Lieferungen - 70711-2023

Submission deadline has been amended by:  191119-2023
03/02/2023    S25

România-Dobrești: Distribuitoare automate de săpun

2023/S 025-070711

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)
Număr naţional de înregistrare: 5628791
Adresă: Strada: -, nr. 323/A
Localitate: Dobresti
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417240
Țară: România
Persoană de contact: FLORIN COPOS
E-mail: prim.dobresti@yahoo.com
Telefon: +40 259325400
Fax: +40 259325400
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.comunadobresti.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162152
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente medicale in cadrul proiectului“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 pentru elevii și cadrele didactice din Furnizare de produse dezinfectante;

Număr de referinţă: 5628791/2022
II.1.2)Cod CPV principal
39831700 Distribuitoare automate de săpun
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Descriere succintă: Conform Ordinului 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prin capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, în corelare cu toate cerinţe prevăzute în Ordinului 5487/1494/2020 conduc la creşterea numărului de Entităţi publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 prin implementarea acestui tip de proiect şi pentru cele patru unităţi de învăţământ pentru care se depune prezentul proiect.

În tot acest context general, având în vedere faptul că şi în cadrul şcolii au fost depistate persoane cu COVID, lipsa implementării acestui proiect va duce nu doar la trecerea ca scenariul roşu, ci posibil chiar la imposibilitatea de a mai desfăşura orele chiar şi în forma lor on-line dacă va creştere numărul cadrelor didactice pozitive

In acest scop s-a depus in cadrul Programului de finantare “Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 10 Protejarea Sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID 19, Obiectivul specific 10.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crize sanitare COVID-19, Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant Preuniversitare de stat in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV- 2, proiectul cu denumirea “ Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Dobresti , județul Bihor”, COD SMIS: 2014+ 143204

Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Prevenirea contaminarii cu noul CORONAVIRUS SARS COV 2 a personalului si elevilor, prin achizitionarea a materialelor de protectie corespunzatoare.

Obiectul achiziției : Echipamente medicale in cadrul proiectului“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Dobrești, județul Bihor”, Cod SMIS 2014+ 147626, dupa cum urmeaza :

Furnizare de produse dezinfectante: Covoras dezinfectant pentru intrare (70*50*3cm), dozator pentru gel sau lichid dezinfectant, Uscator de maini, Dispenser automat de dezinfectare cu senzor, Dispenser automat sapun lichid cu senzor, Sapun lichid, Gel dezinfectant de maini, Igienizant de suprafete, Cos de gunoi cu pedala

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 446 616.59 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

COMUNA DOBRESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prevenirea contaminarii cu noul CORONAVIRUS SARS COV 2 a personalului si elevilor, prin achizitionarea a materialelor de protectie corespunzatoare.

Având în vedere contractul de finanțare incheiat intre comuna Dobresti si MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, pentru a beneficia de finantare nerambursabila aferenta proiectului: Echipamente medicale in cadrul proiectului ” Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Dobresti, județul Bihor”

Furnizare de produse dezinfectante: Covoras dezinfectant pentru intrare (70*50*3cm), dozator pentru gel sau lichid dezinfectant, Uscator de maini, Dispenser automat de dezinfectare cu senzor, Dispenser automat sapun lichid cu senzor, Sapun lichid, Gel dezinfectant de maini, Igienizant de suprafete, Cos de gunoi cu pedala

Denumire produs Tital buc /UM

Cos de gunoi cu pedala Buc – 80

Covoras dezinfectant pentru intrare (70*50*3cm) Buc – 32

Dozator pentru gel sau lichid dezinfectant Buc – 5

Uscator de maini Buc – 39

Dispenser automat de dezinfectare cu senzor Buc – 90

Dispenser automat sapun lichid cu senzor Buc – 41

Sapun lichid Litru – 2.602

Gel dezinfectant de maini Litru – 2.863

Igienizant de suprafete Litru – 2.307

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

- precizarea fondurilor bugetare disponibile: Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 10 Protejarea Sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID 19, Obiectivul specific 10.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crize sanitare COVID-19, “ Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Dobresti

II.2.14)Informații suplimentare

- precizarea fondurilor bugetare disponibile: Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 10 Protejarea Sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID 19, Obiectivul specific 10.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crize sanitare COVID-19, Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant Preuniversitare de stat in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV- 2, proiectul cu denumirea “ Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Dobresti, județul Bihor”, COD SMIS: 2014+ 147626

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in urma aplicarii criteriului de atribuire

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 60, art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele :

1. Formular declaratie privind conflictul de interese

2 certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal iar pentru sediile secundare/punctele de lucru o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate”

3. Cazier judiciar pentru operatorul economic,

4.Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.

7. Orice alte documente edificatoare.

Numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor implicați în procedură din partea acestuia sunt: din urmă se regăsesc în fișa de date a achiziției.

FLORIN COITA - CONSILIER LOCAL

CORNELU MARIOAM MEGHESAN - CONSILIER LOCAL

MADALINA VANCU -ECRETAR GENEML

FLORUN DUME- CONSILIER LOCAL

ADMAN COSTEL NICA- CONSILIER LOCAL

VALENTIN MILIAN- CONSILIER LOCAL

TEODOR BRONT- CONSILIER LOCAL

FLORAN IULIU ANCA- CONSILIER LOCAL

IONUT FLORIN POPUS- CONSILIER LOCAL

OVIDIU FLORIN SOCA- VICEPRIMAR

FLORIN COPOS -PRIMAR

FLORIN DUME- CONSILIER LOCAL

FELIX LUCIAN FASIE- CONSILIER LOCAL

VASILE DANUT URSUT- INSPECTOR ACHZITII PUBLICE

PETRU MARUN DARASTEAN -CONSILIER LOCAL

FLORIN DAMASCHIN DAVID -CONSILIER LOCAL

DANUT BERINDE -CONSILIER LOCAL

FLORICA IOANA TRIP - INSPECTOR PRNCIPAL CONTABIL

DORIN SORIN MIHELE - CONSILIER LOCAL

1.Operatorii economici care depun ofert trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si fapul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului de achizitie publica/sectoriala. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în

numai dupa intocmirea clasamenului la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

2. Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I numai dupa intocmirea clasamenului la finalizarea evaluării ofertelor.

Criteriul de calificare cu privire la capacitatea de exercitare a activității profesionale are ca scop demonstrarea potențialului organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potențial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul de achiziție publică și de a rezolva eventualele dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câștigătoare. Solicitarea cerinței se face în baza prevederilor art. 113, alin. (11), lit.b).

Nota: Pentru asociati, terti si subcontractanti se solicita ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere (Formular 1) si acordul de subcontractare.

Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în numai dupa intocmirea clasamenului la finalizarea evaluarii ofertelor.

În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere ( formular) va fi prezentat odata cu DUAE. DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi prezentate doar de ofertantul declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienta similara in “Furnizare produse similare” Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie sa faca dovada ca, - a furnizat în ultimii 3 ani, la nivelul a maxim 3 contracte, in mod corespunzator, produse similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului, cu o valoare totala fără TVA mai mare sau cel putin egala cu: 440.000,00 lei fara tva Pentru scopul prezentei proceduri:1. Perioada de referinta - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei. In cazul in care autoritatea Contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat2. Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege: furnizarea de echipamente de protectie medicala de tipul celor prezentate si/sau produse similare si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopuluiEfectuarea furnizarilor similare se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte:  Furnizarea de produse similare  valori – in lei fara tva perioada furnizarii  beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privatiPrevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile documentatiei de atribuire Sectiunea 9. INSTRUCȚIUNI PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARĂ

Proportia de subcontractare1. În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include: - informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată- va avea anexat acordul de subcontractare.Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art 193 lit a, b din Legea 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca :- nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167; si ca - îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă; Subcontractanţii pe a căror capacităţi NU se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art 193 lit a din Legea 98/2016. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca :- nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167; 2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi in conformitate cu art 71 alin 2 din Directiva 24/2016 si cu art 55 din Legea 98/2016 dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile documentatiei de atribuire Sectiunea 10. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SUBCONTRACTAREA

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in urma aplicarii criteriului de atribuire. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie.

Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/03/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 09/08/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 09/03/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea prin SEAP de noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea care va prezenta preţul cel mai scăzut.

2. Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.

3. Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente.

4. Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia indeplinirii conditiilor impuse de acest articol. Prim urmare, uzul efectiv al acestui articol nu va putea fi niciodata considerat ca reprezentand o schimbare a condițiilor care au restricționat concurența. Prin mentionarea in documentatia de atribuire a faptului ca in situatia in care conditiile impuse de articolul 221 vor fi indeplinite, autoritatea contractanta va avea dreptul oricand de a uza de prevederile lui, autoritatea contractanta respecta principiul transparentei, putand fi retinut faptul ca restrangerea concurentei nu va putea fi invocata in situatia in care art 221 din Legea 98/2016 va fi aplicat pe parcursul executarii contractului. Prezenta prevedere rerezinta un amendament care permite cresterea valorii contractului astfel ca in cazul in care vor fi necesare modificari la contractul incheiat care sa duca la cresterea valorii lui, in baza art 221 din Legea 98/2016 (art 72 din Directiva 24/2014) nu se va putea afirma ca modificarea reprezinta intentia partilor de a renegocia contractul si ca alti competitori au fost privati de aceasta informatie pe care daca ar fi stiut o ar fi fost interesati in a licita.

5. Cerintele tehice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023