Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 707077-2023

Kompaktansicht anzeigen

Mit dieser Bekanntmachung wird die Vorfassung geändert:  687928-2023
Schweden - Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung - Städtjänster

224/2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Varbergs Bostadsaktiebolag
Rechtsform des Erwerbers: Regionale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Städtjänster
Beschreibung: Upphandlingen avser städtjänster av mestadels bostadshus inom Varbergs kommun. Objekten omfattar bland annat städning av trapphus, tvättstugor, allmänna utrymmen, kontor och andra tillhörande ytor. För mer information om upphandlingen, se upphandlingsdokumenten i sin helhet. Välkomna att lämna anbud!
Kennung des Verfahrens: 10ece7ee-81ac-44f5-a023-6017d1cffc55
Interne Kennung: 2023:134
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: No
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 90911000Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung
2.1.3 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 30,000,000SEK
2.1.4 Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6 Ausschlussgründe
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Befinner sig den ekonomiska aktören i en situation motsvarande konkurs till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och förordningar?
Konkurs: Har den ekonomiska aktören gått i konkurs?
Korruption: Har den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för korruption genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 3 i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i (EUT C 195, 25.6.1997, s. 1) respektive artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn (EUT L 192, 31.7.2003, s. 54). Detta skäl för uteslutning omfattar även korruption enligt definition i den nationella lagstiftningen för den upphandlande myndigheten (den upphandlande enheten) eller den ekonomiska aktören.
Vergleichsverfahren: Har den ekonomiska aktören ingått ackordsuppgörelse med borgenärer?
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Har den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för deltagande i någon kriminell organisation genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Har den ekonomiska aktören ingått överenskommelser med andra ekonomiska aktörer som syftar till att snedvrida konkurrensen?
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Har den ekonomiska aktören, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt miljölagstiftningen? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Har den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för penningtvätt eller finansiering av terrorism genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15).
Betrugsbekämpfung: Har den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för bedrägeri genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt innebörden i artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT C 316, 27.11.1995, s. 48).
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Har den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för barnarbete eller andra former av människohandel genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF (EUT L 101, 15.4.2011, s. 1).
Zahlungsunfähigkeit: Är den ekonomiska aktören föremål för insolvens- eller likvidationsförfarande?
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Har den ekonomiska aktören, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsrätten? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Är den ekonomiska aktörens tillgångar föremål för tvångsförvaltning?
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: Har den ekonomiska aktören befunnit sig i någon av följande situationer: a) Denne har i allvarlig omfattning lämnat oriktiga uppgifter för kontroll av skäl för uteslutning eller urvalskriterier, b) har undanhållit sådan information, c) kan inte utan dröjsmål lämna de styrkande handlingar som den upphandlande myndigheten eller enheten kräver, och d) otillbörliga försök görs att påverka den upphandlande myndighetens eller enhetens beslutsprocess för att tillägna sig konfidentiell information som kan ge aktören otillbörliga fördelar i upphandlingsförfarandet eller så att av oaktsamhet vilseledande uppgifter lämnas som kan ha en väsentlig inverkan på beslut om uteslutning, urval eller tilldelning?
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Har den ekonomiska aktören kännedom om någon intressekonflikt, enligt vad som anges i nationell lagstiftning, meddelandet eller upphandlingsdokumenten, till följd av sitt deltagande i upphandlingsförfarandet?
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Har den ekonomiska aktören eller ett företag med anknytning till denne bistått den upphandlande myndigheten eller enheten med rådgivning eller på annat sätt varit inblandad i förberedelserna av upphandlingsförfarandet?
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Har den ekonomiska aktören gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen? Se, där så är tillämpligt, definitioner i nationell lagstiftning, meddelandet eller upphandlingsdokumenten.
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Har den ekonomiska aktören varit med om att ett tidigare offentligt kontrakt, ett tidigare kontrakt med en upphandlande enhet eller ett tidigare koncessionskontrakt sagts upp i förtid, eller att skadestånd eller jämförbara sanktioner krävts i samband med detta tidigare avtal?
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Har den ekonomiska aktören, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt sociallagstiftningen? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Har den ekonomiske aktören åsidosatt sina skyldigheter i fråga om betalning av sociala avgifter, i det land där denne är etablerad eller i den upphandlande myndighetens eller enhetens medlemsstat om det är ett annat land än etableringslandet?
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Har den ekonomiska aktören avbrutit sin näringsverksamhet?
Entrichtung von Steuern: Har den ekonomiske aktören åsidosatt sina skyldigheter i fråga om betalning av skatter, i det land där denne är etablerad eller i den upphandlande myndighetens eller enhetens medlemsstat om det är ett annat land än etableringslandet?
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Har den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för terrorbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artiklarna 1 och 3 i rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). Denna grund för uteslutning omfattar även anstiftan av eller medhjälp till eller försök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i det rambeslutet.
5. Los
5.1 Los: LOT-0000
Titel: Städtjänster
Beschreibung: Upphandlingen avser städtjänster av mestadels bostadshus inom Varbergs kommun. Objekten omfattar bland annat städning av trapphus, tvättstugor, allmänna utrymmen, kontor och andra tillhörande ytor. För mer information om upphandlingen, se upphandlingsdokumenten i sin helhet. Välkomna att lämna anbud!
Interne Kennung: 2023:134
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 90911000Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-04-01+02:00
Enddatum: 2026-03-31+02:00
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 4
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: Renewal lenght is 12 months
5.1.5 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 30,000,000SEK
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Den ekonomiska aktören uppfyller alla urvalskriterierna
Beschreibung: Alla nödvändiga urvalskriterier som anges i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten som meddelandet hänvisar till är uppfyllda.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Den ekonomiska aktören uppfyller de objektiva och icke-diskriminerande kriterier och regler som har fastställts för att begränsa antalet kandidater på följande sätt: Om vissa intyg eller andra styrkande handlingar krävs, ange för vart och ett om den ekonomiska aktören har dessa handlingar:
Beschreibung: Om vissa av dessa intyg eller styrkande handlingar finns tillgängliga elektroniskt, ange var för vart och ett:
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Inskrivning i yrkesregister
Beschreibung: Den ekonomiska aktören är inskriven i yrkesregister som förs i den medlemsstat där aktören är etablerad enligt vad som anges i bilaga XI till direktiv 2014/24/EU. Ekonomiska aktörer från vissa medlemsstater kan behöva uppfylla andra krav som anges i den bilagan.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Inskrivning i handelsregister
Beschreibung: Den ekonomiska aktören är inskriven i handelsregister som förs i den medlemsstat där aktören är etablerad enligt vad som anges i bilaga XI till direktiv 2014/24/EU. Ekonomiska aktörer från vissa medlemsstater kan behöva uppfylla andra krav som anges i den bilagan.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: För tjänsteavtal: krav på särskilt tillstånd
Beschreibung: Krävs särskilt tillstånd för att kunna tillhandahålla tjänsten i fråga i den ekonomiska aktörens etableringsland?
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: För tjänsteavtal: krav på medlemskap i viss organisation
Beschreibung: Krävs medlemskap i en särskild organisation för att kunna tillhandahålla tjänsten i fråga i den ekonomiska aktörens etableringsland?
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Tillåtelse till kontroller
Beschreibung: För komplexa varor eller tjänster som ska levereras eller, i undantagsfall, för varor eller tjänster som är avsedda för ett särskilt ändamål: Kommer den ekonomiska aktören att tillåta kontroller av sin produktionskapacitet eller tekniska kapacitet och, vid behov, av sina tillgängliga undersöknings- och forskningsresurser och av dess metoder för kvalitetskontroll? Kontrollen ska göras av den upphandlande myndigheten eller på dennas vägnar av ett behörigt offentligt organ i det land där leverantören eller tjänsteleverantören är etablerad.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: För varukontrakt: prover, beskrivningar eller fotografier utan äkthetsintyg
Beschreibung: För offentliga varukontrakt: Den ekonomiska aktören kommer att leverera prover, beskrivningar eller fotografier av de varor som ska levereras, som inte behöver åtföljas av äkthetsintyg.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: För varukontrakt: prover, beskrivningar eller fotografier med äkthetsintyg
Beschreibung: För offentliga varukontrakt: Den ekonomiska aktören kommer att leverera prover, beskrivningar eller fotografier av de varor som ska levereras och kommer att tillhandahålla äkthetsintyg där så är tillämpligt.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: För varukontrakt: intyg från institutioner för kvalitetskontroll
Beschreibung: Kan den ekonomiska aktören uppvisa intyg som utfärdats av officiella institutioner för kvalitetskontroll eller av enheter med erkänd kompetens som intygar att varor som är klart identifierade genom referenser överensstämmer med de tekniska specifikationer eller standarder som föreskrivs i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten?
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Intyg från oberoende organ om kvalitetssäkringsstandarder
Beschreibung: Kommer den ekonomiska aktören att kunna uppvisa intyg som utfärdats av oberoende organ som intygar att den ekonomiska aktören uppfyller vissa kvalitetssäkringsstandarder, däribland tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning?
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Intyg från oberoende organ om miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder
Beschreibung: Kommer den ekonomiska aktören att kunna uppvisa intyg som utfärdats av oberoende organ som intygar att den ekonomiska aktören uppfyller vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder?
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.11 Auftragsunterlagen
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2023-12-10+01:0000:00:00+01:00
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=1547,
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Schwedisch
Elektronischer Katalog: Zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-20+01:0023:59:59+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 119DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-21+01:0000:00:00+01:00
Auftragsbedingungen:
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Finanzielle Vereinbarung: Enligt upphandlingsdokumentet.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Förvaltningsrätten
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Varbergs Bostadsaktiebolag
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Varbergs Bostadsaktiebolag
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Varbergs Bostadsaktiebolag
Registrierungsnummer: 5565024220
Abteilung: Varbergs Bostadsaktiebolag
Postanschrift: Box 83
Stadt: VARBERG
Postleitzahl: 43222
Land, Gliederung (NUTS): Hallands län(SE231)
Land: Schweden
Kontaktperson: Kristin Toresson
Telefon: 0340-697500
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten
Registrierungsnummer: 202100-2742
Postanschrift: Box 53197
Stadt: Göteborg
Postleitzahl: 400 15
Land, Gliederung (NUTS): Västra Götalands län(SE232)
Land: Schweden
Telefon: 031-732 70 00
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
10. Änderung
Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: 16852104-4e60-4490-b5bd-f522c1920f8b-01
10.1 Änderung
Abschnittskennung: RESULT
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 4f7ab82a-9974-4f47-887d-622e8f28b487- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-20Z07:14:18Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Schwedisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00707077-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z