Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 707083-2023

Kompaktansicht anzeigen

Polen - Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte - Dostawa separatorów osoczowych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz z dostawą zestawów i pojemników jednorazowego użytku do pobierania osocza - ZP/PN-28/23

224/2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Gesundheit
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Dostawa separatorów osoczowych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz z dostawą zestawów i pojemników jednorazowego użytku do pobierania osocza - ZP/PN-28/23
Beschreibung: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa separatorów osoczowych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej w ilości 8 szt. oraz zestawów i pojemników jednorazowego użytku do pobierania osocza w ilości po 10 000 szt., kompatybilnych z zaoferowanymi separatorami osoczowymi, na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.
Kennung des Verfahrens: 3bf1a262-58b9-44e5-8184-ed7f497d0602
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: No
Zentrale Elemente des Verfahrens: I. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w: 1. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE.L Nr 229 str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1), tj. Wykonawców działających na rzecz lub z udziałem: 1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, 2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1), lub 3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1) w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia; 2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497 t.j.), tj. Wykonawcę: 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy, 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r., poz. 1124 t.j.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy, 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120 t.j.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. Wykluczenie Wykonawcy w ww. okolicznościach następuje na okres trwania okoliczności określonych odpowiednio w ustawie sankcyjnej i rozporządzeniu Rady (UE). II. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. 2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu następujących środków: 2.1 Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, 2.2 poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl. Zamawiający zaleca, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami (za wyjątkiem złożenia oferty) odbywała się w tym postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się w Wykonawcami zawarte są w pkt 13. SWZ. III. Identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-6b1bba5a-7fa3-11ee-9aa3-96d3b4440790. IV. Ofertę należy przesłać na Platformę e-Zamówienia dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Sposób złożenia oferty wskazany został w pkt 15.9 SWZ. V. Termin realizacji zamówienia - zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7 SWZ. VI. Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 19 marca 2024 r. z uwzględnieniem zasad określonych w pkt 18 SWZ. VII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Szczegółowe informacje w zakresie formy i sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w pkt 22 SWZ. VIII. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej w pkt 25 SWZ.
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 33000000Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
Zusätzliche Einstufung(cpv): 33194000Geräte und Instrumente für Transfusion und Infusion
Zusätzliche Einstufung(cpv): 33141614Plasmabeutel
Zusätzliche Einstufung(cpv): 33141620Sanitätspacks
2.1.4 Allgemeine Informationen
Dieses annullierte oder ergebnislos gebliebene Verfahren oder Los wird neu aufgelegt
Zusätzliche Informationen: I. OŚWIADCZENIA, PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp: 1.1 o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ. Ww. oświadczenie składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 05.01.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”; Sposób przygotowania i przekazania JEDZ - pkt 10.1.1 SWZ; 1.2 o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ. Ww. oświadczenia nie są podmiotowymi środkami dowodowymi – stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania oferty, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 2. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 2.1 W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: 1) Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzonej zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ; 2) dla wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia/ przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy): a) zgłoszenie/powiadomienie do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; lub b) potwierdzenie wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wypełnieniu obowiązku nałożonego ustawą; lub c) potwierdzenie przeniesienia danych o wyrobie medycznym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; 3) Certyfikatu EC (jeżeli dotyczy); 4) Deklaracji zgodności na zgodność z wymaganiami: a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych albo b) dyrektywy 93/42/EWG albo c) rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych albo d) rozporządzenia (UE) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych in vitro. Deklaracja zgodności powinna potwierdzać, że produkt jest zgodny z określoną normą zharmonizowaną. Uwaga! Przedmiotowe dokumenty, o których mowa w pkt 2.1 ppkt 2) - 4) winny być opisane w zakresie nr pozycji, której dotyczą. 2.2 Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzą, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 3. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe: 3.1 informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 1) art. 108 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, 2) art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, 3) art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczących zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 3.2 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ; 3.3 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych: 1) w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1 (tj. Jednolitym Dokumencie), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, oraz 2) w oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 1.2, dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ. 4. Informacja dla Wykonawców zagranicznych. 4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 3.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp. 4.2 Dokument, o którym mowa w pkt 4.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 4.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organu, samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Postanowienia pkt 4.2 stosuje się. 4.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty, sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SWZ. 2. Wykonawca wraz z ofertą złoży: 2.1 Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (w odniesieniu do Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie) – sporządzone zgodnie z treścią i w zakresie określonym w Załączniku nr 3 do SWZ. 2.2 Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (w odniesieniu do Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie) – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ. 2.3 Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 10.2 SWZ. 2.4 Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, z których wynika, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w Formularzu oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 2.5 Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (jeżeli dotyczy). 2.6 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy). 2.7 Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy). 2.8 Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień pkt 16 SWZ. III. INFORMACJA DLA OSÓB WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - zgodnie z pkt 11 SWZ.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
ELI-CELEX- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp. Wartość zamówienia jest wyższa niż próg unijny określony na podstawie art. 3 ustawy Pzp.
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp)
2.1.6 Ausschlussgründe
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Opis podstawy wykluczenia oraz wymagania z nią związane: pkt 8.2 ppkt 8.2.6 SWZ - wymaga się dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.1.1 SWZ oraz dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.3.3 ppkt 1) lit. d) SWZ.
Korruption: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Opis podstawy wykluczenia oraz wymagania z nią związane: pkt 8.2 ppkt 8.2.1 i ppkt 8.2.2 SWZ - wymaga się dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.1.1 SWZ oraz dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.3.1 ppkt 1) i ppkt 2) SWZ.
Betrugsbekämpfung: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Opis podstawy wykluczenia oraz wymagania z nią związane: pkt 8.2 ppkt 8.2.1 i ppkt 8.2.2 SWZ - wymaga się dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.1.1 SWZ oraz dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.3.1 ppkt 1) i ppkt 2) SWZ.
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Opis podstawy wykluczenia oraz wymagania z nią związane: pkt 8.2 ppkt 8.2.3 SWZ - wymaga się dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.1.1 SWZ oraz dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.3.3 ppkt 1) lit. a) SWZ.
Entrichtung von Steuern: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Opis podstawy wykluczenia oraz wymagania z nią związane: pkt 8.2 ppkt 8.2.3 SWZ - wymaga się dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.1.1 SWZ oraz dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.3.3 ppkt 1) lit. a) SWZ.
Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. Opis podstawy wykluczenia oraz wymagania z nią związane: pkt 8.2 ppkt 8.2.1 i ppkt 8.2.4 SWZ - wymaga się dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.1.1 SWZ oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3.1 ppkt 3) i w pkt. 10.3.3 ppkt 1) lit. b) SWZ.
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Opis podstawy wykluczenia oraz wymagania z nią związane: pkt 8.2 ppkt 8.2.5 SWZ - wymaga się dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.1.1 SWZ oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3.2 oraz w pkt. 10.3.3 ppkt 1) lit. c) SWZ.
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Opis podstawy wykluczenia oraz wymagania z nią związane: pkt 8.2 ppkt 8.2.1 i ppkt 8.2.2 SWZ - wymaga się dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.1.1 SWZ oraz dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.3.1 ppkt 1) i ppkt 2) SWZ.
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Opis podstawy wykluczenia oraz wymagania z nią związane: pkt 8.2 ppkt 8.2.1 i ppkt 8.2.2 SWZ - wymaga się dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.1.1 SWZ oraz dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.3.1 ppkt 1) i ppkt 2) SWZ.
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Opis podstawy wykluczenia oraz wymagania z nią związane: pkt 8.2 ppkt 8.2.1 i ppkt 8.2.2 SWZ - wymaga się dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.1.1 SWZ oraz dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.3.1 ppkt 1) i ppkt 2) SWZ.
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Opis podstawy wykluczenia oraz wymagania z nią związane: pkt 8.2 ppkt 8.2.1 i ppkt 8.2.2 SWZ - wymaga się dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.1.1 SWZ oraz dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.3.1 ppkt 1) i ppkt 2) SWZ.
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp. Opis podstawy wykluczenia oraz wymagania z nią związane: pkt 8.2 ppkt 8.2.1 i ppkt 8.2.2 SWZ - wymaga się dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.1.1 SWZ oraz dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.3.1 ppkt 1) i ppkt 2) SWZ.
5. Los
5.1 Los: LOT-0001
Titel: Dostawa separatorów osoczowych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz z dostawą zestawów i pojemników jednorazowego użytku do pobierania osocza
Beschreibung: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa separatorów osoczowych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej w ilości 8 szt. oraz zestawów i pojemników jednorazowego użytku do pobierania osocza w ilości po 10 000 szt., kompatybilnych z zaoferowanymi separatorami osoczowymi, na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.
Interne Kennung: ZP/PN-28/23
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 33194000Geräte und Instrumente für Transfusion und Infusion
Zusätzliche Einstufung(cpv): 33141614Plasmabeutel
Zusätzliche Einstufung(cpv): 33141620Sanitätspacks
Optionen:
Beschreibung der Optionen: 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie zwiększenia przedmiotu zamówienia. 2. Prawo opcji w zakresie zwiększenia przedmiotu zamówienia. 2.1 Prawo opcji polega na możliwości zwiększenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilości zestawów i pojemników jednorazowego użytku do pobierania osocza. 2.2 Prawo opcji obejmuje przedmiot zamówienia wyszczególniony w pkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w wysokości 50% ilości zamówienia podstawowego. 2.3 Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku wykorzystania całości przedmiotu zamówienia podstawowego przed terminem zakończenia umowy, spowodowanego w szczególności zwiększoną ilością dawców. 2.4 Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie nie później niż 1 (jeden) miesiąc przed zakończeniem umowy, poprzez złożenie oświadczenia woli. 2.5 Przedmiot zamówienia udzielony w ramach prawa opcji musi być realizowany na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego. 3. Pozostałe informacje dotyczące prawa opcji zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-02-01+01:00
Laufzeit: 36MONTH
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Sonstiges
Beschreibung: nie dotyczy
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: POL
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://ezamowienia.gov.pl
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur oder Siegel (im Sinne der Verordnung (EU) Nr 910/2014) erforderlich
Varianten: Nicht zulässig
Beschreibung der finanziellen Sicherheit: I. WADIUM: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy zł 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1 pieniądzu, 3.2 gwarancjach bankowych, 3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r., poz. 462 t.j.). 4. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ppkt 3.2 – 3.4, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym gwaranta, tj. wystawcy gwarancji/poręczenia, zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na depozytowy rachunek bankowy Zamawiającego: 27 1130 1059 0017 3408 0720 0001 z dopiskiem „Wadium w procedurze nr ZP/PN-28/23”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego). Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać: 7.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/ poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 7.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 7.3 kwota gwarancji/poręczenia, 7.4 termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, tj. od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert do dnia upływu terminu związania ofertą, 7.5 bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 98 ust. 1 – 5 ustawy Pzp. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi/poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ppkt 3.2 –3.4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-21+01:0011:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 90DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-21+01:0012:00:00+01:00
Zusätzliche Informationen: 1. Po upływie terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dokonuje czynności automatycznej deszyfracji ofert. 2. W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w SWZ, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej, albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 2) cenach zawartych w ofertach.
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: 1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na warunkach określonych w Załączniku nr 9 do SWZ. 3. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 2. mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za zgodą obu Stron, wprowadzone aneksem do umowy.
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Informationen über die Überprüfungsfristen: 1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 3.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie: 7.1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 7.2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt. 7.1. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych – za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: Urząd Zamówień Publicznych
Überprüfungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Registrierungsnummer: 5422584428
Abteilung: Zamówienia Publiczne
Postanschrift: ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
Stadt: Białystok
Postleitzahl: 15-950
Land: Polen
Kontaktperson: Sekretariat
Telefon: +48 857447002
Fax: +48 857447133
Internetadresse: www.rckik.bialystok.pl
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): www.rckik.bialystok.pl
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Registrierungsnummer: 5262239325
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Registrierungsnummer: 5262239325
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadresse: http://gov.pl/web/uzp
Rollen dieser Organisation:
Schlichtungsstelle
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 960f1cf9-b71b-48f2-8ad4-2bf3ae597897- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-20Z14:17:29Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Polnisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00707083-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z