Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 707332-2023

Kompaktansicht anzeigen

Schweden - Lademaschinen auf Reifen - Hjullastare

224/2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Örebro kommun
Rechtsform des Erwerbers: Regionale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Hjullastare
Beschreibung: Intresserade anbudsgivare (nedan kallad leverantör) inbjuds att lämna anbud gällande Örebro kommuns, org nr: 212000-1967 (nedan kallad upphandlande myndighet ("UM"), behov av en (1) hjullastare enligt kravspecifikation.
Kennung des Verfahrens: c4db82de-798b-4f4a-9c7d-1c296eb60903
Interne Kennung: Tos 9369/2023
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: No
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 34144710Lademaschinen auf Reifen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 34000000Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke
2.1.3 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 3,500,000SEK
2.1.4 Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.5 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Der Bieter muss Angebote für alle Lose einreichen
2.1.6 Ausschlussgründe
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Befinner sig  Leverantören i en situation motsvarande konkurs till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och förordningar?
Konkurs: Har Leverantören gått i konkurs?
Korruption: Har Leverantören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för korruption genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 3 i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i (EUT C 195, 25.6.1997, s. 1) respektive artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn (EUT L 192, 31.7.2003, s. 54). Detta skäl för uteslutning omfattar även korruption enligt definition i den nationella lagstiftningen för den upphandlande myndigheten (den upphandlande enheten) eller leverantören.
Vergleichsverfahren: Har Leverantören ingått ackordsuppgörelse med borgenärer?
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Har Leverantören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för deltagande i någon kriminell organisation genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Har Leverantören ingått överenskommelser med andra Leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen?
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Har Leverantören, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt miljölagstiftningen? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Har Leverantören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för penningtvätt eller finansiering av terrorism genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15).
Betrugsbekämpfung: Har Leverantören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för bedrägeri genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt innebörden i artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT C 316, 27.11.1995, s. 48).
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Har Leverantören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för barnarbete eller andra former av människohandel genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF (EUT L 101, 15.4.2011, s. 1).
Zahlungsunfähigkeit: Är Leverantören föremål för insolvens- eller likvidationsförfarande?
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Har Leverantören, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsrätten? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Är Leverantörens tillgångar föremål för tvångsförvaltning?
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: Har Leverantören befunnit sig i någon av följande situationer: a) Denne har i allvarlig omfattning lämnat oriktiga uppgifter för kontroll av skäl för uteslutning eller urvalskriterier, b) har undanhållit sådan information, c) kan inte utan dröjsmål lämna de styrkande handlingar som den upphandlande myndigheten eller enheten kräver, och d) otillbörliga försök görs att påverka den upphandlande myndighetens eller enhetens beslutsprocess för att tillägna sig konfidentiell information som kan ge leverantören otillbörliga fördelar i upphandlingsförfarandet eller så att av oaktsamhet vilseledande uppgifter lämnas som kan ha en väsentlig inverkan på beslut om uteslutning, urval eller tilldelning?
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Har Leverantören kännedom om någon intressekonflikt, enligt vad som anges i nationell lagstiftning, meddelandet eller upphandlingsdokumenten, till följd av sitt deltagande i upphandlingsförfarandet?
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Har Leverantören eller en leverantör med anknytning till denne bistått den upphandlande myndigheten eller enheten med rådgivning eller på annat sätt varit inblandad i förberedelserna av upphandlingsförfarandet?
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Har Leverantören gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen? Se, där så är tillämpligt, definitioner i nationell lagstiftning, meddelandet eller upphandlingsdokumenten.
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Har Leverantören varit med om att ett tidigare offentligt kontrakt, ett tidigare kontrakt med en upphandlande enhet eller ett tidigare koncessionskontrakt sagts upp i förtid, eller att skadestånd eller jämförbara sanktioner krävts i samband med detta tidigare avtal?
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Har Leverantören, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt sociallagstiftningen? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Har Leverantören åsidosatt sina skyldigheter i fråga om betalning av sociala avgifter, i det land där denne är etablerad eller i den upphandlande myndighetens eller enhetens medlemsstat om det är ett annat land än etableringslandet?
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Har Leverantören avbrutit sin näringsverksamhet?
Entrichtung von Steuern: Har Leverantören åsidosatt sina skyldigheter i fråga om betalning av skatter, i det land där denne är etablerad eller i den upphandlande myndighetens eller enhetens medlemsstat om det är ett annat land än etableringslandet?
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Har Leverantören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för terrorbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artiklarna 1 och 3 i rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). Denna grund för uteslutning omfattar även anstiftan av eller medhjälp till eller försök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i det rambeslutet.
5. Los
5.1 Los: LOT-0001
Titel: Leverantörsprövning
Beschreibung: En (1) hjullastare enligt kravspecifikation.
Interne Kennung: Tos 9369/2023
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 34144710Lademaschinen auf Reifen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 34100000Kraftfahrzeuge
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-02-01+01:00
Enddatum: 2025-01-01+01:00
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Krav avseende anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning
Beschreibung: Se 3.3.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Leverantören uppfyller alla Kvalificeringskrav
Beschreibung: Alla nödvändiga kvalificeringskrav som anges i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten som meddelandet hänvisar till är uppfyllda.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Uteslutning enligt 13 kap. 2 § LOU samt krav avseende behörighet att utöva yrkesverksamhet
Beschreibung: Se 3.2.3.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Krav avseende anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet
Beschreibung: Se 3.4.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.11 Auftragsunterlagen
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2023-12-12+01:0000:00:00+01:00
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=2145,
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Schwedisch
Elektronischer Katalog: Zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-21+01:0023:59:59+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 123DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-22+01:0000:00:00+01:00
Ort: Örebro
Auftragsbedingungen:
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Zahlungen werden elektronisch geleistet
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Förvaltningsrätten i Karlstad
5.1 Los: LOT-0002
Titel: Krav på varan/tjänsten
Beschreibung: En (1) hjullastare enligt kravspecifikation.
Interne Kennung: Tos 9369/2023
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 34144710Lademaschinen auf Reifen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 34140000Schwerlastfahrzeuge
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-02-01+01:00
Enddatum: 2025-01-01+01:00
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Krav avseende anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning
Beschreibung: Se 3.3.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Leverantören uppfyller alla Kvalificeringskrav
Beschreibung: Alla nödvändiga kvalificeringskrav som anges i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten som meddelandet hänvisar till är uppfyllda.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Uteslutning enligt 13 kap. 2 § LOU samt krav avseende behörighet att utöva yrkesverksamhet
Beschreibung: e 3.2.3
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Krav avseende anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet
Beschreibung: Se 3.4
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.11 Auftragsunterlagen
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2023-12-12+01:0000:00:00+01:00
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=2145,
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Schwedisch
Elektronischer Katalog: Zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-21+01:0023:59:59+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 123DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-22+01:0000:00:00+01:00
Ort: Örebro
Auftragsbedingungen:
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Zahlungen werden elektronisch geleistet
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Förvaltningsrätten i Karlstad
5.1 Los: LOT-0003
Titel: Tilldelningskriterier
Beschreibung: En (1) hjullastare enligt kravspecifikation.
Interne Kennung: Tos 9369/2023
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 34144710Lademaschinen auf Reifen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 34140000Schwerlastfahrzeuge
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-02-01+01:00
Enddatum: 2025-01-01+01:00
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Krav avseende anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning
Beschreibung: Se 3.2.3
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Leverantören uppfyller alla Kvalificeringskrav
Beschreibung: Alla nödvändiga kvalificeringskrav som anges i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten som meddelandet hänvisar till är uppfyllda.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Krav avseende anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet
Beschreibung: Se 3.4.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.11 Auftragsunterlagen
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2023-12-12+01:0000:00:00+01:00
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=2145,
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Schwedisch
Elektronischer Katalog: Zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-21+01:0023:59:59+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 123DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-22+01:0000:00:00+01:00
Ort: Örebro
Auftragsbedingungen:
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Zahlungen werden elektronisch geleistet
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Förvaltningsrätten i Karlstad
5.1 Los: LOT-0004
Titel: Administrativa villkor
Beschreibung: En (1) hjullastare enligt kravspecifikation.
Interne Kennung: Tos 9369/2023
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 34144710Lademaschinen auf Reifen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 34140000Schwerlastfahrzeuge
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-02-01+01:00
Enddatum: 2025-01-01+01:00
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Krav avseende anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning
Beschreibung: Se 3.3.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Leverantören uppfyller alla Kvalificeringskrav
Beschreibung: Alla nödvändiga kvalificeringskrav som anges i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten som meddelandet hänvisar till är uppfyllda.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Uteslutning enligt 13 kap. 2 § LOU samt krav avseende behörighet att utöva yrkesverksamhet
Beschreibung: Se 3.2.3
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Krav avseende anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet
Beschreibung: Se 3.4
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.11 Auftragsunterlagen
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2023-12-12+01:0000:00:00+01:00
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=2145,
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Schwedisch
Elektronischer Katalog: Zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-21+01:0023:59:59+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 123DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-22+01:0000:00:00+01:00
Ort: Örebro
Auftragsbedingungen:
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Zahlungen werden elektronisch geleistet
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Förvaltningsrätten i Karlstad
5.1 Los: LOT-0005
Titel: Kontraktsvillkor/Ramavtalsvillkor (1)
Beschreibung: En (1) hjullastare enligt kravspecifikation.
Interne Kennung: Tos 9369/2023
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 34144710Lademaschinen auf Reifen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 34140000Schwerlastfahrzeuge
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-02-01+01:00
Enddatum: 2025-01-01+01:00
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Krav avseende anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning
Beschreibung: se 3.3.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Leverantören uppfyller alla Kvalificeringskrav
Beschreibung: Alla nödvändiga kvalificeringskrav som anges i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten som meddelandet hänvisar till är uppfyllda.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Uteslutning enligt 13 kap. 2 § LOU samt krav avseende behörighet att utöva yrkesverksamhet
Beschreibung: Se 3.2.3
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Krav avseende anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet
Beschreibung: Se 3.4.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.11 Auftragsunterlagen
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2023-12-12+01:0000:00:00+01:00
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=2145,
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Schwedisch
Elektronischer Katalog: Zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-21+01:0023:59:59+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 123DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-22+01:0000:00:00+01:00
Ort: Örebro
Auftragsbedingungen:
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Zahlungen werden elektronisch geleistet
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Förvaltningsrätten i Karlstad
5.1 Los: LOT-0006
Titel: Administrativa villkor (1)
Beschreibung: En (1) hjullastare enligt kravspecifikation.
Interne Kennung: Tos 9369/2023
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 34144710Lademaschinen auf Reifen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 34140000Schwerlastfahrzeuge
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-02-01+01:00
Enddatum: 2025-01-01+01:00
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Krav avseende anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning
Beschreibung: Se 3.3.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Leverantören uppfyller alla Kvalificeringskrav
Beschreibung: Alla nödvändiga kvalificeringskrav som anges i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten som meddelandet hänvisar till är uppfyllda.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Uteslutning enligt 13 kap. 2 § LOU samt krav avseende behörighet att utöva yrkesverksamhet
Beschreibung: Se 3.2.3.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Krav avseende anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet
Beschreibung: Se 3.4.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.11 Auftragsunterlagen
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2023-12-12+01:0000:00:00+01:00
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=2145,
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Schwedisch
Elektronischer Katalog: Zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-21+01:0023:59:59+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 123DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-22+01:0000:00:00+01:00
Ort: Örebro
Auftragsbedingungen:
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Zahlungen werden elektronisch geleistet
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Förvaltningsrätten i Karlstad
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Örebro kommun
Registrierungsnummer: 2120001967
Abteilung: Upphandlingsenheten
Postanschrift: BOX 30000
Stadt: ÖREBRO
Postleitzahl: 70135
Land, Gliederung (NUTS): Örebro län(SE124)
Land: Schweden
Kontaktperson: Jakob Cronhamre
Telefon: 019-211000
Internetadresse: https://www.orebro.se
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten i Karlstad
Registrierungsnummer: 202100-2742
Postanschrift: Box 568
Stadt: Karlstad
Postleitzahl: 651 12
Land, Gliederung (NUTS): Värmlands län(SE311)
Land: Schweden
Telefon: 054-14 85 00
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 4939acdb-27c8-4d72-8339-cf4ecf109fa0- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-20Z13:08:01Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Schwedisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00707332-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z