Dienstleistungen - 70700-2018

15/02/2018    S32    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Reparatur- und Wartungsdienste

2018/S 032-070700

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Jaśkowa Dolina 2
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-252
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Gładykowski
E-Mail: przetargi@gait.pl
Telefon: +48 583412963
Fax: +48 583412963

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gait.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.gait.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Jaśkowa Dolina 2
Ort: Gdańsk
Postleitzahl: 80-252
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Gładykowski
Telefon: +48 583412963
E-Mail: przetargi@zkm.pl
Fax: +48 583412963
NUTS-Code: PL634 Gdański

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.gait.pl

I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa i modernizacja tramwajów N8C-MF01

Referenznummer der Bekanntmachung: 148/520/MN/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Naprawa i modernizacja 2 tramwajów typu N8C-MF01.

1) Naprawa zalanych podczas powodzi 2 tramwajów typu N8C-MF01 polegająca na:

a) naprawie, wymianie, konserwacji części mechanicznych tramwaju,

b) czyszczeniu, konserwacji podwozia,

c) wymianie uszkodzonych lub skorodowanych części poszycia,

d) pracach lakierniczych,

e) pracach elektrycznych.

2) Modernizacja 2 tramwajów typu N8C-MF01 polegająca na:

a) modernizacji ich układów napędowych i sterowania polegającej na wymianie instalacji elektrycznej, montażu zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów trakcyjnych i układów sterowania oraz wymianie piasecznic i luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie,

b) modernizacji systemu monitoringu i modernizacji systemu informacji pasażerskiej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50222000 Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
32000000 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
32200000 Sendegeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr, Rundfunk oder Fernsehen
32300000 Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie Ton- und Bildaufnahme- und -wiedergabegeräte
32400000 Netzwerke
32500000 Fernmeldebedarf
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca dokona naprawy i modernizacji 2 tramwajów typu N8C-MF01 na terenie Wykonawcy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Naprawa i modernizacja 2 tramwajów typu N8C-MF01.

1) Naprawa zalanych podczas powodzi 2 tramwajów typu N8C-MF01 polegająca na:

a) naprawie, wymianie, konserwacji części mechanicznych tramwaju,

b) czyszczeniu, konserwacji podwozia,

c) wymianie uszkodzonych lub skorodowanych części poszycia,

d) pracach lakierniczych,

e) pracach elektrycznych.

2) Modernizacja 2 tramwajów typu N8C-MF01 polegająca na:

a) modernizacji ich układów napędowych i sterowania polegającej na wymianie instalacji elektrycznej, montażu zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów trakcyjnych i układów sterowania oraz wymianie piasecznic i luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie,

b) modernizacji systemu monitoringu i modernizacji systemu informacji pasażerskiej.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku Nr 1 do wzoru Umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Gwarancja na prace związane z modernizacją układu napędowego i sterowania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2. Gwarancja na prace mechaniczne i elektryczne związane z naprawą / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 3. Gwarancja na prace lakiernicze i konserwację podwozia związane z naprawą / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. sytuacji finansowej;

2. zdolności technicznej lub zawodowej;

— opisane przez Zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wraz z ofertą;

2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy;

3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit a)-c) oraz 14,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana;

5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokona niepłatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dysponuje odpowiednią zdolnością finansową tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

200 000, 00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) modernizację układów napędowych oraz układów sterowania w tramwajach polegającą na zmianie napędu Chopperowego (tyrystory lub tranzystory) z silnikami prądu stałego na układ napędowy z silnikami prądu przemiennego (tranzystory IGBT, sterowanie cyfrowe), w co najmniej 1 tramwaju;

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) naprawę tramwaju polegającą na naprawie lub wymianie poszycia zewnętrznego i wewnętrznego, wymianie łożysk przegubu, konserwacji podwozia oraz wymianie instalacji elektrycznej, w co najmniej 1 tramwaju.

Warunki a) i b) muszą być spełnione łącznie.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości brutto umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy odebrany naprawiony i zmodernizowany tramwaj, którego naprawa i modernizacja potwierdzona została podpisanym przez obie strony bezusterkowym protokołem odbioru końcowego tramwaju N8C-MF01 po naprawie i modernizacji, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę Faktur VAT, na każdy tramwaj osobno. Wykonawca dla każdego tramwaju po naprawie i modernizacji wystawi dwie faktury VAT, osobno za dokonaną naprawę i osobno za modernizację.

2. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionych Faktur VAT.

3. Fakturę VAT Wykonawca wystawi na Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, NIP 2040000711.

4. Należność za wykonanie przedmiotu Umowy, osobno za każdy tramwaj, zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT.

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/03/2018
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/03/2018
Ortszeit: 10:00
Ort:

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2, pok. nr 7 lub 17.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w formie pisemnej.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.

5. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/02/2018