Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70731-2023

03/02/2023    S25

Polen-Bisztynek: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-070731

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 743-18-15-638
Postanschrift: Bisztynek-Kolonia 14
Ort: Bisztynek
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 11-230
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adrian Porydzaj
E-Mail: mzkpok@wp.pl
Telefon: +48 897189016
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.mzkpok.bisztynek.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/sekity
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/2/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Odbiór odpadów następować będzie z Instalacji Komunalnej – Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek w ilości 2600 Mg - około 200 Mg miesięcznie.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 roku lub wcześniej gdy wyczerpie się określona umową ilość/wartość netto przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 430 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Odbiór odpadów następować będzie z Instalacji Komunalnej – Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek w ilości 2600 Mg - około 200 Mg miesięcznie.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 roku lub wcześniej gdy wyczerpie się określona umową ilość/wartość netto przedmiotu zamówienia.

Pozostałość po procesie sortowania kwalifikowania jest jako odpad o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, odpad o dużej kaloryczności będący przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega przekazywanie odpadów luzem.

Zamawiający zastrzega, że z uwagi na bezpośrednią produkcję odpadu kodzie 19 12 12 z odpadów zmieszanych (20 03 01) i opakowaniowych (grupa 15 01) dostarczanych na bieżąco, nie ma możliwości określenia jakościowych i morfologicznych odpadów przekazywanych Wykonawcy. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego z tego tytułu.

Załadunek odpadu o kodzie 19 12 12 powstającego na stanie Sortowni leży po stronie Zamawiającego, zaś transport po stronie Wykonawcy. Ze względów technicznych załadunek może odbywać się na naczepę z ruchomą podłogą.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Waga / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Termin odbioru odpadów od zgłoszenia / Waga / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

— cena 60 % – 60 punktów,

— termin płatności 25 % – 25 punktów,

— termin odbioru odpadów od zgłoszenia 15 % – 15 pkt.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 194-549375
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP/2/2022
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Novago Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5690001697
Postanschrift: ul. Grzebskiego
Ort: Mława
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postleitzahl: 06-500
Land: Polen
E-Mail: konrad.widynski@novago.pl
Telefon: +48 881913123
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 430 000.00 PLN
Niedrigstes Angebot: 1 519 700.00 PLN / höchstes Angebot: 1 731 600.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia

podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.

U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi

zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz

którego usługi zostały wykonane; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125

ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 Pzp; wzór

oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.

108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023