Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 706991-2023

Kompaktansicht anzeigen

Polen - Planungsleistungen im Bauwesen - Opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (3 części)

224/2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
Tätigkeit des Auftraggebers: Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (3 części)
Beschreibung: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (3 części), w tym: część nr 1 - opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II od al. Solidarności do ul. Dzikiej i ul. Stawki od al. Jana Pawła II do ul. Lewartowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, część nr 2 - opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, część nr 3 - opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II na odcinku Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Pl. Grunwaldzki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, zakres zamówienia w części nr 3 obejmuje: 1) Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II na odcinku Rondo Zgrupowania AK "Radosław" - Pl. Grunwaldzki, 2) Zadanie 2 (zamówienie opcjonalne) – opracowanie dokumentacji wzmocnienia wiaduktu w ciągu al. Jana Pawła II nad torami kolejowymi. Przedmiot zamówienia dla każdej części określono szczegółowo w rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Kennung des Verfahrens: 26f1532b-0996-47ba-a2bb-27de61e9010a
Interne Kennung: DWZ/123/2023
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Zentrale Elemente des Verfahrens: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm) /zwana dalej: „ustawą Pzp”/ – jako zamówienie sektorowe o wartości przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania i strony, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: https://tw.ezamawiajacy.pl/ podstrona dla przedmiotowego postępowania: https://tw.ezamawiajacy.pl/pn/tw/demand/129079/notice/public/details dostępna w zakładce „Aktualne”, „W toku” lub „Rozstrzygnięte” (w zależności od etapu postępowania).
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 71320000Planungsleistungen im Bauwesen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71323100Planung von Stromversorgungssystemen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71322000Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71248000Projektaufsicht und Dokumentation
2.1.2 Erfüllungsort
Stadt: Warszawa
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
2.1.3 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 3,675,000PLN
2.1.4 Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 2. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 8.03.2024 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
2.1.6 Ausschlussgründe
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Korruption: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Betrugsbekämpfung: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Zahlungsunfähigkeit: art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
Entrichtung von Steuern: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.); art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Vergleichsverfahren: art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Konkurs: art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: art. 108 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy Pzp
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
5. Los
5.1 Los: LOT-0001
Titel: Opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II od al. Solidarności do ul. Dzikiej i ul. Stawki od al. Jana Pawła II do ul. Lewartowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Beschreibung: Przedmiot zamówienia dla części nr 1 szczegółowo określono w rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Interne Kennung: Część nr 1
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 71320000Planungsleistungen im Bauwesen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71323100Planung von Stromversorgungssystemen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71322000Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71248000Projektaufsicht und Dokumentation
5.1.2 Erfüllungsort
Stadt: Warszawa
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: 
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-02-23+01:00
Laufzeit: 57MONTH
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.5 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 1,833,000PLN
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
Zusätzliche Informationen: 1.Wskazana w pkt. 5.1.3 data początkowa jest jedynie datą orientacyjną. 2.Szczegółowe informacje nt. terminu realizacji zamówienia (wskazanego w pkt. 5.1.3) zostały opisane w rozdziale III SWZ.
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Beschreibung: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji do prowadzenia działalności zawodowej.
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i zawodowej.
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Doświadczenie i uprawnienia
Beschreibung: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1. wykonali w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 1) jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy lub remontu torowiska tramwajowego, kolejowego lub metra, w granicach administracyjnych miasta, o konstrukcji bezpodsypkowej, o długości co najmniej 500 mtp, 2) jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy lub remontu sieci trakcyjnej tramwajowej, kolejowej lub metra, w granicach administracyjnych miasta, na odcinku co najmniej 500 mtp, zawierającej elementy: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze, punkty zasilające i powrotne, z tym że Wykonawca może wykazać się wykonaniem ww. usług w ramach jednej lub kilku umów - zamówień; 2. wykażą, że dysponują osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe do pełnienia do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: 1) projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej – co najmniej jedna osoba, która (a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, (b) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako projektant (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy lub remontu torowiska tramwajowego, kolejowego lub metra, o konstrukcji bezpodsypkowej, o długości co najmniej 500 mtp, w granicach administracyjnych miasta; 2) projektant branży elektroenergetycznej – co najmniej jedna osoba, która (a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (b) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako projektant (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy lub remontu sieci trakcyjnej tramwajowej, kolejowej lub metra, na odcinku co najmniej 500 mtp, w granicach administracyjnych miasta, zawierającej elementy: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze, punkty zasilające i powrotne; 3) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej jedna osoba, która posiada uprawnienia budowlane do projektowana w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 4) projektant branży sanitarnej – co najmniej jedna osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 3. przez „dokumentację projektową” należy rozumieć dokumentację, na podstawie której wydano decyzję umożliwiającą wykonanie robót budowlanych, tj. pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych lub analogiczny dokument dla robót wykonywanych poza Rzeczpospolitą Polską; ponadto Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby i łączenie wyżej określonych funkcji; 4. Zamawiający dopuszcza w ramach części 1 - 3 zamówienia wskazanie przez Wykonawcę tego samego doświadczenia oraz tych samych osób w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5. szczegółowe informacje dot. wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu znajdują się w rozdziale I SWZ.
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium „Cena”.
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: POL
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur oder Siegel (im Sinne der Verordnung (EU) Nr 910/2014) erforderlich
Varianten: Nicht zulässig
Beschreibung der finanziellen Sicherheit: Oferta dla części nr 1 powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)
Frist für den Eingang der Angebote: 2024-01-09+01:0011:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 59DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2024-01-09+01:0012:00:00+01:00
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: 1. Warunki realizacji umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących rozdział III SWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w Projektowanych postanowieniach umowy na warunkach określonych w SWZ.
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie należy przekazać Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów np. umowę konsorcjum lub umowę spółki.
Finanzielle Vereinbarung: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. Szczegółowe warunki finansowe zostały opisane w rozdziale III SWZ
Informationen über die Überprüfungsfristen: 1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp Dział IX „Środki ochrony prawnej”, tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Organisation, die Angebote bearbeitet: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
5.1 Los: LOT-0002
Titel: Opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Beschreibung: Przedmiot zamówienia dla części nr 2 szczegółowo określono w rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Interne Kennung: Część nr 2
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 71320000Planungsleistungen im Bauwesen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71323100Planung von Stromversorgungssystemen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71322000Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71248000Projektaufsicht und Dokumentation
5.1.2 Erfüllungsort
Stadt: Warszawa
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: 
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-02-23+01:00
Laufzeit: 56MONTH
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.5 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 1,218,000PLN
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
Zusätzliche Informationen: 1.Wskazana w pkt. 5.1.3 data początkowa jest jedynie datą orientacyjną. 2.Szczegółowe informacje nt. terminu realizacji zamówienia (wskazanego w pkt. 5.1.3) zostały opisane w rozdziale III SWZ.
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Beschreibung: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji do prowadzenia działalności zawodowej.
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i zawodowej.
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Doświadczenie i uprawnienia
Beschreibung: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1. wykonali w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 1) jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy lub remontu torowiska tramwajowego, kolejowego lub metra, w granicach administracyjnych miasta, o konstrukcji bezpodsypkowej, o długości co najmniej 500 mtp, 2) jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy lub remontu sieci trakcyjnej tramwajowej, kolejowej lub metra, w granicach administracyjnych miasta, na odcinku co najmniej 500 mtp, zawierającej elementy: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze, punkty zasilające i powrotne, z tym że Wykonawca może wykazać się wykonaniem ww. usług w ramach jednej lub kilku umów - zamówień; 2. wykażą, że dysponują osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe do pełnienia do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: 1) projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej – co najmniej jedna osoba, która (a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, (b) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako projektant (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy lub remontu torowiska tramwajowego, kolejowego lub metra, o konstrukcji bezpodsypkowej, o długości co najmniej 500 mtp, w granicach administracyjnych miasta; 2) projektant branży elektroenergetycznej – co najmniej jedna osoba, która (a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (b) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako projektant (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy lub remontu sieci trakcyjnej tramwajowej, kolejowej lub metra, na odcinku co najmniej 500 mtp, w granicach administracyjnych miasta, zawierającej elementy: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze, punkty zasilające i powrotne; 3) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej jedna osoba, która posiada uprawnienia budowlane do projektowana w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 4) projektant branży sanitarnej – co najmniej jedna osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 3. przez „dokumentację projektową” należy rozumieć dokumentację, na podstawie której wydano decyzję umożliwiającą wykonanie robót budowlanych, tj. pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych lub analogiczny dokument dla robót wykonywanych poza Rzeczpospolitą Polską; ponadto Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby i łączenie wyżej określonych funkcji; 4. Zamawiający dopuszcza w ramach części 1 - 3 zamówienia wskazanie przez Wykonawcę tego samego doświadczenia oraz tych samych osób w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5. szczegółowe informacje dot. wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu znajdują się w rozdziale I SWZ.
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium „Cena”.
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: POL
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur oder Siegel (im Sinne der Verordnung (EU) Nr 910/2014) erforderlich
Varianten: Nicht zulässig
Beschreibung der finanziellen Sicherheit: Oferta dla części nr 2 powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
Frist für den Eingang der Angebote: 2024-01-09+01:0011:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 59DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2024-01-09+01:0012:00:00+01:00
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: 1. Warunki realizacji umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących rozdział III SWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w Projektowanych postanowieniach umowy na warunkach określonych w SWZ.
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie należy przekazać Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów np. umowę konsorcjum lub umowę spółki.
Finanzielle Vereinbarung: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. Szczegółowe warunki finansowe zostały opisane w rozdziale III SWZ
Informationen über die Überprüfungsfristen: 1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp Dział IX „Środki ochrony prawnej”, tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Organisation, die Angebote bearbeitet: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
5.1 Los: LOT-0003
Titel: Opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II na odcinku Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Pl. Grunwaldzki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Beschreibung: Przedmiot zamówienia dla części nr 3 obejmuje: 1) Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji przebudowy trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II na odcinku Rondo Zgrupowania AK "Radosław" - Pl. Grunwaldzki, 2) Zadanie 2 (zamówienie opcjonalne) – opracowanie dokumentacji wzmocnienia wiaduktu w ciągu al. Jana Pawła II nad torami kolejowymi. Przedmiot zamówienia dla części nr 3 szczegółowo określono w rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Interne Kennung: Część nr 3
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 71320000Planungsleistungen im Bauwesen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71323100Planung von Stromversorgungssystemen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71322000Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71248000Projektaufsicht und Dokumentation
Optionen:
Beschreibung der Optionen: Zadanie 2 (zamówienie opcjonalne) – Opracowanie dokumentacji wzmocnienia wiaduktu w ciągu al. Jana Pawła II nad torami kolejowymi.
5.1.2 Erfüllungsort
Stadt: Warszawa
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: 
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-02-23+01:00
Laufzeit: 55MONTH
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: Przedmiot zamówienia, w tym zakres w ramach prawa opcji, szczegółowo kreślono w rozdziale II SWZ.
5.1.5 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 624,000PLN
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
Zusätzliche Informationen: 1.Wskazana w pkt. 5.1.3 data początkowa jest jedynie datą orientacyjną. 2.Szczegółowe informacje nt. terminu realizacji zamówienia (wskazanego w pkt. 5.1.3) zostały opisane w rozdziale III SWZ. 3.Wartość wskazana w pkt. 5.1.5 obejmuje: 520 000 PLN - zakres podstawowy 104 000 PLN - zakres opcjonalny.
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Beschreibung: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji do prowadzenia działalności zawodowej.
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i zawodowej.
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Doświadczenie i uprawnienia
Beschreibung: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1. wykonali w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 1) jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy lub remontu torowiska tramwajowego, kolejowego lub metra, w granicach administracyjnych miasta, o konstrukcji bezpodsypkowej, o długości co najmniej 500 mtp, 2) jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy lub remontu sieci trakcyjnej tramwajowej, kolejowej lub metra, w granicach administracyjnych miasta, na odcinku co najmniej 500 mtp, zawierającej elementy: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze, punkty zasilające i powrotne, z tym że Wykonawca może wykazać się wykonaniem ww. usług w ramach jednej lub kilku umów - zamówień; 2. wykażą, że dysponują osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe do pełnienia do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: 1) projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej – co najmniej jedna osoba, która (a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, (b) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako projektant (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy lub remontu torowiska tramwajowego, kolejowego lub metra, o konstrukcji bezpodsypkowej, o długości co najmniej 500 mtp, w granicach administracyjnych miasta; 2) projektant branży elektroenergetycznej – co najmniej jedna osoba, która (a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (b) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako projektant (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy lub remontu sieci trakcyjnej tramwajowej, kolejowej lub metra, na odcinku co najmniej 500 mtp, w granicach administracyjnych miasta, zawierającej elementy: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze, punkty zasilające i powrotne; 3) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej jedna osoba, która posiada uprawnienia budowlane do projektowana w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 4) projektant branży sanitarnej – co najmniej jedna osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 3. przez „dokumentację projektową” należy rozumieć dokumentację, na podstawie której wydano decyzję umożliwiającą wykonanie robót budowlanych, tj. pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych lub analogiczny dokument dla robót wykonywanych poza Rzeczpospolitą Polską; ponadto Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby i łączenie wyżej określonych funkcji; 4. Zamawiający dopuszcza w ramach części 1 - 3 zamówienia wskazanie przez Wykonawcę tego samego doświadczenia oraz tych samych osób w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5. szczegółowe informacje dot. wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu znajdują się w rozdziale I SWZ.
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium „Cena”.
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: POL
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur oder Siegel (im Sinne der Verordnung (EU) Nr 910/2014) erforderlich
Varianten: Nicht zulässig
Beschreibung der finanziellen Sicherheit: Oferta dla części nr 3 powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
Frist für den Eingang der Angebote: 2024-01-09+01:0011:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 59DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2024-01-09+01:0012:00:00+01:00
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: 1. Warunki realizacji umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących rozdział III SWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w Projektowanych postanowieniach umowy na warunkach określonych w SWZ.
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie należy przekazać Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów np. umowę konsorcjum lub umowę spółki.
Finanzielle Vereinbarung: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. Szczegółowe warunki finansowe zostały opisane w rozdziale III SWZ
Informationen über die Überprüfungsfristen: 1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp Dział IX „Środki ochrony prawnej”, tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Organisation, die Angebote bearbeitet: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Registrierungsnummer: 525-22-56-724
Abteilung: Biuro Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Siedmiogrodzka 20
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 01-232
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Kontaktperson: al. Prymasa Tysiąclecia 102, Warszawa
Telefon: +48225326140
Internetadresse: https://tw.waw.pl
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://tw.ezamawiajacy.pl
Profil des Erwerbers: https://tw.ezamawiajacy.pl/
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Angebote bearbeitet
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Registrierungsnummer: 5262239325
Abteilung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Telefon: +48224587701
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: c8738e40-beaa-4f32-a960-8317ab736f21- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-20Z14:02:52Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Polnisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00706991-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z