Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70757-2023

03/02/2023    S25

Polen-Stettin: Polyaluminiumchlorid

2023/S 025-070757

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
Postanschrift: ul. M. Golisza 10
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 71-682
Land: Polen
E-Mail: zwik@zwik.szczecin.pl
Telefon: +48 914426244
Fax: +48 914221258
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zwik.szczecin.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_szczecin
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_szczecin
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody Miedwie oraz Oczyszczalni Ścieków Zdroje

Referenznummer der Bekanntmachung: 5/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24312123 Polyaluminiumchlorid
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody Miedwie i Oczyszczalni Ścieków Zdroje w Szczecinie. Postępowanie jest prowadzone z podziałem na części.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24312123 Polyaluminiumchlorid
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część nr 1 Sukcesywny dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu przeznaczonego do uzdatniania wody w okresie 12 miesięcy - Zakład Produkcji Wody Miedwie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Redukcja poziomu utlenialności / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: redukcja poziomu absorbancji w UV / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: dawka produktu niezbędna do osiągnięcia wymaganych parametrów po koagulacji / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: koszt brutto uzdatnienia 1000 m3 wody / Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24312123 Polyaluminiumchlorid
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część nr 2 Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu przeznaczonego do zwalczania bakterii nitkowatych w Oczyszczalni Ścieków Zdroje w okresie 12 miesięcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich zdolności technicznych lub zawodowych tj.

• wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Termin wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji dostaw porównywalnych, tj. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie wodnego roztworu chlorku poliglinu.

• Za jedną dostawę w zakresie części nr 1 zamawiający uzna dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu świadczone dla jednego podmiotu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 230 000,00 zł brutto.

• Za jedną dostawę w zakresie części nr 2 zamawiający uzna dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu świadczone dla jednego podmiotu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, o wartości łącznej nie mniejszej niż 123 000,00 zł brutto.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Więcej informacji w dokumentach zamówienia - swz.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. 3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. 4. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale VI SWZ. 5. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone wyżej. 6. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 7. Z powodu limitu znaków więcej informacji można znaleźć w SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy będącym załącznikiem do SWZ. Warunki zmiany umowy zgodnie z prawem zamówień publicznych i wzorem umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wynagrodzenia wykonawcy na zasadach określonych w umowie( dotyczy części nr 1 – 2). Zmiana wynagrodzenia, może zostać dokonana w sytuacji zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy mają one realny wpływ na koszty wykonania zamówienia. Ze względu na limit znaków pozostałe informacje w SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 11:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie /stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w Rozdz. V pkt 1 SWZ- przesłanki wykluczenia. Uwaga! na podstawie art. 393 ust. 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy. 2. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć do upływu terminu składania ofert za pośrednictwem Platformy: 1)formularz oferty, wraz z oświadczeniem dot. przesłanek wyklucz. z art. 7 ust. 1 i art. 5k, o których mowa w Rozdziale V SWZ - zal nr 1A-1B. 2)odpis lub informacja z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru3)pełnomocnictwa 4) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdol. podmi. udostęp. zasob. 5) Podmiotowe środki dowodowe: a) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które elementy zam. wykonają poszczególni wykonawcy b) zobowiązanie podmiotu udostępn. zasob. 6) Przedmiotowe środki dowodowe: a) Protokół z testów b) aktualny atest higieniczny c) karty charakterystyki substancji niebezp. d) specyfikacja technicz. e) opis rozwiązań równoważnych 3.Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy: 1)Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 2) Podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki: - wykaz dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie. 3) Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1-7 SWZ a)informacja z KRK b)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej c)odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG d)oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 4.Wykonawcy zagraniczni: zgodnie z Rozdziałem VI pkt 6 SWZ. 5. Szczegółowy wykaz dok., które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w rozdz. VI SWZ. 6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_szczecin 7. Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 8. Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ). 9. Zamawiający wezwie do złożenia JEDZ wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 10. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomienia i informacje przekazywane są poprzez ich złożenie na platformie „Open Nexus” pod adresem https://platformazakupowa.pl/ 11.Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego 12. Zamawiający dopuszcza, aby w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca w części IV JEDZ – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. 13. Termin związania ofertą wynosi: 90 dni. 14. Podmioty udostępniające zasoby - dokumenty zgodnie z SWZ. 15. Z powodu limitu znaków więcej informacji o postępowaniu i warunkach udziału w postępowaniu można znaleźć w SWZ.

.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zwanej dalej Izbą. 3.Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej (np. na Platformie) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.4. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesieni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023