Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 706947-2023

Kompaktansicht anzeigen

Mit dieser Bekanntmachung wird die Vorfassung geändert:  701237-2023
Polen - Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste - Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Kunice w 2024 roku

224/2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kunice
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Kunice w 2024 roku
Beschreibung: Przedmiotem zamówienia jest realizacja umowy w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w podziale na następujące zadania: - odbiorze odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia powstałych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Kunice; - wyposażeniu wybranych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji; - dystrybucji do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, worków należących do Zamawiającego, przeznaczonych na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę, szkło oraz popiół; - odbiorze i transporcie zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ziemnicach odpadów komunalnych wraz z wyposażeniem powyższego punktu w wybrane pojemniki/kontenery do gromadzenia odpadów; - odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych gromadzonych w koszach ulicznych; - odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych gromadzonych poza koszami na odpady, wokół jeziora Kunickiego oraz wzdłuż brzegu zbiornika wodnego przy ul. Młyńskiej w m. Spalona; odbiorze odpadów zbieranych w Gminnych Punktach Elektroodpadów, Punkcie Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych oraz w aptekach; - transport wszystkich odebranych odpadów komunalnych do Instalacji Komunalnej mieszczącej się w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej.
Kennung des Verfahrens: 93ec3244-dc52-48e0-b4be-09552d564223
Interne Kennung: ZP.272.10.2023
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Zentrale Elemente des Verfahrens: nie dotyczy
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 90000000Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
Zusätzliche Einstufung(cpv): 90510000Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 90511300Müllsammlung
Zusätzliche Einstufung(cpv): 90500000Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 34928480Abfallcontainer und -körbe
2.1.2 Erfüllungsort
Stadt: Kunice
Postleitzahl: 59-216
Land, Gliederung (NUTS): Legnicko-Głogowski(PL516)
Land: Polen
2.1.3 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0PLN
2.1.4 Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Zamawiający planuje unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane – jeżeli w niniejszej inwestycji z takich środków będzie korzystał.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.5 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Der Bieter muss Angebote für alle Lose einreichen
2.1.6 Ausschlussgründe
Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.): a) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ustęp 2 oraz art. 111 Pzp Wykonawcę: - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego; handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego; o którym mowa w art. 228-230a, art. 150a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego; o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie przestępstwa; powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769); przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe; o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 Pzp. - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. - jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie. - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w: - art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, - art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
5. Los
5.1 Los: LOT-0001
Titel: Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Kunice w 2024 roku
Beschreibung: Przedmiotem zamówienia jest realizacja umowy w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w podziale na następujące zadania: - odbiorze odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia powstałych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Kunice; - wyposażeniu wybranych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji; - dystrybucji do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy worków należących do Zamawiającego przeznaczonych na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę, szkło oraz popiół; - odbiorze i transporcie zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ziemnicach odpadów komunalnych wraz z wyposażeniem powyższego punktu w wybrane pojemniki/kontenery do gromadzenia odpadów; - odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych gromadzonych w koszach ulicznych; - odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych gromadzonych poza koszami na odpady, wokół jeziora Kunickiego oraz wzdłuż brzegu zbiornika wodnego przy ul. Młyńskiej w m. Spalona; odbiorze odpadów zbieranych w Gminnych Punktach Elektroodpadów, Punkcie Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych oraz w aptekach wraz z wyposażeniem aptek w odpowiednie pojemniki na leki; - transport wszystkich odebranych odpadów komunalnych do Instalacji Komunalnej mieszczącej się w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej.
Interne Kennung: ZP.272.10.2023
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 90000000Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
Zusätzliche Einstufung(cpv): 90510000Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 90511300Müllsammlung
Zusätzliche Einstufung(cpv): 90500000Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 34928480Abfallcontainer und -körbe
5.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: Gmina Kunicecały teren Gminy Kunice
Stadt: Kunice, Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek, Spalona, Golanka Górna, Jaśkowice Legnickie, Bieniowice, Pątnów Legnicki, Szczytniki Małe, Szczytniki nad Kaczawą, Miłogostowice
Postleitzahl: 59-216
Land, Gliederung (NUTS): Legnicko-Głogowski(PL516)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: 
5.1.6 Allgemeine Informationen
Es handelt sich um die Vergabe wiederkehrender Aufträge
Beschreibung: Realizacja zamówienia jest obowiązkiem własnym Zamawiającego, w związku z powyższym planuje on zorganizować kolejne zamówienie na kolejny okres w roku 2024.
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Noch nicht bekannt
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
Zusätzliche Informationen: Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2) ustawy pzp Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 138 ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w przypadku jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W związku z tym, że ustawodawca w art. 209 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp wskazał, że „Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem” ustawodawca nie zdecydował się w art. 138 ust. 2 pkt 2) ustawy pzp na takie zastrzeżenia tj. uzależnienie skrócenia terminu do składania ofert od zaistnienia zdarzeń niewynikających z przyczyn leżących pod stronie zamawiającego, a także od tego czy zaistnienie pilnej potrzeby można było wcześniej przewidzieć. Przesłanki z art. 138 ust. 2 pkt 2) ustawy pzp są mniej restrykcyjne, co jest uzasadnione tym, że zastosowanie tego przepisu służy jedynie skróceniu terminów w przetargu, a nie udzieleniu zamówienia w trybie niekonkurencyjnym. Z uwagi na charakter zamówienia i jego cykliczność, obowiązek ciągłej i nieprzerwanej realizacji przedmiotu zamówienia przez Gminę oraz konieczność realizacji zamówienia przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze posiadające stosowne zezwolenia, doświadczenie oraz środki techniczne do jego realizacji, przygotowanie przez Wykonawców oferty nie powinno być czasochłonne (w porównaniu do zamówień na specjalistyczne urządzenia lub zamówień na roboty budowlane). W tym zakresie Zamawiający stwierdził, że skrócenie terminu do składania ofert nie powinno wpłynąć w żaden sposób na konkurencyjność postępowania. W ocenie Zamawiającego istnieje potrzeba realizacji zamówienia celem zachowania ciągłości realizacji usług odbioru odpadów.
5.1.8 Zugänglichkeitskriterien
Kriterien für die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen wurden nicht berücksichtigt, da die Beschaffung nicht für die Nutzung durch natürliche Personen vorgesehen ist
Begründung: Zamówienie może być wykonane wyłącznie przez podmioty prawa handlowego z uwzględnieniem wymogów co do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wpis do rejestru prowadzonego, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
Beschreibung: wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Kunice zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wpis do rejestru prowadzonego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w zakresie transportu odpadów komunalnych.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w celu wykonania zamówienia dysponuje lub będzie dysponował minimum:
Beschreibung: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w celu wykonania zamówienia dysponuje lub będzie dysponował minimum: - zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 9d ust. 1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz w Rozporządzeniu właściwego Ministra wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9d ust. 2 powyższej ustawy, 1 bazą magazynowo - transportową w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Kunice, wyposażoną w najazdową wagę samochodową o minimalnej nośności 25 ton. System wagowy wagi najazdowej powinien umożliwić Zamawiającemu każdorazowe uzyskanie informacji dotyczących masy brutto pojazdu wyjeżdżającego z bazy oraz masy brutto tego pojazdu wracającego do bazy. - 1 pojazdem specjalistycznym typu śmieciarka przystosowanym do odbioru „Odpadów zmieszanych”, 1 pojazdem specjalistycznym typu śmieciarka przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (Metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych), 1 pojazdem specjalistycznym typu śmieciarka do odbioru odpadów (Bio - ulegających biodegradacji oraz Popiołu), 1 pojazdem do odbierania selektywnie zbieranych odpadów umieszczonych w workach i pojemnikach z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej (Papier i szkło), 1 pojazdem ciężarowym z urządzeniem HDS o udźwigu min. 1t do obsługi Punktów Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych (odbioru odpadów z tzw. gniazd), 1 sztuką samochodu dostawczego do prac pomocniczych oraz rozwożenia i zbierania pojemników. - wykaże, że w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) usługę lub usługi obejmującą/ce odbiór i transport odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 2500 Mg.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest cena = 100%.= 100 pkt. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
Gewichtung (Punkte, genau): 100
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: POL
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://platformazakupowa.pl/pn/kunice,
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
Name: Platforma zakupowa
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://platformazakupowa.pl/pn/kunice
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur oder Siegel (im Sinne der Verordnung (EU) Nr 910/2014) erforderlich
Varianten: Nicht zulässig
Beschreibung der finanziellen Sicherheit: 1. Wadium ustala się na kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Numer 43 8649 1028 2001 0000 0228 0005 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium na zabezpieczenie oferty dla postępowania nr ZP.271.10.2023” 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 4. W zakresie skorzystania z pozostałych możliwości wniesienia wadium określonych w ustawie Pzp w zależności od wybranej formy jego wniesienie należy potwierdzić poprzez złożenie z ofertą oryginału gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej lub poręczenia udzielanego przed podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna wykonawca może formy pisemnej wnieść wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu. 6. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać nazwę i adres zamawiającego, nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę i adres wykonawcy, termin ważności gwarancji. 8. Wadium musi zostać wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-06+01:0011:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 90DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-06+01:0011:30:00+01:00
Ort: elektronicznie
Zusätzliche Informationen: Otwarcie nie będzie publiczne zgodnie z SWZ
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Zgodnie z SWZ oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Informationen über die Überprüfungsfristen: Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Odwołanie przysługuje na: a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kunice. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a Odwołanie w przypadkach innych niż wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ, od czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Gmina Kunice
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Gmina Kunice
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Gmina Kunice
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Gmina Kunice
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Gmina Kunice
Organisation, die Angebote bearbeitet: Gmina Kunice
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kunice
Registrierungsnummer: 6912146015
Postanschrift: ul. Gwarna 1
Stadt: Kunice
Postleitzahl: 59-216
Land, Gliederung (NUTS): Legnicko-Głogowski(PL516)
Land: Polen
Kontaktperson: Urząd Gminy Kunice
Telefon: +480768575013
Fax: +480768575482
Internetadresse: https://www.kunice.pl/
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/kunice
Sonstige Kontaktpersonen:
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Kontaktperson: Krajowa Izba Odwoławcza
Telefon: +48224587840
Fax: +48224587800
Internetadresse: https://www.uzp.gov.pl
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://www.uzp.gov.pl
Sonstige Kontaktpersonen:
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Kontaktperson: Urząd Zamówień Publicznych
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +4822457701
Fax: +4822457700
Internetadresse: https://www.uzp.gov.pl/
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://www.uzp.gov.pl/
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
10. Änderung
Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: 701237-2023
Hauptgrund für die Änderung: Aktualisierte Informationen
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e02927d7-1938-48fa-8c8e-6b9bd2a126a7- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-18Z07:15:35Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Polnisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00706947-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z