Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 707667-2023

Kompaktansicht anzeigen

Polen - Medizinische Geräte - Zakup sprzętu medycznego z dziedziny Intensywnej Terapii, stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi

224/2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Gesundheit
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Zakup sprzętu medycznego z dziedziny Intensywnej Terapii, stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi
Beschreibung: Zakup sprzętu medycznego z dziedziny Intensywnej Terapii, stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi.
Kennung des Verfahrens: 0119130d-d4c6-4d08-9f88-94f940705357
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: Yes
Begründung des beschleunigten Verfahrens: Art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp - pilna potrzeba udzielenia zamówienia.
Zentrale Elemente des Verfahrens: Zgodnie z dokumentami zamówienia
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 33100000Medizinische Geräte
2.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: ul. Grenadierów 51/59
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 04-073
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) (które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE). Pozostałe informacje określono w dokumentach zamówienia.
2.1.4 Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) (które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE). Wskazano w dokumentach zamówienia.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6 Ausschlussgründe
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę którego aktywami zarządza likwidator lub sąd [art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia [art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy Pzp. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę którego działalność gospodarcza jest zawieszona [art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę który znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji (innej upadłość) wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury [art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
Korruption: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 lub 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego) oraz Wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo wskazane powyżej [art. 108 ust. 1 pkt 1 lit c i pkt 2 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
Betrugsbekämpfung: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe (lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego) oraz Wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo wskazane powyżej [art. 108 ust. 1 pkt 1 lit g i pkt 2 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego) oraz Wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo wskazane powyżej [art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h i pkt 2 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
Zahlungsunfähigkeit: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację [art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności [art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy Pzp. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
Entrichtung von Steuern: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków i opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności [art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy Pzp. . Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia
Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296– 307 Kodeksu karnego (z wyjątkiem przestępstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego ) , za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego (lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego) oraz Wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo wskazane powyżej [art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c i g oraz pkt 2 ustawy Pzp]. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne [art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp]. Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę w stosunku zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. wyklucza się Wykonawcę: a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia i oświadczenie dotyczące art. 7 ust. 1 ustaw o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie [art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy podpisać odpowiednie oświadczenie będące częścią formularza ofertowego oraz złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy Pzp oraz oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego lub którego prawomocnie skazano za przestępstwo powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego) [art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b i f oraz pkt 2 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego) [art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa (lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego) [art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e i pkt 2 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego) [art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
Vergleichsverfahren: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę który zawarł układ z wierzycielami [art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
Konkurs: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę w stosunku do którego ogłoszono upadłość [art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp]. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania (na podstawie powyższej przesłanki): 1) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w dokumentach zamówienia.
5. Los
5.1 Los: LOT-0001
Titel: Część zamówienia (zadanie, pakiet) nr 4 – Stanowisko resuscytacyjne
Beschreibung: Stanowisko resuscytacyjne
Interne Kennung: 4
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 33100000Medizinische Geräte
Zusätzliche Einstufung(cpv): 33172200Ausrüstung für Reanimation
5.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: ul. Grenadierów 51/59
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 04-073
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: Określono w dokumentach zamówienia.
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Zusätzliche Informationen: Ze względu na nieprawidłowości formularza Zamawiający nie miał możliwości wskazania terminu realizacji powyżej. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 12 grudnia 2023 r.
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Brak
Beschreibung: Wskazano inne ze względu na błąd formularza wymuszający zaznaczenie jednej z opcji, bez możliwości wskazania "Brak"
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Określono w dokumentach zamówienia.
Gewichtung (Punkte, genau): 100
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: POL
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl,
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
Name: Platforma eZamawiający
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-06+01:0010:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 30DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-06+01:0011:00:00+01:00
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Określono w dokumentach zamówienia.
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Finanzielle Vereinbarung: Określono w dokumentach zamówienia.
Informationen über die Überprüfungsfristen: 1. Środki ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505 i kolejne). 2. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Pzp. 6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie (kopię odwołania) należy przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem platformy, tak jak pozostałą korespondencję w postępowaniu. 7. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia (informacji) o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Terminy dotyczące odwołań oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 12. Art. 516 ustawy Pzp wskazuje informacje, które zawierać musi odwołanie. 13. Zasady prowadzenia postępowania odwoławczego określa ustawa Pzp. 14. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. 15. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 16. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 17. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 18. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 19. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 20. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 21. Niezależnie od powyższego przystępując do postępowania, składając wniosek o wyjaśnienie SWZ, składając ofertę lub składając inne dokumenty i oświadczenia Wykonawca, w celu należytego zadbania o swoje interesy, zobowiązany jest do zapoznania się z Działem IX ustawy Pzp w brzmieniu aktualnym na dzień wszczęcia postępowania
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Krajowa Izba Odwoławcza
5.1 Los: LOT-0002
Titel: Część zamówienia (zadanie, pakiet) nr 1 – Kompletne stanowisko do znieczulenia
Beschreibung: Kompletne stanowisko do znieczulenia
Interne Kennung: 1
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 33100000Medizinische Geräte
Zusätzliche Einstufung(cpv): 33172100Ausrüstung für Anästhesie
5.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: ul. Grenadierów 51/59
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 04-073
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: 
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Zusätzliche Informationen: Ze względu na nieprawidłowości formularza Zamawiający nie miał możliwości wskazania terminu realizacji powyżej. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 12 grudnia 2023 r.
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Brak
Beschreibung: Wskazano inne ze względu na błąd formularza wymuszający zaznaczenie jednej z opcji, bez możliwości wskazania "Brak"
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Określono w dokumentach zamówienia.
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: POL
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl,
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
Name: Platforma eZamawiający
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-06+01:0010:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 30DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-06+01:0011:00:00+01:00
Auftragsbedingungen:
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Finanzielle Vereinbarung: Określono w dokumentach zamówienia.
Informationen über die Überprüfungsfristen: 1. Środki ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505 i kolejne). 2. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Pzp. 6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie (kopię odwołania) należy przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem platformy, tak jak pozostałą korespondencję w postępowaniu. 7. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia (informacji) o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Terminy dotyczące odwołań oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 12. Art. 516 ustawy Pzp wskazuje informacje, które zawierać musi odwołanie. 13. Zasady prowadzenia postępowania odwoławczego określa ustawa Pzp. 14. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. 15. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 16. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 17. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 18. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 19. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 20. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 21. Niezależnie od powyższego przystępując do postępowania, składając wniosek o wyjaśnienie SWZ, składając ofertę lub składając inne dokumenty i oświadczenia Wykonawca, w celu należytego zadbania o swoje interesy, zobowiązany jest do zapoznania się z Działem IX ustawy Pzp w brzmieniu aktualnym na dzień wszczęcia postępowania
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Krajowa Izba Odwoławcza
5.1 Los: LOT-0003
Titel: Część zamówienia (zadanie, pakiet) nr 2 – System monitorowania pacjentów z wyposażeniem
Beschreibung: System monitorowania pacjentów z wyposażeniem
Interne Kennung: 2
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 33100000Medizinische Geräte
Zusätzliche Einstufung(cpv): 33195000Patienten-Fernüberwachungssystem
5.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: ul. Grenadierów 51/59
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 04-073
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: 
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Zusätzliche Informationen: Ze względu na nieprawidłowości formularza Zamawiający nie miał możliwości wskazania terminu realizacji powyżej. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 12 grudnia 2023 r.
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Brak
Beschreibung: Wskazano inne ze względu na błąd formularza wymuszający zaznaczenie jednej z opcji, bez możliwości wskazania "Brak"
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Określono w dokumentach zamówienia.
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: POL
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl,
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
Name: Platforma eZamawiający
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-06+01:0010:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 30DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-06+01:0011:00:00+01:00
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Określono w dokumentach zamówienia.
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Finanzielle Vereinbarung: Określono w dokumentach zamówienia.
Informationen über die Überprüfungsfristen: 1. Środki ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505 i kolejne). 2. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Pzp. 6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie (kopię odwołania) należy przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem platformy, tak jak pozostałą korespondencję w postępowaniu. 7. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia (informacji) o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Terminy dotyczące odwołań oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 12. Art. 516 ustawy Pzp wskazuje informacje, które zawierać musi odwołanie. 13. Zasady prowadzenia postępowania odwoławczego określa ustawa Pzp. 14. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. 15. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 16. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 17. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 18. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 19. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 20. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 21. Niezależnie od powyższego przystępując do postępowania, składając wniosek o wyjaśnienie SWZ, składając ofertę lub składając inne dokumenty i oświadczenia Wykonawca, w celu należytego zadbania o swoje interesy, zobowiązany jest do zapoznania się z Działem IX ustawy Pzp w brzmieniu aktualnym na dzień wszczęcia postępowania
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Krajowa Izba Odwoławcza
5.1 Los: LOT-0004
Titel: Część zamówienia (zadanie, pakiet) nr 3 – Platforma hemodynamiczna
Beschreibung: Platforma hemodynamiczna
Interne Kennung: 3
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 33100000Medizinische Geräte
Zusätzliche Einstufung(cpv): 33195000Patienten-Fernüberwachungssystem
5.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: ul. Grenadierów 51/59
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 04-073
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: 
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Zusätzliche Informationen: Ze względu na nieprawidłowości formularza Zamawiający nie miał możliwości wskazania terminu realizacji powyżej. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 12 grudnia 2023 r.
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Brak
Beschreibung: Wskazano inne ze względu na błąd formularza wymuszający zaznaczenie jednej z opcji, bez możliwości wskazania "Brak"
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Określono w dokumentach zamówienia.
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: POL
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl,
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
Name: Platforma eZamawiający
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-06+01:0010:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 30DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-06+01:0011:00:00+01:00
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Określono w dokumentach zamówienia.
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Finanzielle Vereinbarung: Określono w dokumentach zamówienia.
Informationen über die Überprüfungsfristen: 1. Środki ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505 i kolejne). 2. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Pzp. 6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie (kopię odwołania) należy przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem platformy, tak jak pozostałą korespondencję w postępowaniu. 7. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia (informacji) o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Terminy dotyczące odwołań oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 12. Art. 516 ustawy Pzp wskazuje informacje, które zawierać musi odwołanie. 13. Zasady prowadzenia postępowania odwoławczego określa ustawa Pzp. 14. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. 15. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 16. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 17. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 18. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 19. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 20. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 21. Niezależnie od powyższego przystępując do postępowania, składając wniosek o wyjaśnienie SWZ, składając ofertę lub składając inne dokumenty i oświadczenia Wykonawca, w celu należytego zadbania o swoje interesy, zobowiązany jest do zapoznania się z Działem IX ustawy Pzp w brzmieniu aktualnym na dzień wszczęcia postępowania
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Krajowa Izba Odwoławcza
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Registrierungsnummer: 1132869037
Postanschrift: ul. Grenadierów 51/59
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 04-073
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Kontaktperson: Sekcja Zamówień Publicznych
Telefon: +48225152743
Internetadresse: https://grochowski.waw.pl/
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Registrierungsnummer: 5262239325
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Kontaktperson: Krajowa Izba Odwoławcza
Telefon: +48224587777
Internetadresse: http://www.uzp.gov.pl
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): http://www.uzp.gov.pl
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: aa758f65-a50b-45d7-b358-66b09e9ed85c- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-20Z09:19:49Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Polnisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00707667-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z