Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70723-2023

03/02/2023    S25

Polen-Stettin: Abholung von Siedlungsabfällen

2023/S 025-070723

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: Logistyczna 22
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-608
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Witkowska
E-Mail: przetargi@zuo.szczecin.pl
Telefon: +48 915066205
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zuo.szczecin.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://ezamowienia.gov.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka odpadami (produkcja energii cieplnej i elektrycznej)

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadów wytwarzanych w ZUO sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZUO.PDG.ZP.100.001.2023.WR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i przetworzenie odpadów wytwarzanych w ZUO Sp. z o.o. w Szczecinie.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV :

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami;

90511000-2 Usługi wywozu odpadów;

90512000-9 Usługa transportu odpadów.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.

4. Opis części zamówienia:

Część 1 19 01 05* 300 Mg

Część 2 19 01 06* 125 Mg

Część 3 19 01 11* 100 Mg

Część 4 19 01 13* 150 Mg

Część 5 19 01 15* 4500 Mg

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert częściowych (na jedną, kilka lub wszystkie części).

6. Szczegółowy opis zamówienia i jego części stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 1 19 01 05*

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70 – 608 Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 1 - kod odpadu: 19 01 05*

1. rodzaj odpadów: Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych

2. Parametry odpadów: Odpad wydzielany na filtrze próżniowym, w postaci ściśle upakowanych, odwodnionych kryształów gipsu, które są bardzo trudno przepuszczalną barierą dla wody (nieprzepuszczalne lub tylko półprzepuszczalne), zawartość suchej masy osadów: 80%, gęstość osadów (oczekiwana średnia dla zmieszanych osadów): 0,75 - 0,85 kg/dm3. Odpad niebezpieczny.

3. Maksymalna ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania:

300 Mg - w okresie trwania zamówienia lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację.

4. Odpady powinny być odbierane przez Odbierającego pojazdami samochodowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju odpadu. Pojazdy odbierające odpady wymienione w punkcie 1 winny umożliwiać załadunek wózkiem widłowym podnośnikowym lub ładowarką kołową. Odpad będzie gromadzony w workach typu „Big-Bag” i w takiej formie razem z workami podawany na pojazd Wykonawcy typu „plandeka” lub „wanna”. Samochody te winny być odpowiednio zabezpieczone podczas transportu zaraz po załadunku np. przy pomocy plandeki aby zapobiegać emisji zanieczyszczeń do środowiska. Minimalna ilość odpadów zamawianych do odebrania w ciągu jednego dnia będzie nie mniejsza niż 10 szt. big-bagów o poj. 1,0 m3 (nie oznacza to zobowiązania do codziennego przekazywania odpadów przez Zamawiającego).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający wskazuje, iż określone w OPZ ilości odpadów w poszczególnych częściach są ilościami maksymalnymi objętymi zamówieniem. Rzeczywista ilość

odpadu do odbioru i zagospodarowania wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego oraz profilu produkcji poszczególnych typów odpadów,

z zastrzeżeniem, że nie będzie ona mniejsza niż 80% ilości poszczególnych typów odpadów określonych w OPZ. Nie można wykluczyć przestojów ZUO, w czasie których nie będzie następował odbiór odpadów. Zamawiający nie będzie pokrywał dodatkowych kosztów poza tymi, które zostaną określone jako wynagrodzenie Wykonawcy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp. Rodzaj, maksymalną wartość oraz okoliczności skorzystania z prawa opcji zostały uregulowane w pkt. 4 poniżej.

3. W przypadku gdy do upływu terminu na jaki zawarta została umowa nie zostaną osiągnięte deklarowane minimalne ilości odpadów wynikające z pkt 1 powyżej, które zgodnie z zastrzeżonym prawem opcji wynoszą 80% maksymalnej szacunkowej ilości odpadów wskazanej w załączniku 1 do umowy (OPZ), usługa będzie świadczona po tym okresie do wyczerpania tych ilości, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 12 miesięcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie. Przedłużenie okresu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu. W momencie osiągnięcia realizacji zamówienia na minimalnym poziomie w przedłużonym okresie realizacji zamówienia, umowa wygasa, z zastrzeżeniem możliwości skorzystania przez strony umowy z uprawnienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 lit c umowy.

4. W przypadku gdy do upływu terminu na jaki zawarta została umowa nie zostaną osiągnięte deklarowane maksymalne ilości odpadów wskazane w załączniku 1 do umowy (OPZ), Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i świadczenia usługi po tym okresie, do osiągnięcia maksymalnych ilości, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 12 miesięcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie. Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę drogą mailową na adres wskazany w § 10 ust. 1 umowy nie później niż 7 dni roboczych przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa. Przedłużenie okresu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu. Wykonawca nie może odmówić wykonania zamówienia objętego prawem opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 2 - kod odpadu: 19 01 06*

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70 – 608 Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 2 - kod odpadu: 19 01 06*

1. rodzaj odpadów: Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych

2. Parametry odpadów: odpad wydzielany jest na prasie filtracyjnej i charakteryzuje się wysoką zawartością metali ciężkich i innych związków mineralnych, zawiera także sflokulowane drobne cząstki gipsu, zawartość suchej masy osadów: 40%, gęstość osadów (oczekiwana średnia dla zmieszanych osadów): 1,2 -1,3 kg/dm3, odpad niebezpieczny.

3. Maksymalna ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania:

125 Mg - w okresie trwania zamówienia lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację.

4. Odpady powinny być odbierane przez Odbierającego pojazdami samochodowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju odpadu. Pojazdy odbierające odpady wymienione w punkcie 1 winny umożliwiać załadunek wózkiem widłowym podnośnikowym lub ładowarką kołową. Odpad będzie gromadzony w workach typu „Big-Bag” i w takiej formie razem z workami podawany na pojazd Wykonawcy typu „plandeka” lub „wanna”. Samochody te winny być odpowiednio zabezpieczone podczas transportu zaraz po załadunku np. przy pomocy plandeki aby zapobiegać emisji zanieczyszczeń do środowiska. Minimalna ilość odpadów zamawianych do odebrania w ciągu jednego dnia będzie nie mniejsza niż 10 szt. big-bagów o poj. 1,0 m3 (nie oznacza to zobowiązania do codziennego przekazywania odpadów przez Zamawiającego).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający wskazuje, iż określone w OPZ ilości odpadów w poszczególnych częściach są ilościami maksymalnymi objętymi zamówieniem. Rzeczywista ilość

odpadu do odbioru i zagospodarowania wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego oraz profilu produkcji poszczególnych typów odpadów,

z zastrzeżeniem, że nie będzie ona mniejsza niż 80% ilości poszczególnych typów odpadów określonych w OPZ. Nie można wykluczyć przestojów ZUO, w czasie których nie będzie następował odbiór odpadów. Zamawiający nie będzie pokrywał dodatkowych kosztów poza tymi, które zostaną określone jako wynagrodzenie Wykonawcy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp. Rodzaj, maksymalną wartość oraz okoliczności skorzystania z prawa opcji zostały uregulowane w pkt. 4 poniżej.

3. W przypadku gdy do upływu terminu na jaki zawarta została umowa nie zostaną osiągnięte deklarowane minimalne ilości odpadów wynikające z pkt 1 powyżej, które zgodnie z zastrzeżonym prawem opcji wynoszą 80% maksymalnej szacunkowej ilości odpadów wskazanej w załączniku 1 do umowy (OPZ), usługa będzie świadczona po tym okresie do wyczerpania tych ilości, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 12 miesięcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie. Przedłużenie okresu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu. W momencie osiągnięcia realizacji zamówienia na minimalnym poziomie w przedłużonym okresie realizacji zamówienia, umowa wygasa, z zastrzeżeniem możliwości skorzystania przez strony umowy z uprawnienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 lit c umowy.

4. W przypadku gdy do upływu terminu na jaki zawarta została umowa nie zostaną osiągnięte deklarowane maksymalne ilości odpadów wskazane w załączniku 1 do umowy (OPZ), Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i świadczenia usługi po tym okresie, do osiągnięcia maksymalnych ilości, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 12 miesięcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie. Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę drogą mailową na adres wskazany w § 10 ust. 1 umowy nie później niż 7 dni roboczych przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa. Przedłużenie okresu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu. Wykonawca nie może odmówić wykonania zamówienia objętego prawem opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 3 - kod odpadu: 19 01 11*

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70 – 608 Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 3 - kod odpadu: 19 01 11*

1. rodzaj odpadów: Zmieszane żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

2. Parametry odpadów: Odpady niebezpieczne (tzw. niedopały i nadgabaryty żużla), które mogą powstać w trakcie rozruchu lub awarii instalacji (głównie praca instalacji w warunkach odbiegających od normalnych). Wielkości ziarna >200 mm,

odpad niebezpieczny zawierający niedopalone części odpadów i związków wytwarzanych w trakcie ich spalania (metali ciężkich, dioksyn i furanów), zawiera śladowe ilości metali żelaznych i nieżelaznych.

3. Maksymalna ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania:

100 Mg - w okresie trwania zamówienia lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację.

4. Odpady powinny być odbierane przez Odbierającego pojazdami samochodowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju odpadu. Pojazdy odbierające odpady wymienione w punkcie 1 winny umożliwiać załadunek ładowarką kołową na pojazd Wykonawcy typu „wanna”. Samochody te winny być odpowiednio zabezpieczone podczas transportu zaraz po załadunku np. przy pomocy plandeki aby zapobiegać emisji zanieczyszczeń do środowiska. Minimalna ilość odpadów zamawianych do odebrania w ciągu jednego dnia będzie nie mniejsza niż 24 Mg (nie oznacza to zobowiązania do codziennego przekazywania odpadów przez Zamawiającego).

5. Zamawiający przewiduje powstanie odpadu w workach typu „Big-Bag” do 30% ilości odpadów w podanej w punkcie 3. W takim przypadku odbiór odpadów nastąpi transportem dobranym do tego ładunku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający wskazuje, iż określone w OPZ ilości odpadów w poszczególnych częściach są ilościami maksymalnymi objętymi zamówieniem. Rzeczywista ilość

odpadu do odbioru i zagospodarowania wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego oraz profilu produkcji poszczególnych typów odpadów,

z zastrzeżeniem, że nie będzie ona mniejsza niż 80% ilości poszczególnych typów odpadów określonych w OPZ. Nie można wykluczyć przestojów ZUO, w czasie których nie będzie następował odbiór odpadów. Zamawiający nie będzie pokrywał dodatkowych kosztów poza tymi, które zostaną określone jako wynagrodzenie Wykonawcy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp. Rodzaj, maksymalną wartość oraz okoliczności skorzystania z prawa opcji zostały uregulowane w pkt. 4 poniżej.

3. W przypadku gdy do upływu terminu na jaki zawarta została umowa nie zostaną osiągnięte deklarowane minimalne ilości odpadów wynikające z pkt 1 powyżej, które zgodnie z zastrzeżonym prawem opcji wynoszą 80% maksymalnej szacunkowej ilości odpadów wskazanej w załączniku 1 do umowy (OPZ), usługa będzie świadczona po tym okresie do wyczerpania tych ilości, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 12 miesięcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie. Przedłużenie okresu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu. W momencie osiągnięcia realizacji zamówienia na minimalnym poziomie w przedłużonym okresie realizacji zamówienia, umowa wygasa, z zastrzeżeniem możliwości skorzystania przez strony umowy z uprawnienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 lit c umowy.

4. W przypadku gdy do upływu terminu na jaki zawarta została umowa nie zostaną osiągnięte deklarowane maksymalne ilości odpadów wskazane w załączniku 1 do umowy (OPZ), Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i świadczenia usługi po tym okresie, do osiągnięcia maksymalnych ilości, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 12 miesięcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie. Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę drogą mailową na adres wskazany w § 10 ust. 1 umowy nie później niż 7 dni roboczych przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa. Przedłużenie okresu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu. Wykonawca nie może odmówić wykonania zamówienia objętego prawem opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 4 - kod odpadu: 19 01 13*

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70 – 608 Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 4 - kod odpadu: 19 01 13*

1. rodzaj odpadów: Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

2. Parametry odpadu: zużyty sorbent oraz pyły lotne z oczyszczania gazów odlotowych, w tym mieszanina węgla aktywnego przereagowanego z wapnem, odpad klasyfikowany jako niebezpieczny ze względu na wysoką zawartość metali ciężkich (Pb, Cd, Ni, Zn, As), dioksyn i furanów. Odpad w postaci stałej.

3. Maksymalna ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania:

150 Mg - w okresie trwania zamówienia lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację.

4. Odpady powinny być odbierane przez Odbierającego pojazdami samochodowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju odpadu. Pojazdy odbierające odpady wymienione w punkcie 1 winny być autocysternami z przyłączem dostosowanym do odbioru z leja zsypowego. Popioły lotne magazynowane są w specjalnie do tego celu przeznaczonym silosie, którego pojemność użytkowa wynosi 21 m3. Wyładunek odbywa się bezpośrednio, za pomocą leja zsypowego do specjalistycznego samochodu (cysterny) podstawionego przez Wykonawcę. Załadunek autocysterny pod zbiornikiem popiołów odbywa się po jej precyzyjnym ustawieniu na stanowisku załadowczym i naprowadzeniu teleskopu załadowczego na otwór wsypowy autocysterny. Zamawiający przewiduje powstanie odpadu w workach typu „Big-Bag” do 30% ilości odpadów w podanej w punkcie 3. W takim przypadku odbiór odpadów nastąpi odpowiednio dobranym transportem dobranym do tego ładunku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający wskazuje, iż określone w OPZ ilości odpadów w poszczególnych częściach są ilościami maksymalnymi objętymi zamówieniem. Rzeczywista ilość

odpadu do odbioru i zagospodarowania wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego oraz profilu produkcji poszczególnych typów odpadów,

z zastrzeżeniem, że nie będzie ona mniejsza niż 80% ilości poszczególnych typów odpadów określonych w OPZ. Nie można wykluczyć przestojów ZUO, w czasie których nie będzie następował odbiór odpadów. Zamawiający nie będzie pokrywał dodatkowych kosztów poza tymi, które zostaną określone jako wynagrodzenie Wykonawcy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp. Rodzaj, maksymalną wartość oraz okoliczności skorzystania z prawa opcji zostały uregulowane w pkt. 4 poniżej.

3. W przypadku gdy do upływu terminu na jaki zawarta została umowa nie zostaną osiągnięte deklarowane minimalne ilości odpadów wynikające z pkt 1 powyżej, które zgodnie z zastrzeżonym prawem opcji wynoszą 80% maksymalnej szacunkowej ilości odpadów wskazanej w załączniku 1 do umowy (OPZ), usługa będzie świadczona po tym okresie do wyczerpania tych ilości, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 12 miesięcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie. Przedłużenie okresu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu. W momencie osiągnięcia realizacji zamówienia na minimalnym poziomie w przedłużonym okresie realizacji zamówienia, umowa wygasa, z zastrzeżeniem możliwości skorzystania przez strony umowy z uprawnienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 lit c umowy.

4. W przypadku gdy do upływu terminu na jaki zawarta została umowa nie zostaną osiągnięte deklarowane maksymalne ilości odpadów wskazane w załączniku 1 do umowy (OPZ), Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i świadczenia usługi po tym okresie, do osiągnięcia maksymalnych ilości, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 12 miesięcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie. Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę drogą mailową na adres wskazany w § 10 ust. 1 umowy nie później niż 7 dni roboczych przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa. Przedłużenie okresu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu. Wykonawca nie może odmówić wykonania zamówienia objętego prawem opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 5 - kod odpadu: 19 01 15*

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70 – 608 Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 5 - kod odpadu: 19 01 15*

1. rodzaj odpadów: Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

2. Parametry odpadu: odpady paleniskowe (pozostałości popiołów z kotła), których główne składniki stanowią tlenki glinu, krzemionka i chlorki. Odpad klasyfikowany jako niebezpieczny ze względu na wysoką zawartość metali ciężkich jak Pb, Cd, Ni, Zn, As, dioksyn, furanów. Odpad w postaci stałej.

3. Maksymalna ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania:

4 500 Mg - w okresie trwania zamówienia lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację.

4. Odpady powinny być odbierane przez Odbierającego pojazdami samochodowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju odpadu. Pojazdy odbierające odpady wymienione w punkcie 1 winny być autocysternami z przyłączem dostosowanym do odbioru z leja zsypowego. Pyły z kotłów magazynowane są w dwóch specjalnie do tego celu przeznaczonych silosach, których łączna pojemność użytkowa wynosi 320 m3. Wyładunek odbywa się bezpośrednio, za pomocą leja zsypowego do specjalistycznego samochodu (cysterny) podstawionego przez Wykonawcę. Załadunek autocysterny pod zbiornikiem pyłów odbywa się po jej precyzyjnym ustawieniu na stanowisku załadowczym

i naprowadzeniu teleskopu załadowczego na otwór wsypowy autocysterny. Zamawiający przewiduje powstanie odpadu w workach typu „Big-Bag” do 30% ilości odpadów w podanej w punkcie 3. W takim przypadku odbiór odpadów nastąpi odpowiednio dobranym transportem dobranym do tego ładunku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający wskazuje, iż określone w OPZ ilości odpadów w poszczególnych częściach są ilościami maksymalnymi objętymi zamówieniem. Rzeczywista ilość

odpadu do odbioru i zagospodarowania wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego oraz profilu produkcji poszczególnych typów odpadów,

z zastrzeżeniem, że nie będzie ona mniejsza niż 80% ilości poszczególnych typów odpadów określonych w OPZ. Nie można wykluczyć przestojów ZUO, w czasie których nie będzie następował odbiór odpadów. Zamawiający nie będzie pokrywał dodatkowych kosztów poza tymi, które zostaną określone jako wynagrodzenie Wykonawcy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp. Rodzaj, maksymalną wartość oraz okoliczności skorzystania z prawa opcji zostały uregulowane w pkt. 4 poniżej.

3. W przypadku gdy do upływu terminu na jaki zawarta została umowa nie zostaną osiągnięte deklarowane minimalne ilości odpadów wynikające z pkt 1 powyżej, które zgodnie z zastrzeżonym prawem opcji wynoszą 80% maksymalnej szacunkowej ilości odpadów wskazanej w załączniku 1 do umowy (OPZ), usługa będzie świadczona po tym okresie do wyczerpania tych ilości, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 12 miesięcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie. Przedłużenie okresu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu. W momencie osiągnięcia realizacji zamówienia na minimalnym poziomie w przedłużonym okresie realizacji zamówienia, umowa wygasa, z zastrzeżeniem możliwości skorzystania przez strony umowy z uprawnienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 lit c umowy.

4. W przypadku gdy do upływu terminu na jaki zawarta została umowa nie zostaną osiągnięte deklarowane maksymalne ilości odpadów wskazane w załączniku 1 do umowy (OPZ), Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i świadczenia usługi po tym okresie, do osiągnięcia maksymalnych ilości, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 12 miesięcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie. Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę drogą mailową na adres wskazany w § 10 ust. 1 umowy nie później niż 7 dni roboczych przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa. Przedłużenie okresu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu. Wykonawca nie może odmówić wykonania zamówienia objętego prawem opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru (bazy danych

o odpadach) potwierdzający uprawnienia do wykonywania działalności tego rodzaju, co objęta zamówieniem w zakresie zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia

i dokumentów.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje;

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie precyzuje.

3. Zamawiający może, na każdym etapie Postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złożonych wraz z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego.

5. Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia któregokolwiek warunku lub braku podstaw do wykluczenia (nieprzedłożenie w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń) będzie przyczyną odrzucenia oferty Wykonawcy.

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

− odpisu z właściwego rejestru (dokument potwierdzający wpis do Bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) potwierdzający uprawnienia do wykonywania działalności tego rodzaju, co objęta zamówieniem (w zakresie zagospodarowania odpadów).

UWAGA!

W przypadku pozwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r poz. 1592 ze zm., dalej ustawa nowelizująca) z ich treści powinno wynikać, że wprowadzono w nich zmiany dostosowujące je do przepisów zmienionych w/w ustawą nowelizującą zgodnie z jej art. 10, a w przypadku, w którym do dnia przedłożenia dokumentów podmiotowych nie doszło do wprowadzenia zmian, o których mowa w art. 10 w/w ustawy nowelizującej Wykonawca powinien przedłożyć również dokumenty potwierdzające, że prowadzący instalację złożył w wymaganym terminie wniosek o ich wprowadzenie, a postępowanie wywołane tym wnioskiem pozostaje w toku.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

2. W odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3. W terminie określonym w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdział XI ust. 1 pkt. 2 lit. a-e SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja umowy nastąpi wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy, o których mowa w ust. 1.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 13:00
Ort:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., ul. Logistyczna 22, 70–608 Szczecin, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie Umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2) zaniechanie czynności w Postępowaniu, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia Postępowania na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1 powyżej.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023