Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 707166-2023

Vis forkortet udgave

Danmark - Drift af kantiner - Kantinedrift - TV 2 Danmark A/S

224/2023

Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning

1. Køber
1.1 Køber
Officielt navn: TV 2 Danmark A/S
Køberens retlige status: Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter: Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Kantinedrift - TV 2 Danmark A/S
Beskrivelse: Udbuddet omfatter drift af personalekantiner og mødeforplejning på TV 2 Danmark A/S' 2 adresser i henholdsvis Odense og København. Kantinerne har åbent alle ugens 7 dage, både morgen, middag og aften. Der ønskes en kantinedrift med en rimelig grad af økologi, minimum med et økologisk spisemærke i bronze. Det forventede daglige antal brugere til frokost er ca. 850 personaler, fordelt med 400-450 personaler på Kvægtorvet og 350-400 personaler på Teglholmen.
Identifikator for proceduren: e6fcf5d6-fb95-48ab-ab3d-f0478bf521a5
Intern identifikator: 2023/20
Type af procedure: Begrænset
Hovedpunkterne i proceduren: Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 3 (lov nr. 1564 af 15.12.2015 m. senere ændringer) som et begrænset udbud. Udbudsforretningen gennemføres med forhandlingsrunde i henhold til udbudsbetingelsernes punkt 6. Efter modtagelse af første tilbud, vil en forhandlingsrunde finde sted, herefter kan tilbudsgiver sende fornyet endeligt tilbud. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at tildele leveringsaftalen med baggrund i de første tilbud, således forhandlingsrunden ikke tages i brug. Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingsmøderne. Ansøger skal tilmelde sig udbuddet og afgive ansøgning via det elektroniske udbudssystem. Ansøger skal holde sig orienteret i udbudssystemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation i form af udfyldt ESPD. I forbindelse med ansøgningen skal ansøger fremsende udfyldt ESPD. Ansøgers udfyldte ESPD er et foreløbigt bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af én af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud, og at ansøger opfylder minimumskravene til egnethed. ESPD udarbejdes online i udbudssystemets ESPD-funktion. Ansøger skal udfylde ESPD i henhold til anvisningerne i udbudsbekendtgørelsen, udbudsbetingelserne og i øvrigt følge anvisningerne i selve ESPD’et. Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal særskilt ESPD fremsendes for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen. I disse tilfælde skal de deltagende virksomheder i deres ESPD del II A svare ”Ja” til spørgsmålet, ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, ligesom deltagerens rolle i konsortiet beskrives. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af leveringsaftalen. For ansøgere, som udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), gælder desuden, at de som en del af dokumentationen skal fremlægge en underskrevet konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for leveringsaftalens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Ansøger kan basere sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. I sådanne tilfælde skal ansøger i ESPD del II afsnit C (”Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet”) svare ”Ja”. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, herunder i forhold til opfyldelse af minimumskrav, skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af disse andre enheder med de oplysninger, der anmodes om i ESPD del II, afsnit A og B, del III og IV. Desuden skal ansøger udfylde ESPD del V. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være ansøgers og de støttende enheders samlede egnethed, der vurderes. Såfremt ansøger baserer sig på sit moderselskabs økonomiske formåen, indgår ansøgers egen økonomiske formåen ikke særskilt i beregningen, idet ansøgers økonomiske formåen allerede er indregnet i moderselskabets regnskabstal.
2.1.1 Formål
Kontraktens art: Tjenesteydelser
Primær klassificering(cpv): 55512000Drift af kantiner
2.1.2 Udførelsessted
Postadresse: Rugaardsvej 25
By: Odense
Postnummer: 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS): Fyn(DK031)
Land: Danmark
Yderligere oplysninger: TV 2 Danmark A/S' adresse (Kvægtorvet)
2.1.2 Udførelsessted
Postadresse: Teglholm Allé 16
By: København SV
Postnummer: 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS): Byen København(DK011)
Land: Danmark
Yderligere oplysninger: TV 2 Danmark A/S' adresse (Teglholmen)
2.1.4 Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger: Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 3 (lov nr. 1564 af 15.12.2015 m. senere ændringer) som et begrænset udbud. Udbudsforretningen gennemføres med forhandlingsrunde i henhold til udbudsbetingelsernes punkt 7. Efter modtagelse af første tilbud, vil en forhandlingsrunde finde sted, herefter kan tilbudsgiver sende fornyet endeligt tilbud. Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingsmøderne.
Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6 Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret: Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs: Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs: Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet: Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens: Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område: Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator: Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure: Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde: Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren: Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure: Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet: Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet: Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag: Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet: Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter: Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1 Delkontrakt: LOT-0000
Titel: Kantinedrift - TV 2 Danmark A/S
Beskrivelse: Udbuddet omfatter drift af personalekantiner og mødeforplejning på TV 2 Danmark A/S' 2 adresser i henholdsvis Odense og København. Kantinerne har åbent alle ugens 7 dage, både morgen, middag og aften. Der ønskes en kantinedrift med en rimelig grad af økologi, minimum med et økologisk spisemærke i bronze. Det forventede daglige antal brugere til frokost er ca. 850 personaler, fordelt med 400-450 personaler på Kvægtorvet og 350-400 personaler på Teglholmen.
Intern identifikator: 2023/20
5.1.1 Formål
Kontraktens art: Tjenesteydelser
Primær klassificering(cpv): 55512000Drift af kantiner
5.1.2 Udførelsessted
Postadresse: Rugaardsvej 25
By: Odense
Postnummer: 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS): Fyn(DK031)
Land: Danmark
Yderligere oplysninger: TV 2 Danmark A/S' adresse (Kvægtorvet)
5.1.2 Udførelsessted
Postadresse: Teglholm Allé 16
By: København SV
Postnummer: 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS): Byen København(DK011)
Land: Danmark
Yderligere oplysninger: TV 2 Danmark A/S' adresse (Teglholmen)
5.1.3 Anslået varighed
Startdato: 2024-06-01+02:00
Slutdato: 2028-05-31+02:00
5.1.4 Fornyelse
Højeste antal fornyelser: 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her: Ordregiver kan forlænge Leveringsaftalen 2 x 1 år. Ordregiver skal senest 4 måneder inden udløb af perioden oplyse Leverandøren, at Ordregiver ønsker at forlænge Leveringsaftalen med 1 år. Forlængelse af Leveringsaftalen sker på uændrede vilkår.
5.1.6 Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse: Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger: Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 3 (lov nr. 1564 af 15.12.2015 m. senere ændringer) som et begrænset udbud. Udbudsforretningen gennemføres med forhandlingsrunde i henhold til udbudsbetingelsernes punkt 7. Efter modtagelse af første tilbud, vil en forhandlingsrunde finde sted, herefter kan tilbudsgiver sende fornyet endeligt tilbud. Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingsmøderne.
5.1.9 Udvælgelseskriterier
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Samlet årsomsætning
Beskrivelse: Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Der er følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 20.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta). Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller ansøgers/tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.
Anvendelse af dette kriterium: Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Specifik årsomsætning
Beskrivelse: Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Specifik gennemsnitlig omsætning
Beskrivelse: Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Etablering af virksomhed
Beskrivelse: Hvis oplysningerne vedrørende omsætning (samlet eller specifik) ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Finansielle nøgletal
Beskrivelse: For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse: Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse: For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at: Der er følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: Egenkapitalen i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 1.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta) Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller ansøgers/tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.
Anvendelse af dette kriterium: Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium:
Type: Andet
Navn: Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder
Beskrivelse: Kan den økonomiske aktør fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede kvalitetssikringsstandarder, herunder adgang for handicappede?
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Andet
Navn: Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder
Beskrivelse: Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede miljøledelsessystemer eller -standarder?
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn: Optagelse i et relevant fagligt register
Beskrivelse: Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn: Optagelse i et handelsregister
Beskrivelse: Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: særlig autorisation er nødvendig
Beskrivelse: Er det nødvendigt med en særlig autorisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: medlemskab af en bestemt organisation nødvendigt
Beskrivelse: Er det nødvendigt med medlemskab af en bestemt organisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type
Beskrivelse: Kun for så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør udført følgende arbejder af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til fem års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste fem år.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse: Kun for så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige leverancer af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse: Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. Under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” anføres 2-4 referencer der er sammenlignelige med det udbudte og udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af: a. Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse), b. Beløb (kontraktsum pr. år), c. Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under "Beskrivelse")), og d. Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn). Ved angivelse af mere end 4 referencer vil det kun være de 4 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav og begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere. Dette gælder uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer kan samlet maksimalt fremsende 4 referencer. Hvis et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer, samlet fremsender flere end 4 referencer og det ikke tydeligt fremgår, hvilke 4 referencer der skal lægges til grund, forbeholder Ordregiver sig ret til at rette henvendelse til den ansøger med henblik på at fastslå hvilke 4 referencer, der skal indgå i udvælgelsen. Der er følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen: Referencelisten skal indeholde minimum 2 referencer, hvor følgende er opfyldt: Referencen vedrører mødeforplejning og drift af personalekantine for minimum 350 dagligt spisende til frokost eller aften på samme lokation og med en rimelig grad af økologi, minimum med et økologisk spisemærke i bronze. Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge udspecificeret referenceliste fra ESPD indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.
Anvendelse af dette kriterium: Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol
Beskrivelse: Den økonomiske aktør kan disponere over følgende teknikere eller tekniske organer, navnlig dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrol. For teknikere eller tekniske organer, som ikke direkte hører til den økonomiske aktørs virksomhed, men hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på, jf. del II, afsnit C, skal der udfyldes særskilte ESPD-formularer.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: teknikere eller tekniske organer til udførelse af arbejdet
Beskrivelse: I forbindelse med offentlige bygge- og anlægskontrakter kan den økonomiske aktør disponere over følgende teknikere eller tekniske organer til udførelsen af arbejdet:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring
Beskrivelse: Den økonomiske aktør anvender følgende tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring, og dennes undersøgelses- og forskningsfaciliteter er som følger:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Undersøgelses- og forskningsfaciliteter
Beskrivelse: Den økonomiske aktør anvender følgende undersøgelses- og forskningsfaciliteter:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Forvaltning af forsyningskæden
Beskrivelse: Den økonomiske aktør vil være i stand til at anvende følgende forvaltning af forsyningskæden og eftersporingssystemer ved gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Tilladelse til kontrol
Beskrivelse: For komplekse produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, eller undtagelsesvis for produkter eller tjenesteydelser, som kræves til et særligt formål: Vil den økonomiske aktør tillade, at der foretages kontrol af dennes produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne? Kontrollen skal foretages af den ordregivende myndighed eller, hvis denne indvilliger heri, på dennes vegne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etableret.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
Beskrivelse: Følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer indehaves af tjenesteyderen eller leverandøren selv, og/eller (afhængigt af, hvilke krav der er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne) af de ledende medarbejdere.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Miljøledelsesforanstaltninger
Beskrivelse: Den økonomiske aktør kan anvende følgende miljøledelsesforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Antal ledende medarbejdere:
Beskrivelse: Den økonomiske aktørs antal ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede
Beskrivelse: Den økonomiske aktørs årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet af ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Værktøj, materiel og teknisk udstyr
Beskrivelse: Den økonomiske aktør vil kunne disponere over følgende værktøj, materiel og tekniske udstyr til gennemførelse af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Andel i underleverance
Beskrivelse: Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører, se del II, afsnit C, ovenfor.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: prøver, beskrivelser eller fotografier uden ledsagelse af ægthedserklæringer
Beskrivelse: For så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: Den økonomiske aktør leverer for de varer, der skal leveres, de krævede prøver, beskrivelser eller fotografier, som ikke behøver at være ledsaget af ægthedserklæringer.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: prøver, beskrivelser eller fotografier ledsaget af ægthedserklæringer
Beskrivelse: For så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: Den økonomiske aktør leverer for de varer, der skal leveres, de krævede prøver, beskrivelser eller fotografier samt i givet fald ægthedserklæringer.
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: certifikater udstedt af kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse: Kan den økonomiske aktør levere de krævede certifikater udstedt af officielle kvalitetskontrolinstitutter eller -agenturer, hvis kompetence er anerkendt, og som attesterer, at varer, der er klart identificeret ved henvisning til tekniske specifikationer eller standarder, som er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, er i overensstemmelse med disse?
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: Udvælgelse af tilbudsgivere
Beskrivelse: Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 tilbudsgivere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse i punkt 3, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse i punkt 3, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier: · Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 4 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere blandt flere egnede. For hver enkelt reference vil der blive lagt vægt på, om referencen er sammenlignelig med den udbudte opgave, herunder ved at inddrage følgende elementer i vurderingen: • At referencen vedrører mødeforplejning og drift af personalekantine for minimum 350 dagligt spisende til frokost eller aften på samme lokation • At referencen har mødeforplejning og kantinedrift med en rimelig grad af økologi, minimum med et økologisk spisemærke i bronze. • At referencen beskæftiger sig med frontcooking og portionsanretning for kantinernes brugere. • At referencens kantinebrugere omfatter en bred målgruppe med flere faggrupper, herunder kontor og produktion. • At der på referencen udarbejdes Co2 regnskab. Ordregiver foretager en samlet vurdering af ansøgers referencer (op til 4 referencer). Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere.
Anvendelse af dette kriterium: Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser:
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren: 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren: 5
5.1.10 Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Navn: Vederlag
Vægtning (procentdel, præcis): 25
Kriterium:
Type: Kvalitet
Navn: Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis): 60
Kriterium:
Type: Kvalitet
Navn: Leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis): 15
5.1.11 Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 2023-12-06+01:0000:00:00+01:00
5.1.12 Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren:
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud: 2024-01-05+01:00
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: dansk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser: 2023-12-18+01:0014:00:00+01:00
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 2023-12-18+01:0014:00:00+01:00
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet:
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger: Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente supplerende oplysninger i overensstemmelse med udbudslovens § 159, stk. 5.
Betingelser for kontrakten:
Vilkår relateret til kontraktens udførelse: I forbindelse med indgåelse af leveringsaftale vil der være virksomhedsoverdragelse i henhold til Bekendtgørelse af lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Ansatte hos leverandøren eller leverandørens eventuelle underleverandører, under udførelsen af arbejdet for ordregiver være sikret rettigheder, som ikke er mindre gunstige end dem, der følger den gældende kollektive overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister: I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 02/06/2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: - 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.
5.1.15 Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion:
5.1.16 Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: TV 2 Danmark A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: TV 2 Danmark A/S
Organisation, der behandler tilbud: TV 2 Danmark A/S
8. Organisationer
8.1 ORG-0001
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer: ORG-37795526
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS): Vestjylland(DK041)
Land: Danmark
Kontaktpunkt: Klagenævnet for Udbud
Telefon: +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL): https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller:
Organisation med ansvar for klager
8.1 ORG-0002
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer: ORG-10294819
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS): Byen København(DK011)
Land: Danmark
Kontaktpunkt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL): https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller:
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1 ORG-0003
Officielt navn: TV 2 Danmark A/S
Registreringsnummer: 10413494
Postadresse: Rugaardsvej 25
By: Odense C
Postnummer: 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS): Fyn(DK031)
Land: Danmark
Kontaktpunkt: Anika Orup (på vegne af ordregiver)
Telefon: +4561202024
Denne organisations roller:
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1 ORG-0004
Officielt navn: Mercell Holding ASA
Registreringsnummer: 980921565
Postadresse: Askekroken 11
By: Oslo
Postnummer: 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS): Oslo(NO081)
Land: Norge
Kontaktpunkt: eSender
Telefon: +47 21018800
Fax: +47 21018801
Internetadresse: http://mercell.com/
Denne organisations roller:
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1 Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen: cc2683fd-e7da-4fa8-9c55-ebcf728e7519- 01
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 2023-11-17Z12:43:14Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på: dansk
11.2 Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer: 00707166-2023
EUT-S-nummer: 224/2023
Offentliggørelsesdato: 2023-11-21Z