Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 707581-2023

Kompaktansicht anzeigen

Polen - Sportbezogene Dienstleistungen - Obsługa siłowni

224/2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Gesundheit
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Obsługa siłowni
Beschreibung: Obsługa siłowni przez okres 36 miesięcy
Kennung des Verfahrens: 05b414da-60cb-42c3-9c0b-0451b56918fa
Interne Kennung: 914/P/2023
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: No
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 92620000Sportbezogene Dienstleistungen
2.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczyul. Dr I. Romanowskiej 2ul. Dr I. Romanowskiej 2
Stadt: Bydgoszcz
Postleitzahl: 85-796
Land, Gliederung (NUTS): Bydgosko-Toruński(PL613)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: 1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania zostały podane w SWZ. 3. Wymagane przedmiotowe środki dowodowe zostały podane w SWZ. Page 2/6 Zamawiający przewiduje uzupełnienie dokumentów przedmiotowych. 5. Postępowanie znajduje się w planie postępowań zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.11.2023 nr 2023/BZP 00097664/30/P pod pozycją 2.3.7
2.1.4 Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6 Ausschlussgründe
Korruption: art. 108 ustawy Pzp
Betrugsbekämpfung: art. 108 ustawy Pzp
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: art. 108 ustawy Pzp
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: art. 108 ustawy Pzp
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: art. 108 ustawy Pzp
Entrichtung von Steuern: art. 108 ustawy Pzp
Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: art. 108 ustawy Pzp
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: 
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: art. 108 ustawy Pzp
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: art. 108 ustawy Pzp
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: art. 108 ustawy Pzp
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: art. 108 ustawy Pzp
5. Los
5.1 Los: LOT-0001
Titel: Obsługa siłowni
Beschreibung: Obsługa siłowni przez okres 36 miesięcy
Interne Kennung: 914/P/2023
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 92600000Dienstleistungen im Sport
5.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: ul. Dr I. Romanowskiej 2
Stadt: Bydgoszcz
Postleitzahl: 85-796
Land, Gliederung (NUTS): Bydgosko-Toruński(PL613)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: 
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-01-15+01:00
Laufzeit: 36MONTH
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę, której przedmiotem były/są usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 800 000,00 PLN polegające na usłudze obsługi siłowni.
Beschreibung: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę, której przedmiotem były/są usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 800 000,00 PLN polegające na usłudze obsługi siłowni.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, gwarantujące prawidłowe wykonanie usług opisanych w SWZ. tj. dyplom lub certyfikat: instruktora rekreacji ruchowej, trenera personalnego, instruktora sportu z minimum 5 letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku trenera siłowni:
Beschreibung: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, gwarantujące prawidłowe wykonanie usług opisanych w SWZ. tj. dyplom lub certyfikat: instruktora rekreacji ruchowej, trenera personalnego, instruktora sportu z minimum 5 letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku trenera siłowni: a) w tym co najmniej 1 osobę, która posiada stopień instruktora sportu osób niepełnosprawnych – potwierdzony dyplomem/certyfikatem, b) w tym co najmniej 1 osobę, która posiada potwierdzoną dyplomem lub certyfikatem możliwość udzielania porad dotyczących żywienia i/lub suplementacji, c) w tym co najmniej 1 osobę, która posiada dyplom lub certyfikat z zakresu treningu medycznego.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Cena
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 40
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: liczba pracowników pełniących dyżury na siłowni posiadających stopień instruktora sportu osób niepełnosprawnych
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 20
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: liczba pracowników pełniących dyżury na siłowni mająca potwierdzoną dyplomem lub certyfikatem możliwość udzielania porad dotyczących żywienia i/lub suplementacji
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 20
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: liczba pracowników pełniących dyżury na siłowni posiadająca dyplom lub certyfikat z zakresu treningu medycznego
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 20
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: POL
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://e-propublico.pl,
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://e-propublico.pl
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur oder Siegel (im Sinne der Verordnung (EU) Nr 910/2014) erforderlich
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-21+01:0012:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 90DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-21+01:0013:00:00+01:00
Auftragsbedingungen:
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Informationen über die Überprüfungsfristen: Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Dział IX - Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Überprüfungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisation, die Informationen über den allgemeinen, am Ort der Ausführung des Auftrags geltenden steuerrechtlichen Rahmen bereitstellt: Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Organisation, die Angebote bearbeitet: Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Registrierungsnummer: 5542217419
Abteilung: Dział Zamówień Publicznych i Kontraktowania Usług
Postanschrift: ul. Dr I. Romanowskiej 2ul. Dr I. Romanowskiej 2ul. Dr I. Romanowskiej 2
Stadt: Bydgoszcz
Postleitzahl: 85-796
Land, Gliederung (NUTS): Bydgosko-Toruński(PL613)
Land: Polen
Kontaktperson: Dział Zamówień Publicznych i Kontraktowania Usług
Telefon: +48 523743000
Fax: +48 523743301
Internetadresse: https://e-propublico.pl
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://e-propublico.pl
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet
Schlichtungsstelle
Organisation, die Informationen über den allgemeinen, am Ort der Ausführung des Auftrags geltenden steuerrechtlichen Rahmen bereitstellt
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Registrierungsnummer: 5262239325
Abteilung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Kontaktperson: Krajowa Izba Odwoławcza
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e9444bf7-c4f1-4600-9830-74391444d5bf- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-20Z13:23:21Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Polnisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00707581-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z