Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 706958-2023

Vis forkortet udgave

Danmark - Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse - Rengøringsservice - Sundhedscenter Haderslev

224/2023

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

1. Køber
1.1 Køber
Officielt navn: Ejerforeningen Sundhedscenter Haderslev
Køberens retlige status: Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter: Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Rengøringsservice - Sundhedscenter Haderslev
Beskrivelse: Rengøringsservice på Sundhedscenter Haderslevs lokation, der er delt i flere lejemål. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver mv. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør (udbuddets omfang fremgår af Bilag A i KB2 udbudsbetingelser). Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte Ydelse.
Identifikator for proceduren: fafb5571-7c60-4b4c-8744-c34146f68110
Intern identifikator: 2023/30
Type af procedure: Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure: No
Hovedpunkterne i proceduren: Ansøger skal tilmelde sig udbuddet og afgive ansøgning via det elektroniske udbudssystem. Ansøger skal holde sig orienteret i udbudssystemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation i form af udfyldt ESPD. I forbindelse med ansøgningen skal ansøger fremsende udfyldt ESPD. Ansøgers udfyldte ESPD er et foreløbigt bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af én af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud, og at ansøger opfylder minimumskravene til egnethed. ESPD udarbejdes online i udbudssystemets ESPD-funktion. Ordregiver kan IKKE læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet ansøgningen på anden måde end i ESPD-funktionen. Ansøger skal udfylde ESPD i henhold til anvisningerne i udbudsbekendtgørelsen, udbudsbetingelserne og i øvrigt følge anvisningerne i selve ESPD’et. Ansøger kan indhente yderligere vejledning til udfyldelsen og fremsendelsen af ESPD i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom. Ansvaret for indlevering af korrekt udfyldt ESPD påhviler alene ansøger. En ansøger der vedhæfter en ESPD xml-fil, som ordregiver ikke kan læse, vil ikke være konditionsmæssig. Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal særskilt ESPD fremsendes for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen. I disse tilfælde skal de deltagende virksomheder i deres ESPD del II A svare ”Ja” til spørgsmålet, ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, ligesom deltagerens rolle i konsortiet beskrives. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af kontrakten. For ansøgere, som udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), gælder desuden, at de som en del af dokumentationen skal fremlægge en underskrevet konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Ansøger kan basere sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. I sådanne tilfælde skal ansøger i ESPD del II afsnit C (”Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet”) svare ”Ja”. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, herunder i forhold til opfyldelse af minimumskrav, skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af disse andre enheder med de oplysninger, der anmodes om i ESPD del II, afsnit A og B, del III og IV. Desuden skal ansøger udfylde ESPD del V. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være ansøgers og de støttende enheders samlede egnethed, der vurderes. Såfremt ansøger baserer sig på sit moderselskabs økonomiske formåen, indgår ansøgers egen økonomiske formåen ikke særskilt i beregningen, idet ansøgers økonomiske formåen allerede er indregnet i moderselskabets regnskabstal. Opmærksomheden henledes desuden på, at såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på andre enheders kapacitet, skal den/de pågældende enheder udføre den del af Kontrakten, som enhedens kapacitet relaterer sig til. For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene til henholdsvis økonomisk og finansiel formåen og faglige og tekniske formåen, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser overfor ordregiver under den udbudte kontrakt.
2.1.1 Formål
Kontraktens art: Tjenesteydelser
Primær klassificering(cpv): 90000000Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering(cpv): 90910000Rengøring
2.1.2 Udførelsessted
Postadresse: Clausensvej 25
By: Haderslev
Postnummer: 6100
Land: Danmark
2.1.4 Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger: Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 tilbudsgivere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse i punkt 3, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse i punkt 3, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier: • Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere. For hver enkelt reference vil der blive lagt vægt på følgende elementer: • At der leveres rengøringsservice efter DS:INSTA800 • At kontraktsummen pr. år er over DKK 800.000 (eller tilsvarende i anden valuta) • At referencen er igangværende på ansøgningstidspunktet (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD) • At referencen er en lignende kundetype som ordregiver (sygehus/hospital, sundhedscenter o.lign.) (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD) Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere. Hvis to eller flere ansøgere umiddelbart vurderes ens på udvælgelseskriteriet referenceliste, lægges der særlig vægt på de op til 5 referencers summerede kontraktsum pr. år (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD).
Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6 Grunde til udelukkelse
Konkurs: Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Deltagelse i en kriminel organisation: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning: Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure: Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren: Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure: Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet: Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion: Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Betaling af socialsikringsbidrag: Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Betaling af skatter og afgifter: Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1 Delkontrakt: LOT-0000
Titel: Rengøringsservice - Sundhedscenter Haderslev
Beskrivelse: Rengøringsservice på Sundhedscenter Haderslevs lokation, der er delt i flere lejemål. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver mv. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør (udbuddets omfang fremgår af Bilag A i KB2 udbudsbetingelser). Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte Ydelse.
Intern identifikator: 2023/30
5.1.1 Formål
Kontraktens art: Tjenesteydelser
Primær klassificering(cpv): 90000000Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering(cpv): 90910000Rengøring
Valgmuligheder:
Beskrivelse af mulighederne: Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver. Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskema som tilkøbsydelser. Optioner på private lejemål.
5.1.2 Udførelsessted
Postadresse: Clausensvej 25
By: Haderslev
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Yderligere oplysninger: 
5.1.3 Anslået varighed
Startdato: 2024-08-01+02:00
Slutdato: 2028-07-31+02:00
5.1.4 Fornyelse
Højeste antal fornyelser: 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her: Ordregiver kan dog kræve Kontrakten forlænget i 2 gange 1 år på uændrede betingelser. Ønsker Ordregiver en forlængelse skal dette varsles skriftligt senest 4 måneder inden Kontraktens udløb.
5.1.6 Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse: Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger: Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 tilbudsgivere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse i punkt 3, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse i punkt 3, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier: • Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere. For hver enkelt reference vil der blive lagt vægt på følgende elementer: • At der leveres rengøringsservice efter DS:INSTA800 • At kontraktsummen pr. år er over DKK 800.000 (eller tilsvarende i anden valuta) • At referencen er igangværende på ansøgningstidspunktet (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD) • At referencen er en lignende kundetype som ordregiver (sygehus/hospital, sundhedscenter o.lign.) (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD) Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere. Hvis to eller flere ansøgere umiddelbart vurderes ens på udvælgelseskriteriet referenceliste, lægges der særlig vægt på de op til 5 referencers summerede kontraktsum pr. år (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD).
5.1.9 Udvælgelseskriterier
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Samlet årsomsætning
Beskrivelse: Under punktet ”Samlet årsomsætning” anføres ansøgers samlet årsomsætning (nettoomsætning) i seneste afsluttede regnskabsår Der er følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 10.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta) Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller ansøgers/tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.
Anvendelse af dette kriterium: Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Specifik årsomsætning
Beskrivelse: Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Specifik gennemsnitlig omsætning
Beskrivelse: Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Etablering af virksomhed
Beskrivelse: Hvis oplysningerne vedrørende omsætning (samlet eller specifik) ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Finansielle nøgletal
Beskrivelse: For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse: Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse: Under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” anføres ansøgers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår Der er følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: Egenkapitalen i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 500.000 (eller tilsvarende i anden valuta) Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller ansøgers/tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.
Anvendelse af dette kriterium: Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium:
Type: Andet
Navn: Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder
Beskrivelse: Kan den økonomiske aktør fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede kvalitetssikringsstandarder, herunder adgang for handicappede?
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Andet
Navn: Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder
Beskrivelse: Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede miljøledelsessystemer eller -standarder?
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn: Optagelse i et relevant fagligt register
Beskrivelse: Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn: Optagelse i et handelsregister
Beskrivelse: Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: særlig autorisation er nødvendig
Beskrivelse: Er det nødvendigt med en særlig autorisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: medlemskab af en bestemt organisation nødvendigt
Beskrivelse: Er det nødvendigt med medlemskab af en bestemt organisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type
Beskrivelse: Kun for så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør udført følgende arbejder af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til fem års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste fem år.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse: Kun for så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige leverancer af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse: Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. 1. Under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” anføres referenceliste over de væsentligste sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af: a. Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse), b. Beløb (kontraktsum pr. år), c. Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under "Beskrivelse")), og d. Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn). Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer. Ved angivelse af mere end 5 referencer vil det kun være de 5 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav og begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere. Dette gælder uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer bør samlet maksimalt fremsende 5 referencer, alternativt tydeligt angive hvilke 5 referencer, der skal lægges til grund i udvælgelsen. Hvis et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer, samlet fremsender flere end 5 referencer og det ikke tydeligt fremgår, hvilke 5 referencer der skal lægges til grund, forbeholder Ordregiver sig ret til at rette henvendelse til den ansøger med henblik på at fastslå hvilke 5 referencer, der skal indgå i udvælgelsen. Der er følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen: 1) Referencelisten skal indeholde minimum 1 lignende referencer, hvor følgende er opfyldt: a) På referencen leveres rengøringsservice med en kontraktsum pr. år (beløb) på minimum DKK 800.000 (eller tilsvarende i anden valuta), 2) Referencelisten skal derudover indeholde minimum 1 reference, hvor der udføres rengøring efter DS:INSTA 800 (denne reference behøver ikke være den samme som under punkt 1). Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge udspecificeret referenceliste fra ESPD indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.
Anvendelse af dette kriterium: Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol
Beskrivelse: Den økonomiske aktør kan disponere over følgende teknikere eller tekniske organer, navnlig dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrol. For teknikere eller tekniske organer, som ikke direkte hører til den økonomiske aktørs virksomhed, men hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på, jf. del II, afsnit C, skal der udfyldes særskilte ESPD-formularer.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: teknikere eller tekniske organer til udførelse af arbejdet
Beskrivelse: I forbindelse med offentlige bygge- og anlægskontrakter kan den økonomiske aktør disponere over følgende teknikere eller tekniske organer til udførelsen af arbejdet:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring
Beskrivelse: Den økonomiske aktør anvender følgende tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring, og dennes undersøgelses- og forskningsfaciliteter er som følger:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Undersøgelses- og forskningsfaciliteter
Beskrivelse: Den økonomiske aktør anvender følgende undersøgelses- og forskningsfaciliteter:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Forvaltning af forsyningskæden
Beskrivelse: Den økonomiske aktør vil være i stand til at anvende følgende forvaltning af forsyningskæden og eftersporingssystemer ved gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Tilladelse til kontrol
Beskrivelse: For komplekse produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, eller undtagelsesvis for produkter eller tjenesteydelser, som kræves til et særligt formål: Vil den økonomiske aktør tillade, at der foretages kontrol af dennes produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne? Kontrollen skal foretages af den ordregivende myndighed eller, hvis denne indvilliger heri, på dennes vegne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etableret.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
Beskrivelse: Følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer indehaves af tjenesteyderen eller leverandøren selv, og/eller (afhængigt af, hvilke krav der er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne) af de ledende medarbejdere.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Miljøledelsesforanstaltninger
Beskrivelse: Den økonomiske aktør kan anvende følgende miljøledelsesforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Antal ledende medarbejdere:
Beskrivelse: Den økonomiske aktørs antal ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede
Beskrivelse: Den økonomiske aktørs årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet af ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Værktøj, materiel og teknisk udstyr
Beskrivelse: Den økonomiske aktør vil kunne disponere over følgende værktøj, materiel og tekniske udstyr til gennemførelse af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Andel i underleverance
Beskrivelse: Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører, se del II, afsnit C, ovenfor.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: prøver, beskrivelser eller fotografier uden ledsagelse af ægthedserklæringer
Beskrivelse: For så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: Den økonomiske aktør leverer for de varer, der skal leveres, de krævede prøver, beskrivelser eller fotografier, som ikke behøver at være ledsaget af ægthedserklæringer.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: prøver, beskrivelser eller fotografier ledsaget af ægthedserklæringer
Beskrivelse: For så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: Den økonomiske aktør leverer for de varer, der skal leveres, de krævede prøver, beskrivelser eller fotografier samt i givet fald ægthedserklæringer.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: certifikater udstedt af kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse: Kan den økonomiske aktør levere de krævede certifikater udstedt af officielle kvalitetskontrolinstitutter eller -agenturer, hvis kompetence er anerkendt, og som attesterer, at varer, der er klart identificeret ved henvisning til tekniske specifikationer eller standarder, som er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, er i overensstemmelse med disse?
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser:
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren: 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren: 5
5.1.10 Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Navn: Vederlag
Vægtning (procentdel, præcis): 45
Kriterium:
Type: Kvalitet
Navn: Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis): 55
5.1.11 Udbudsdokumenter
5.1.12 Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: dansk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Varianter: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 2023-12-20+01:0014:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Ja
Vilkår relateret til kontraktens udførelse: a) Leverandøren skal i forbindelse med udførelse af opgaver under denne kontrakt efterleve ILO-konventionnr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister: henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 02/06/2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: - 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i nærværende
5.1.15 Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion:
5.1.16 Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Dansk Servicerådgivning ApS
Organisation, der behandler tilbud: Dansk Servicerådgivning ApS
8. Organisationer
8.1 ORG-0001
Officielt navn: Dansk Servicerådgivning ApS
Registreringsnummer: ORG-17263382
Postadresse: Falkevej 22
By: Køge
Postnummer: 4600
Landespecifik underafdeling (NUTS): Østsjælland(DK021)
Land: Danmark
Kontaktpunkt: Pia Blæsbjerg
Telefon: +4528447702
Internetadresse: http://www.d-s-r.dk/
Denne organisations roller:
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1 ORG-0002
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer: ORG-37795526
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS): Vestjylland(DK041)
Land: Danmark
Kontaktpunkt: Klagenævnet for Udbud
Telefon: +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL): https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller:
Organisation med ansvar for klager
8.1 ORG-0003
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer: ORG-10294819
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS): Byen København(DK011)
Land: Danmark
Kontaktpunkt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Denne organisations roller:
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1 ORG-0004
Officielt navn: Ejerforeningen Sundhedscenter Haderslev
Registreringsnummer: 29190909
Postadresse: Clausensvej 25
By: Haderslev
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontaktpunkt: Pia Blæsbjerg (på vegne af ordregiver)
Telefon: +4528447702
Denne organisations roller:
Køber
8.1 ORG-0005
Officielt navn: Mercell Holding ASA
Registreringsnummer: 980921565
Postadresse: Askekroken 11
By: Oslo
Postnummer: 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS): Oslo(NO081)
Land: Norge
Kontaktpunkt: eSender
Telefon: +47 21018800
Fax: +47 21018801
Internetadresse: http://mercell.com/
Denne organisations roller:
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1 Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen: 3db30a0c-7b9c-4cd8-956d-3b2d170edf14- 01
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 2023-11-17Z15:42:49Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på: dansk
11.2 Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer: 00706958-2023
EUT-S-nummer: 224/2023
Offentliggørelsesdato: 2023-11-21Z