Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 707559-2023

Beknopt weergeven

België - Aardolie en aardoliedistillaten - **GEGUNDE OPDRACHT** Raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen in bulk

224/2023

Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: Farys
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: **GEGUNDE OPDRACHT** Raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen in bulk
Beschrijving: De opdracht omvat het leveren van brandstoffen in bulk. Het gaat om de levering van o.a. volgende brandstoffen: - Diesel B7; - Gasolie verwarming; - Gasolie diesel; - Benzine 95 RON E10; - Benzine 98 RON E5. Voor HVO-diesel (diesel XTL) wordt optioneel prijs gevraagd. (niet vereist, vrije optie) Actueel (2022) gaat het om ca. 1 200 000 liter brandstof in bulk afgenomen op jaarbasis (waarvan ca. 23% diesel, ca. 36% gasolie verwarming, ca. 37% gasolie diesel en ca. 4% benzines). Volgende regio’s dienen te kunnen beleverd worden: - Provincie Oost-Vlaanderen; - Provincie West-Vlaanderen; - Provincie Henegouwen; - Provincie Antwerpen; - Provincie Vlaams Brabant; - Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - Provincie Limburg. MERK OP: de opgegeven waarde van de winnende offerte, alsook de opgegeven waardes van de respectievelijk hoogste en laagste regelmatige offerte, betreffen telkens het totaal van de door de respectievelijke inschrijvers opgegeven kortingen op de officiële dagprijzen van de brandstoffen, gebaseerd op de in de inventaris opgegeven, ingeschatte afnames op jaarbasis. De theoretisch maximale waarde van de aanbesteding bedraagt € 7 500 000 (excl. btw).
Identificatiecode van de procedure: c52cb359-a7aa-4784-aef0-0f24e31fb1a7
Interne identificatiecode: Farys-ALL-23-002-F02__2
Type procedure: Openbaar
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie(cpv): 09130000Aardolie en aardoliedistillaten
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: **GEGUNDE OPDRACHT** Raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen in bulk
Beschrijving: De opdracht omvat het leveren van brandstoffen in bulk. Het gaat om de levering van o.a. volgende brandstoffen: - Diesel B7; - Gasolie verwarming; - Gasolie diesel; - Benzine 95 RON E10; - Benzine 98 RON E5. Voor HVO-diesel (diesel XTL) wordt optioneel prijs gevraagd. (niet vereist, vrije optie) Actueel (2022) gaat het om ca. 1 200 000 liter brandstof in bulk afgenomen op jaarbasis (waarvan ca. 23% diesel, ca. 36% gasolie verwarming, ca. 37% gasolie diesel en ca. 4% benzines). Volgende regio’s dienen te kunnen beleverd worden: - Provincie Oost-Vlaanderen; - Provincie West-Vlaanderen; - Provincie Henegouwen; - Provincie Antwerpen; - Provincie Vlaams Brabant; - Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - Provincie Limburg. MERK OP: de opgegeven waarde van de winnende offerte, alsook de opgegeven waardes van de respectievelijk hoogste en laagste regelmatige offerte, betreffen telkens het totaal van de door de respectievelijke inschrijvers opgegeven kortingen op de officiële dagprijzen van de brandstoffen, gebaseerd op de in de inventaris opgegeven, ingeschatte afnames op jaarbasis. De theoretisch maximale waarde van de aanbesteding bedraagt € 7 500 000 (excl. btw).
Interne identificatiecode: 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie(cpv): 09130000Aardolie en aardoliedistillaten
5.1.2 Plaats van uitvoering
Land: België
Overal in het desbetreffende land
Aanvullende informatie: 
5.1.6 Algemene informatie
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: Korting op de officiële dagprijs
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: de uitgebreidheid van het aanbod
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: de maximale leveringstermijn
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging
Informatie over het dynamische aankoopsysteem
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling:
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
6. Resultaten
6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001
Er is ten minste één winnaar gekozen.
6.1.2 Informatie over winnaars
Winnaar:
Officiële naam: Comfort Energy NV
Inschrijving:
Identificatiecode van de inschrijving: Comfort Energy NV
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001
Waarde van het resultaat: 78,531.99EUR
Onderaanneming: not-known
Informatie over het contract:
Identificatiecode van het contract: Comfort Energy NV
Datum van sluiting van het contract: 2023-11-14+01:00
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: false
6.1.4 Statistische informatie
Bereik van de inschrijvingen:
Waarde van de laagste ontvankelijke inschrijving: 78,531.99EUR
Waarde van de hoogste ontvankelijke inschrijving: 78,531.99EUR
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Farys
Registratienummer: 0200068636_5748
Postadres: Stropstraat 1
Stad: Gent
Postcode: 9000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent(BE234)
Land: België
Telefoon: +32 92400211
Internetadres: http://www.farys.be
Rollen van deze organisatie:
Koper
8.1 ORG-0002
Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad(BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Internetadres: https://bosa.belgium.be
Rollen van deze organisatie:
TED eSender
8.1 ORG-0003
Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931.814.266
Stad: Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel
Land: België
Telefoon: +32(0)2 234 96 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
8.1 ORG-0004
Officiële naam: Comfort Energy NV
Registratienummer: 0458.280.458
Stad: Slachthuiskaai 28, 3500 Hasselt
Land: België
Telefoon: +32 (0)9 385 60 60
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Winnaar van deze percelen: LOT-0001
De winnaar is genoteerd op een gereglementeerde markt
11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: f3e005eb-e035-4785-86d7-a01b55175803- 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-11-17+01:0000:00:00+01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands
11.2 Informatie over de bekendmaking
Publicatienummer aankondiging: 00707559-2023
Nummer uitgave PB S: 224/2023
Datum van bekendmaking: 2023-11-21Z