tai terroritoimintaan liittyvästä rikoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
5. Los
5.1 Los: LOT-0000
Titel: Siirrettävät varavoimakoneet
Beschreibung: Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne siirrettävistä varavoimakoneista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Hankinnan kohteena ovat siirrettävät henkilöautolla hinattavat varavoimakoneet. Varavoimakonetta käytetään sähkökatkostilanteessa tilapäiseen sähkönsyöttöön. Konetta ei käytetä rinnan yleisen sähköverkon kanssa. Hankinta sisältää näiden koneistojen valmistuksen, tarvittavat dokumentit ja lopputarkastuksen tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjouksen tekeminen edellyttää asiakaskohtaisen sopimuksen ehtojen huomioon ottamista ja hyväksymistä. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 ”Vähimmäisvaatimukset”. Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Siirrettäviä varavoimakoneita hankitaan 50 kappaletta. Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoituksesta ja on voimassa kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu.
Interne Kennung: 670220
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 31000000Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung
5.1.3 Geschätzte Dauer
Laufzeit: 12MONTH
5.1.5 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 1,500,000EUR
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
5.1.7 Strategische Auftragsvergabe
Gefördertes soziales Ziel: Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Taloudellinen tilanne ja rahoitusasema
Beschreibung: Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1-3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoaja, jonka luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C, taikka riskiluokituksessa 5, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jonka ratingluokitus on B, taikka riskiluokitus on 4, voidaan sulkea tarjouskilpailusta siinä tapauksessa, ettei tarjoaja kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Sonstiges
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Kaupparekisteriin merkitseminen
Beschreibung: Tarjoaja on merkitty asiankuuluviin sijoittautumisjäsenvaltionsa pitämiin kaupparekistereihin.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: kokonaishinta
Gewichtung (Punkte, genau): 100
5.1.11 Auftragsunterlagen
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2023-12-05+02:0014:00:00+02:00
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Finnisch
Elektronischer Katalog: Zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-22+02:0014:00:00+02:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 6MONTH
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-22+02:0014:00:00+02:00
Auftragsbedingungen:
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich
Zusätzliche Angaben zur Geheimhaltungsvereinbarung: Valittava tarjoajan kanssa tehdään NDA-sopimus.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt
Zahlungen werden elektronisch geleistet
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: Markkinaoikeus
Überprüfungsstelle: Markkinaoikeus
Organisation, die Informationen über den allgemeinen, am Ort der Ausführung des Auftrags geltenden steuerrechtlichen Rahmen bereitstellt: Markkinaoikeus
Organisation, die Informationen über den allgemeinen, am Ort der Ausführung des Auftrags geltenden umweltrechtlichen Rahmen bereitstellt: Markkinaoikeus
Organisation, die Informationen über den allgemeinen, am Ort der Ausführung des Auftrags geltenden Rechtsrahmen für Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen bereitstellt: Markkinaoikeus
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Suomen Erillisverkot Oy
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Suomen Erillisverkot Oy
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Markkinaoikeus
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Suomen Erillisverkot Oy
Registrierungsnummer: 1552436-8
Postanschrift: Tekniikantie 4 D
Stadt: Espoo
Postleitzahl: 02150
Land, Gliederung (NUTS): Helsinki-Uusimaa(FI1B1)
Land: Finnland
Kontaktperson: Mirva Röyttä
Telefon: +358 505763307
Internetadresse: http://www.erillisverkot.fi
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Registrierungsnummer: 3006157-6
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Stadt: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land, Gliederung (NUTS): Helsinki-Uusimaa(FI1B1)
Land: Finnland
Telefon: +358 295643300
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
Schlichtungsstelle
Organisation, die Informationen über den allgemeinen, am Ort der Ausführung des Auftrags geltenden steuerrechtlichen Rahmen bereitstellt
Organisation, die Informationen über den allgemeinen, am Ort der Ausführung des Auftrags geltenden umweltrechtlichen Rahmen bereitstellt
Organisation, die Informationen über den allgemeinen, am Ort der Ausführung des Auftrags geltenden umweltrechtlichen Rahmen bereitstellt
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Hansel Oy (Hilma)
Registrierungsnummer: 0988084-1
Postanschrift: Mannerheiminaukio 1a
Stadt: Helsinki
Postleitzahl: 00100
Land, Gliederung (NUTS): Helsinki-Uusimaa(FI1B1)
Land: Finnland
Kontaktperson: eSender
Telefon: 029 55 636 30
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 28434e55-a3d2-49a2-8e1a-7a94da1f2d14- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-20Z13:34:34Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Finnisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00706929-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z