Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 707286-2023

Kompaktansicht anzeigen

Mit dieser Bekanntmachung wird die Vorfassung geändert:  646886-2023
Ungarn - Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen - K22180elosztó rendszer elektr. védelmeinek cseréje

224/2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: K22180elosztó rendszer elektr. védelmeinek cseréje
Beschreibung: A Hulladékhasznosító Mű villamosenergia termelésének biztosítása megköveteli a középfeszültségű védelmi rendszer, védelmi készülékek és vezénylő tábla cseréjét, mivel a jelenlegi rendszer esetleges meghibásodásokból adódó javítási és csere igények a piaci szereplők valamint az elérhető termékek változása miatt már nem biztosíthatóak.
Kennung des Verfahrens: 024775f1-ebed-4606-892d-8061649e7589
Vorherige Bekanntmachung: 646886-2023
Interne Kennung: EKR001698732023
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: No
Zentrale Elemente des Verfahrens: Az eljárás nem érintett a 2015. évi CXLIII. törvény 3. melléklete szerinti szociális és egyéb szolgáltatással tekintettel hogy a Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás.
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 31200000Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
2.1.4 Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: 1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint. 2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki regisztrál a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton 3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges 5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni 6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint 7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg. 8) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában 9) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7)(EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) (abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. 10) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. 11) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 12) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltakra: „A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció – ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik – az EKR-ben történik.” 13) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során. 14) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját 15) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. 16) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat csatolni kell. 17) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni, és, hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége 18) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók 19) FAKSZ: Dinócsik Tünde (lajstromszám: 00472), Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (FAKSZ lajstromszám: 00335 ), Köves Márton Balázs (FAKSZ lajstromszám: 01245) 20) Jelen felhívás BT-98 „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért. 21) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezni fog a szerződés teljes időtartama alatt, minimum 280 000 EURO, azaz kétszáznyolcvanezer EURO/év keretösszegű, vagy az ennek megfelelő az Ajánlati Felhívás feladásának napján érvényes MNB deviza középárfolyamon átszámított HUF/év keretösszegű, és minimum 70 000 EURO, azaz hetvenezer EURO/káresemény összegű, vagy az ennek megfelelő a Ajánlati Felhívás feladásának napján érvényes MNB deviza középárfolyamon átszámított HUF/káresemény összegű - közbeszerzés tárgya szerinti elosztó rendszer elektromos védelmeinek cseréje, beüzemelése tárgyú felelősségbiztosítással, amelynek kedvezményezettje a Megrendelő, illetve meglévő felelősségbiztosítását a szerződéskötés időpontjáig kiterjeszti a szerződés teljes időtartamára a szerződésben foglalt tevékenységre és tárgyra vonatkozóan, fenti összegek erejéig kedvezményezettként a Megrendelőt megjelölve. 22) Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 23) A BT-536 pontban a szerződés kezdőnapjaként meghatározott időpont tájékoztató jelleggel került meghatározásra a kezdő időpont a közbeszerzési eljárás alapján a szerződés hatálybalépésének napja. 24) A Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pontja alapján jelzi, hogy Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és tekintettel az eljárás során elvárt teljesítés komplexitására és az egyes részfeladatok szorosan összefüggő és nem különválasztható mivoltára (a védelmi rendszer egy egységet alkot így annak teljesítése is egy egységet kell hogy alkosson), az elvárt teljesítés minőségének és színvonalának sérülése nélkül nem osztható részekre. 25.) Ajánlatkérő 2023. november 8. napján 13:00 órai kezdettel helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja (1151_Budapest_Mélyfúró_utca_10-12). A bejáráson csak az eljárás tárgyához kapcsolódó helyszín megtekintésére kerül sor, kérdésekre az ajánlatkérő a helyszínen nem válaszol. A kérdések tekintetében a kiegészítő tájékoztatásra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.5 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 1
2.1.6 Ausschlussgründe
Konkurs: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdésben foglaltakra. Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában - a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás esetén -a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8.§ és a 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében -a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás esetén- az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót a nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. Ajánlattevőnek a ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833 /2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. az irányadó.
5. Los
5.1 Los: LOT-0001
Titel: K22180elosztó rendszer elektr. védelmeinek cseréje
Beschreibung: A Hulladékhasznosító Mű középfeszültségű védelmi rendszere látja el az itt termelt villamosenergia biztonságos és üzembiztos előállítását és elosztását villamos szempontból. Ezen funkciókhoz szükségesek a védelmi berendezések, melyek a külső (hálózat felől jelentkező), valamit a belső (a termelői oldalról érkező) üzemzavarok (pl. túlterhelés, zárlat) káros (termikus, dinamikus) hatásaitól, a drága termelő és elosztó berendezések tönkremenetelétől óvják meg ezeket, valamint a mögöttük lévő hálózatot. Mivel az üzemzavarok kialakulása igen rövid idő (néhány ezred másodperc) alatt történik, ezért a védelmi eszközöknek is hasonlóan rövid idő alatt kell működniük, ill. beavatkozniuk. Ez csak modern elektronikus eszközökkel valósítható meg. Sajnos, ezen elektronikus eszközök (mikroprocesszorok, félvezető elemek, kondenzátorok stb.) élettartama véges, ill. igen gyors az elavulásuk, ami azt jelenti, hogy újabb, modernebb, gyorsabb működésre képes áramkörök jelennek meg a piacon, és a régebbi típusok pótlása már nem lehetséges. A Hulladékhasznosító Műben 62 db ilyen védelmi berendezés működik, melyek cseréje szükségessé vált. Generátor blokk védelem 10 db, 10 kV-os elosztó 14 db, 6 kV-os elosztó 21 db, Védelmi rendszer közös részek 17 db. BT-625 mezőben megadott mértékegység technikai okokból került megadásra a helyes mértékegység db.
Interne Kennung: EKR001698732023/1
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 31200000Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
Menge: 62Meter
5.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: Mélyfúróutca10-12
Stadt: Budapest
Postleitzahl: 1151
Land, Gliederung (NUTS): Budapest(HU110)
Land: Ungarn
Zusätzliche Informationen: Magyarország_1151_Budapest_Mélyfúró_utca_10-12
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2023-12-15+01:00
Enddatum: 2025-12-31+01:00
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Zusätzliche Informationen: Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a Kbt 76. § (2) c.) szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Az értékelés módszere az árszempont , esetében a fordított arányosítás, a minőségi szempont esetében az egyenes arányosítás módszere . Az értékelési részszempontok vonatkozásában tett megajánlás csak 0-tól eltérő nem negatív egész szám lehet. A minőségi szempont esetében (Minimum 36 hónap – maximum 60 hónap szavatosság vállalása) az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 60 hónapnál több vállalás esetén is ponthatár felső határával azonos pontszámot ad. 36 hónap megajánlásra Ajánlatkérő a ponthatár alsó határával azonos pontszámot ad. - amennyiben az Ajánlattevő a minőségi értékelési részszempont esetén 36 hónapnál rövidebb szavatossági időt jelöl meg a 2. értékelési részszempont (minőségi) tekintetében abban az esetben ajánlata érvénytelennek minősül Külföldi adóilletékességű Eladó esetén a gyártói felelősségi díjat és környezetvédelmi termékdíjat, valamint – amennyiben a szerződés tárgyát környezetvédelmi termékdíj és gyártói felelősségi díj is terheli – a gyártói felelősségi díjjal csökkentett környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban együttesen környezetvédelmi termékdíj) tájékoztató adatként az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt külön és összegszerűen is szükséges megadni, figyelemmel arra, hogy, a környezetvédelmi termékdíj és a gyártói felelősségi díj megfizetésére külföldi adóilletékességű Eladó esetén a Vevő köteles. Amennyiben a környezetvédelmi termékdíj és a gyártói felelősségi díj fizetendő összege eltér az Eladó ajánlatában foglaltaktól, úgy Vevő ennek különbözetét a környezetvédelmi termékdíj és a gyártói felelősségi díj nélkül megadott egységárban számolja el akként, hogy a megajánlott termékdíjjal és a gyártói felelősségi díjjal növelt egységár a kifizetés során nem változhat. A megajánlott termékdíjjal és a gyártói felelősségi díjjal növelt egységár kizárólag a szerződés hatálya alatti, környezetvédelmi termékdíjat és a gyártói felelősségi díjat érintő jogszabályi változás miatt módosulhat, illetve a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak is megfelelő szerződésmódosítás keretében módosítható Belföldi illetőségű ajánlattevő esetén nem szükséges a Környezetvédelmi termékdíj és a gyártói felelősségi díjak (EPR díjak) külön oszlopban történő megadása/beárazása, tekintettel arra, hogy azokat a nettó egységárnak tartalmaznia kell – azaz Belföldi illetőségű ajánlattevő esetén a hivatkozott cellák kitöltése nem releváns, azt kérjük üresen hagyni. A vételáron felül az ajánlattétel során az 1/a sz. mellékletben külön oszlopokban részletezett/megajánlásra kerülő környezetvédelmi termékdíjat és gyártói felelősségi díjat a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet alapján magyar Ft-ban (HUF) szükséges megadni; A HUF-ban megadott összegeket EUR devizanembe az eljárás részeként kiadott ajánlati lap képlet alapján átváltja, tekintettel arra, hogy az eljárás devizaneme az EUR. A forintban megadott összegek az Ajánlatkérő által az eljárás megindításakor megadott árfolyamon kerülnek Euro devizanembe átváltásra. Átváltási árfolyam: 400 HUF/EUR. Az átváltás előírása kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében történik, tekintettel arra, hogy az 1/a sz. mellékletben szereplő valamennyi ár elem, költség és díjtétel az ár szempontokra tett megajánlás részét képezi.
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Beschreibung: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. Ajánlattevőneknek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös részvételi jelentkezés esetén a közös Ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot a jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő felhívására az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint: P.1.) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján: a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerint közzétett (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) beszámolójának benyújtásával attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, és ezek a dokumentumok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges; Amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évvel , úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgyából (középfeszültségű védelmi rendszer cseréjéből) származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget. Amennyiben Ajánlattevő az előírt beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámolóról szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmatlan az Ajánlatevő, amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye több mint kettő évben negatív volt. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdése szerinti esetben alkalmatlan Ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (középfeszültségű védelmi rendszer cseréjéből) származó nettó árbevétele nem éri el a nettó 780 000 EUROt. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a jelentkezésben ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. A gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárni. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései. AK ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait AT a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás estére.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1.)
Beschreibung: Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot a jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKDot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elegendő alkalmasságát EEKD /IV. rész alfa szakasz kitöltésével igazolnia. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő felhívására az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek: M.1. Ismertesse a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (1) bekezdés a) és (1a) bekezdés a) pontjai alapján az az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év (3x365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven - 6x 365 napon - belül megkezdett) legalább 1 db középfeszültségű védelmi rendszer cseréjére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciáit. A referencia igazolásnak/nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: - a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával), - a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím) - a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen), - a szállított mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepeltetnie kell Ajánlattevő saját teljesítésének arányát is), - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját (VI. 5. pont) megelőző három évben (3*365 napban) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven 6*365 napon - belül megkezdett) legalább 1 db középfeszültségű védelmi rendszer cseréje tekintetében szállított és telepített munkákra vonatkozó, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2.)
Beschreibung: M2.) Ismertesse a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjai alapján azon a szakembereket - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésükkel, végzettségük illetve képzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt képzettség, végzettség igazolására benyújtandó a szakemberek képzettségét illetve végzettségét igazoló dokumentumok/ bizonyítványok másolata. Csatolni kell továbbá szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, amely igazolja, hogy a szerződés teljesítésében részt kíván és fog venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és Kbt. 69. § (4)-(6) bek. rendelkezései. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M2.) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 4 fő szakemberrel az alábbi szakmai végzettséget képzettséget, valamint szakmai tapasztalatot lefedve. A szakemberek között átfedés megengedett.: 1-1 fő az alábbiakban felsorolt végzettségű, illetve képzettségű szakemberrel, aki legalább egy darab ipari környezetben középfeszültségű védelmi rendszer cseréjében, munkában szerzett tapasztalattal rendelkezik. Az Ajánlatkérő által elvárt végzettségek: - 1 fő irányítástechnikai rendszertervező mérnök, vagy informatikai mérnök, - 1 fő erősáramú villamosmérnök (EN-VI), - 2 fő erősáramú villanyszerelő, - 1 fő elektroműszerész. A szakemberek rendelkezzenek legalább 4 év szakmai gyakorlattal. Az előírt alkalmassági követelménynek a Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M.1. - M.2. pontokban előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. foglaltakra.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Minimum 36 hónap - maximum 60 hónap szavatosság vállalása
Gewichtung (Punkte, genau): 20
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: A megajánlott 10 és 6Kv-os elosztó rendszer elektromos védelmeinek cseréje- nettó ajánlati összár (EURO)
Gewichtung (Punkte, genau): 80
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: HUN
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Ungarisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Beschreibung der finanziellen Sicherheit: Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-08+01:0011:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 1MONTH
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-08+01:0013:00:00+01:00
Ort: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Zusätzliche Informationen: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-t alkalmazza.
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Késedelmi kötbér Hibás teljesítési kötbér Meghiúsulási kötbér az eredeti hirdetményben (2023/S 206-646886) valamint a szerződés tervezetben meghatározottak szerint.
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Finanzielle Vereinbarung: Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése utólag, EUR-ban történik, a ütemezés alapján, az egyes ütemek szerződésszerű teljesítésének elismerését követően, számla ellenében, átutalással a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdésének figyelembevételével és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a számla kézhez vételétől számított 30 (harminc) napon belül. Ajánlattevő a szerződéses feladatok ellenértéke 30 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti a Ajánlattevőtől, aminek elszámolása 3 (három) darab számlában történik. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.
Informationen über die Überprüfungsfristen: A Kbt. 148. §-nak megfelelően.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Organisation, die Angebote bearbeitet: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8. Organisationen
8.1 ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság
Registrierungsnummer: EKRSZ_40664534
Postanschrift: Riadó utca 5.
Stadt: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land, Gliederung (NUTS): Budapest(HU110)
Land: Ungarn
Telefon: +36 18828635
Internetadresse: https://kozbeszerzes.hu
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registrierungsnummer: 10941362244
Postanschrift: Kalotaszeg Utca 31
Stadt: Budapest
Postleitzahl: 1116
Land, Gliederung (NUTS): Budapest(HU110)
Land: Ungarn
Kontaktperson: Kovács-Demény Rita
E-Mail: demenyr@fkf.hu
Telefon: +36 305757841
Fax: +36 14596846
Profil des Erwerbers: https://www.budapestikozmuvek.hu
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Federführendes Mitglied
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registrierungsnummer: 10941362244
Postanschrift: Riadó u. 5
Stadt: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land, Gliederung (NUTS): Budapest(HU110)
Land: Ungarn
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetadresse: https://www.kozbeszerzes.hu
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registrierungsnummer: 10941362244
Postanschrift: Riadó u. 5
Stadt: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetadresse: https://www.kozbeszerzes.hu
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
10. Änderung
Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: 646886-2023
Hauptgrund für die Änderung: Aktualisierte Informationen
Beschreibung: Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében módosítja az ajánlattételi határidőt, valamint Ajánlatkérő az Ajánlati dokumentációt – nem lényeges módosítás keretében, összhangban a Kbt. 52. § (5) bekezdésében foglaltakkal – megfelelően javította. Ajánlatkérő a pontosított dokumentumot a Gazdasági Szereplők rendelkezésére bocsátja az eredeti dokumentummal megegyező helyen.
10.1 Änderung
Abschnittskennung: LOT-0001
Beschreibung der Änderungen: Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében módosítja az ajánlattételi határidőt, valamint Ajánlatkérő az Ajánlati dokumentációt – nem lényeges módosítás keretében, összhangban a Kbt. 52. § (5) bekezdésében foglaltakkal – megfelelően javította. Ajánlatkérő a pontosított dokumentumot a Gazdasági Szereplők rendelkezésére bocsátja az eredeti dokumentummal megegyező helyen. BT-131 A következő helyett: Dátum, helyi idő: 2023.11.23 11:00 óra/perc Helyesen: Dátum, helyi idő: 2023.12.08 11:00 óra/perc BT-132 Eredeti Dátum helyi idő: 2023.11.23 13:00 óra/perc Módosított Dátum helyi idő: 2023.12.08 13:00 óra/perc
Änderung der Auftragsunterlagen am: 2023-11-14+01:00
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: ba415e10-84bf-46fd-bdea-d5584db2315d- 02
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-20+01:0013:55:14+01:00
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Ungarisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00707286-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z