Lieferungen - 70696-2023

03/02/2023    S25

България-София: Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

2023/S 025-070696

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
Национален регистрационен номер: 000649348
Пощенски адрес: ул. ТРИАДИЦА № 8
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Росица Димитрова
Електронна поща: rdimitrova@nek.bg
Телефон: +359 29263420
Факс: +359 29801971
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nek.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21310
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на електрически материали и оборудване в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД

Референтен номер: 22РП-Р19А042
II.1.2)Основен CPV код
31000000 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката е доставката на електрически материали и оборудване за нуждите на НЕК ЕАД, групирани в следните обособени позиции:

ОП №1: Доставка на електрически материали за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;

ОП № 2: Доставка на електрографитни четки за хидрогенераторите към предприятие „ВЕЦ“;

ОП № 3: Доставка на електрически материали и оборудване за средно и високо напрежение;

ОП № 4: Доставка на инвертори за ПАВЕЦ „Орфей“ и ВЕЦ „Бели искър“;

ОП № 5: Доставка на разединители за нуждите на площадка Белене;

ОП №6: Доставка на електрически материали и оборудване;

ОП №7: Доставка на измервателни трансформатори;

ОП №8: Доставка на захранващи трансформатори;

ОП №9: Доставка на електрически акумулатори за уреди и инструменти;

ОП №10: Доставка на специализирани акумулатори за контролно измервателни системи (КИС) в предприятие „Язовири и каскади“

ОП №11: Доставка на силов трансформатор СН 20/0,4 kV 1600 kVA при МВЕЦ на ВЕЦ Цанков камък“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на електрически материали за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
30237475 Електрически датчици
31216000 Гръмоотводи
31518100 Прожектори
31321210 Кабел за ниско напрежение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
код NUTS: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Основно място на изпълнение:

Доставките ще се извършват до:

Ремонтна база „Батак“, гр. Батак, ул. „Партизанска“ № 15;

Производствена база гр. София, ул. „Мими Балканска“ №5.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на доставка по обособената позиция са електрически материали за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ - 34 вида.

Изискванията към изделията и условията за изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на електрографитни четки за хидрогенераторите към предприятие „Водноелектрически централи“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31161000 Части за електрически двигатели и генератори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Място на доставката – Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на доставка по обособената позиция са електрографитни четки за хидрогенераторите към предприятие „Язовири и каскади“ - 12 вида.

Изискванията към изделията и условията за изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на електрически материали и оборудване за средно и високо напрежение

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31600000 Електрическо оборудване
31224500 Клеми - CB04
31682300 Оборудване за средновисоко напрежение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Място на доставката – Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на доставка по обособената позиция са електрически материали и оборудване за средно и високо напрежение за предприятие „Язовири и каскади“ - 4 вида клеми, шинодържател и преобразувател на напрежение.

Изискванията към изделията и условията за изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на инвертори за ПАВЕЦ „Орфей“ и ВЕЦ „Бели искър“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31155000 Инвертори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Място на доставката – Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на доставка по обособената позиция са инвертори за ПАВЕЦ „Орфей“ и ВЕЦ „Бели искър“ за предприятие „Язовири и каскади“ - 2 вида.

Изискванията към изделията и условията за изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на разединители за нуждите на площадка Белене

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31214110 Секционни разединители
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
Основно място на изпълнение:

гр.Белене, площадка "АЕЦ Белене"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на доставка по обособената позиция са разединители за нуждите на площадка Белене - 1 вид, 4 броя.

Изискванията към изделията и условията за изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на електрически материали и оборудване

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
31131100 Устройства за задействане или регулиране на работа
31211320 Стопяеми вложки на предпазители
31214190 Краен изключвател
31221000 Електрически релета
31711150 Електрически кондензатори
31712347 Мощни диоди или диоди за слънчеви панели
31221100 Силови релета
31221600 Релета за време
31681000 Електрически аксесоари
38810000 Оборудване за управление на промишлени процеси
31681400 Електрически компоненти
44322000 Аксесоари за кабели
44111511 Електрически изолатори
31211310 Предпазители
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Място на доставката – Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на доставка по обособената позиция са електрически материали и оборудване - 247 вида.

Изискванията към изделията и условията за изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на измервателни трансформатори

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31173000 Измервателен трансформатор
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Място на доставката – Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на доставка по обособената позиция са измервателни трансформатори - 4 вида.

Изискванията към изделията и условията за изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на захранващи трансформатори

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31174000 Захранващи трансформатори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Място на доставката – Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на доставка по обособената позиция са захранващи трансформатори - 1 вид, 5 броя.

Изискванията към изделията и условията за изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на електрически акумулатори за уреди и инструменти

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31430000 Електрически акумулатори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Място на доставката – Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на доставка по обособената позиция са електрически акумулатори за уреди и инструменти - 6 вида.

Изискванията към изделията и условията за изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на специализирани акумулатори за контролно измервателни системи (КИС) в предприятие „Язовири и каскади“

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31430000 Електрически акумулатори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Доставката да бъде извършена в Производствена база към Управление, гр. София, ул. „Мими Балканска “ №5, в делничен ден от 9:00 до 15:00 часа.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на доставка по обособената позиция са специализирани акумулатори за контролно измервателни системи (КИС) в предприятие „Язовири и каскади“ - 9 вида.

Изискванията към изделията и условията за изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на силов трансформатор СН 20/0,4 kV 1600 kVA при МВЕЦ на ВЕЦ Цанков камък“

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31213200 Разпределителни трансформатори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Основно място на изпълнение:

ВЕЦ "Цанков камък"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на доставка по обособената позиция е силов трансформатор СН 20/0,4 kV 1600 kVA при МВЕЦ на ВЕЦ Цанков камък“ - 1 брой.

Изискванията към изделието и условията за изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 150-430524
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 6
Наименование:

Доставка на електрически материали и оборудване

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Към датата на изпращане на настоящото обявление:

- по процедурата са сключени договори по обособени позиции №-№ 1, 2, 4, 8 и 10, отчетени с Обявление за възложена поръчка – комунални услуги – с изх.№ 12-03-32 от 11.01.2023 г. и Обявление за възложена поръчка – комунални услуги – с изх.№ 12-03-49 от 19.01.2023 г.

- процедурата е прекратена в частта по обособени позиции №-№ 3, 5, 6, 7, 9 и 11 с Решение № РЕШ-162/24.11.2022г., Решение № РЕШ-162(1)/23.12.2022г. и Решение № РЕШ-9/18.01.2023г., публикувани в профила на процедурата в ЦАИС ЕОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023