Lieferungen - 70726-2023

Submission deadline has been amended by:  155970-2023
03/02/2023    S25

Polska-Lublin: Produkty farmaceutyczne

2023/S 025-070726

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Staszica 16
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 20-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Ulanicka
E-mail: nulanicka@spsk1.lublin.pl
Tel.: +48 815344610
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: SPSK1, ul. Staszica 14, Lublin, Dział ds. Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Staszica 16
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 20-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Ulanicka
E-mail: nulanicka@spsk1.lublin.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktów leczniczych – 21 zadań

Numer referencyjny: EO/LA-2722/II/23
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa produktów leczniczych – 21 zadań

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi 21 zadań.

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 – 21 do SWZ.

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w niniejszej SWZ.

5. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty - Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił kryteria stosowane w celu oceny równoważności. – jeżeli dotyczy.

6. Za rozwiązanie równoważne (ofertę równoważną) Zamawiający będzie uważał środek posiadający identyczną substancję czynną, dawkę, postać farmaceutyczną, pojemność i sposób podawania jak lek określony przez Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Methylprednisolonum, 40 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, op. 1 fiolka

Methylprednisolonum, 125 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, op. 1 fiolka

Methylprednisolonum, 500 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, op. 1 fiolka

Methylprednisolonum, 1000 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, op. 1 fiolka

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Nadroparinum calcicum, roztwór do wstrzykiwań, 2 850 j.m. AXa/0,3 ml, op. 10 amp-strzyk.

Nadroparinum calcicum, roztwór do wstrzykiwań, 3 800 j.m. AXa/0,4 ml, op. 10 amp-strzyk.

Nadroparinum calcicum, roztwór do wstrzykiwań, 5 700 j.m. AXa/0,6 ml, op. 10 amp-strzyk.

Nadroparinum calcicum, roztwór do wstrzykiwań, 7 600 j.m. AXa/0,8 ml, op. 10 amp-strzyk.

Nadroparinum calcicum, roztwór do wstrzykiwań, 9 500 j.m. AXa/1 ml, op. 10 amp-strzyk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Perindoprilum argininum + Amlodipinum, 10 mg + 10 mg, tabletki, op. 90 tabl.

Perindoprilum argininum + Amlodipinum, 5 mg + 10 mg, tabletki, op. 90 tabl.

Perindoprilum argininum + Amlodipinum, 10 mg + 5 mg, tabletki, op. 90 tabl.

Perindoprilum argininum + Amlodipinum, 5 mg + 5 mg, tabletki, op. 90 tabl.

Indapamidum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg, op. 108 tabl.

Tianeptinum natricum, 12,5 mg, tabletki powlekane, op. 108 tabl

Trimetazidini dihydrochloridum, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 35 mg, op. 90 tabl

Perindoprilum argininum + Indapamidum, 5 mg + 1,25 mg, tabletki powlekane, op. 90 tabl.

Perindoprilum argininum + Indapamidum + Amlodipinum, tabletki powlekane, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg, op. 90 tabl

Perindoprilum argininum + Indapamidum + Amlodipinum, tabletki powlekane, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg, op. 90 tabl

Perindoprilum argininum + Indapamidum + Amlodipinum, tabletki powlekane, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg, op. 90 tabl

Perindoprilum argininum + Indapamidum + Amlodipinum, tabletki powlekane, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg, op. 90 tabl

Gliclazidum, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg, op. 90 tabl

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Thiotepum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg, op. 1 fiolka

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Coffeinum citricum, 20 mg/ml, roztwór do infuzji i roztwór doustny, op. 10 amp

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Hepatitis B Vaccine, zawiesina do wstrzykiwań, 0,02 mg/1 ml, op. 1 amp-strzyk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Raltegravir, 400 mg, tabl. Powlekane, op. 60 tabl

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 8

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Mitoxantronum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg, op. 1 fiol a 10 ml

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 9

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Methotrexatum, roztwór do wstrzykiwań; 10 mg/ml (50 mg/5 ml), op. 1 fiol a 5 ml

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 10

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Acidum tranexamicum, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, op. 5 amp a 5 ml

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 11

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Mycophenolas mofetil, 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, op. 4 fiolki

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 12

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Thrombinum bovinum, 200 j.m./ml, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do stosowania miejscowego, op. 5 amp z proszkiem 400 j.m. i 5 amp z rozpuszczalnikiem po 2 ml

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 13

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Bupivacaini hydrochloridum + Epinephrinum, 0,5%, (5 mg + 0,005 mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań, op. 5 fiolek a 20 ml

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 14

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Sugammadex, 100 mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań, op. 10 fiolek a 2 ml

Heksametylodisiloksan, spray do bezpolesnego usuwania plastrów, op. 50 ml

Oxytocinum, 5 IU/1 ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, op. 10 amp a 1 ml

Ferrosi gluconas, w 1 tabletce: 23,2mg jonów żelaza (II) (200mg żelaza (II) glukonianu), tabetki powlekane, op. 50 tabl.

Dequalinii chloridum, 10 mg, tabletki dopochwowe, op. 6 szt.

Acidum thiocticum, roztwór od infuzji, 600 mg/50 ml, op. 10 fiolek a 50 ml

Nifuratelum + Nystatinum, 500 mg + 200 000 j.m., globulki dopochwowe, op. 12 szt

Aripiprazolum, 7,5 mg/ ml, roztwór do wstrzykiwań, op. 1 fiolka a 1,3 ml

Etamsylatum, 12,5%, 125 mg /ml, roztwór do wstrzykiwań, op. 50 fiolek a 2 ml

Etamsylatum, 250 mg, tabletki, op. 30 tabl.

Alprostadilum, 500 μg/ml, roztwór do wstrzykiwań, op. 5 amp a 1 ml

Tacrolimusum monohydricum, 0,1%, maść, op. 10 g

Cholecalciferolum, krople doustne, 15 000 jm/ml, op. 10 ml

Bupivacaini hydrochloridum, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, op. 5 amp a 4 ml

Cariprazinum, kapsułki twarde, 4,5 mg, op. 28 szt

Fenofibratum, kapsułki, 200 mg, op. 30 szt

Candesartanum cilexetili, tabletki, 16 mg, op. 28 tabl

Tormentillae rhizomae extractum fluidum + Ichthammolum + Borax + Zincum oxydatum, 100 g maści zawiera substancje czynne: Tormentillae rhizomae extractum fluidum 2 g, Ichthammolum 2 g, Borax 1 g, Zincum oxydatum 20 g, op. tuba 20 g

Rivaroxabanum, 2,5 mg, tabletki powlekane, op. 20 tabl

Cyproheptadini hydrochloridum, 4 mg, tabletki, op. 20 tabl

Ferrosi sulfas + Acidum ascorbicum, 100 mg Fe (II) + 60 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, op. 50 tabl

Agomelatinum, 25 mg, tabletki powlekane, op. 84 szt

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 15

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Phenylobutazonum, 5%, maść, op. 30 g

Aluminium acetotartaricum, 1 g, tabletki do sporządzania roztworu do stosowania na skórę, op. 6 tabl

Tacrolimusum, 0,03%, maść, op. 10 g

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 16

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Diclofenacum natricum, 100 mg, czopki doodbytnicze, op. 10 czopków

Alantoinum, maść, 1 g maści zawiera 20 mg alantoiny oraz substancje pomocnicze, op. 30 g

Talcum + Amylum solani + Zincum oxydatum + Alantoinum, zasypka do użytku zewnętrznego, op. 50 g

Betamethasonum + Gentamicinum, (0,5 mg + 1 mg)/ g, maść, op. 30 g

Clotrimazolum, 10 mg/g, krem, op. 20 g

Fluocinoloni acetonidum, 0,25 mg/g, żel, op. 15 g

Natamycinum + Hydrocortisonum + Neomycinum, (10 mg + 10 mg + 3500 I.U.)/g, maść, op. 15 g

Oxytetracyclini hydrochloridum + Hydrocortisonum, (9,3 mg + 3,1 mg)/g, aerozol na skórę, op. 30 ml

Oxytetracyclini hydrochloridum + Hydrocortisonum, (30 mg + 10 mg)/g, maść, op. 10 g

Prilocainum + Lidocainum, (25 mg + 25 mg)/g, krem, op. 5 g

Paraffinum Liquidum + Chamomilla Recutita + Linum Usitatissimum + Parfum, oliwka dla dzieci i niemowląt od 1 dnia życia, op. 200 ml

Permethrinum, 50 mg/g, krem, op. 30 g

Natrii tetraboras, 200 mg/g, roztwór do stosowania w jamie ustnej, op. 10 g

100 ml produktu zawiera substancje czynne: 100 ml Extractum compositum fluidum (0,65:1) ex: Matricariae flore, Quercus cortice, Salviae folio, Arnica herba, Calami rhizomate, Menthae piperitae herba, Thymi herba (2/2/2/1/1/1/1), zawartość etanolu 60-70% (v/v), koncentrat do sporządzania roztworu do stosowania w jamie ustnej, op. 100 ml

Dexamethasonum, 1 mg/ml, krople do oczu, zawiesina, op. 5 ml

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 17

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Gentamicini sulfas + Dexamethasonum, (5 mg + 1 mg)/ml, krople do oczu, op. 5 ml

Levofloxacinum, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór, op. 5 ml

Oxytetracyclinum + Hydrocortisoni acetas, (10 mg + 10 mg)/g, maśc do oczu, op. 3 g

Urea + Acidum salicylicum, (100 mg + 50 mg)/g, maść, op. 50 g

Ethylis chloridum, aerozol na skórę, zawiesina, op. 70 g

Crotamitonum, 100 mg/g, maść, op. 40 g

1 g żelu zawiera substancje czynne: 87,1mg salicylanu choliny i 0,1mg cetalkoniowego chlorku oraz substancje pomocnicze, żel stomatologiczny, op. 10 g

Chlorhexidini gluconas, 0,2%, płyn do stosowania w jamie ustnej, op. 300 ml

Phospholipidum essentiale, 300 mg, kapsułki twarde, op. 50 szt

Clozapinum, 25 mg, tabletki, op. 50 tabl

Clozapinum, 100 mg, tabletki, op. 50 tabl

Flupentixoli decanoas, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, op. 1 amp a 1 ml

Flupentixolum, 0,5 mg, tabletki powlekane, op. 50 tabl

Flupentixolum, 3 mg, tabletki powlekane, op. 50 tabl

Haloperidolum, 5 mg, tabletki, op. 30 tabl

Moclobemidum, 150 mg, tabletki powlekane, op. 30 tabl

Zuclopenthixolum, 200 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, op. 10 amp a 1 ml

Zuclopenthixolum, 10 mg, tabletki powlekane, op. 100 tabl

Zuclopenthixolum, 25 mg, tabletki powlekane, op. 100 tabl

Dorzolamidum + Timololum, (20 mg + 5 mg)/ml, krople do oczu, roztwór, op. 1 butelka a 5 ml

Mupirocin, 20 mg/g, maść do nosa, op. 3 g

Ciclopirox olaminum, 0,01 g/g, krem do leczenia grzybicy skóry, op. 30 g

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 18

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Aripiprazolum, 15 mg, tabletki, op. 14 tabl.

Bisoprololi fumaras, tabletki powlekane, 1,25 mg, op. 30 tabl

Duloxetinum, 60 mg, kapsułki dojelitowe, op. 28 szt

Sulodexidum, 300 LSU/ ml, roztwór do wstrzykiwań, op. 10 amp a 2 ml

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 19

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Kalii canrenoas, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, op. 10 amp a 10 ml

Poractant alfa (frakcja fosfolipidów z płuc świni) 80 mg/ml, zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego, op. 2 fiolki a 1,5 ml

Ofloxacinum, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór, op. 5 ml

Ofloxacinum, maść do oczu, 3 mg/g, op. 3 g

Paroxetinum, 20 mg, tabletki powlekane, op. 30 tabl

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 20

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Anidulafungin, 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, op. a 1 fiolka

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zadanie 21

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Ivabradinum, 5 mg, tabletki powlekane, op. 112 tabl.

Perindoprilum argininum, 10 mg, tabletki powlekane, op. 90 tabl.

Perindoprilum argininum, 5 mg, tabletki powlekane, op. 90 tabl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy cząstkowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek spełni Wykonawca posiadający uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności będącej przedmiotem niniejszego postępowania tj. posiadający Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej lub inny dokument równoważny.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/03/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/03/2023
Czas lokalny: 10:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz oświadczenie, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576,2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 24 do SWZ,

b) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 p.z.p.

e) Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej lub inny dokument równoważny.

f) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023