Lieferungen - 70725-2023

03/02/2023    S25

Danmark-København: Eludstyr

2023/S 025-070725

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
CVR-nummer: 30823702
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Hansen
E-mail: kha@byoghavn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.byoghavn.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Byudvikling og havnedrift

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af køb, installation og drift af ladebokse i By & Havns parkeringsanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
31600000 Eludstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører et genudbud af køb, installation og drift af ladebokse i By & Havns parkeringsanlæg. Udbudsmaterialet kan tilgås på byggeweb via TN046268A. Opgaven omfatter ligeledes forberedelse til fremtidige udvidelser, ligesom drift og service af By & Havns eksisterende ladestandere skal overtages af den vindende tilbudsgiver. By & Havn ønsker med udbuddet:

- at finde en samarbejdspartner til etablering og drift af ladepunkterne, herunder drift af ladeboksene, brugerapp for slutbrugeren samt løbende support for By & Havn samt slutbrugerne

- let adgang til opladning af elektriske køretøjer for alle brugere af By & Havns parkeringsanlæg

- digitale og brugervenlige løsninger med adgang til live data for By & Havn såvel som slutbrugeren

- fuld kontrol og fleksibilitet i forhold til at drive ladestanderne på forretningsmæssige vilkår

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 14 157 930.00 DKK / Højeste bud: 18 172 935.00 DKK taget i betragtning
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31611000 Kabelsæt
31681500 Opladere
44141100 Elinstallationsrør
44320000 Kabler og hermed beslægtede produkter
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72310000 Databehandling
45232000 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Opgaven omfatter By & Havns parkeringsanlæg i bydelene Ørestad og Nordhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

By & Havn ønsker at øge værdien af selskabets parkeringsanlæg samt understøtte den grønne omstilling af bilparken i udviklingsområderne i København, hvor By & Havn har ansvaret for etableringen og driften af de kollektive parkeringsanlæg gennem etablering af ladepunkter til opladning af elektriske køretøjer for områdernes beboere, erhvervsdrivende og besøgende. By & Havn ønsker at eje og drive ladepunkterne på forretningsmæssige vilkår, hvor forretningen og slutbrugeren vil være i centrum. Udbuddet vedrører indkøb af op til 649 ladebokse i kontraktperioden. By & Havn kan dog øge omfanget af køb, installation og drift af ladebokse med op til 40 % i kontraktperioden til de priser, der fremgår af tilbuddet. Anvender By & Havn denne mulighed, vil det samlede indkøb stige til i alt 909 ladebokse i kontraktperioden.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til udbudslovens § 61, stk. 1, litra a og b samt § 61, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2. Udbuddet vedrører indkøb og installation af ladebokse (hardware og software) til elbiler med tilhørende kontrakt for drift af disse. Tilbudsgiver skal desuden overtage drift, service og vedligeholdelse af den eksisterende ladeinfrastruktur i By & Havns parkeringsanlæg på de vilkår, der fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Hardware og installation / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Software og brugergrænseflader / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Drift / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 35
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 066-173886
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/01/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Spirii ApS
CVR-nummer: 40657339
By: København N
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2200
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 14 157 930.00 DKK / Højeste bud: 18 172 935.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig påwww.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lov om Klagenævnet for Udbuds § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/01/2023