Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Bauleistung - 707821-2023

Kompaktansicht anzeigen

Mit dieser Bekanntmachung wird die Vorfassung geändert:  691955-2023
Zur Ansicht der aktuellen Fassung dieser Bekanntmachung:  726957-2023
Submission deadline has been amended by:  726957-2023
Polen - Bauarbeiten für Gasfernleitungen - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa – odgałęzienie do bloku gazowo-parowego w Rybniku wraz z budową Stacji Pomiarowej Rybnik

224/2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wirtschaftliche Angelegenheiten
Tätigkeit des Auftraggebers: Erzeugung, Fortleitung oder Abgabe von Gas oder Wärme
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa – odgałęzienie do bloku gazowo-parowego w Rybniku wraz z budową Stacji Pomiarowej Rybnik
Beschreibung: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa – odgałęzienie do bloku gazowo-parowego w Rybniku wraz z budową Stacji Pomiarowej Rybnik
Kennung des Verfahrens: c8e604b8-f834-42c7-823f-baf7e952d8a4
Interne Kennung: ZP/2023/10/0090/SWI
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: No
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Bauleistung
Haupteinstufung(cpv): 45231220Bauarbeiten für Gasfernleitungen
2.1.2 Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: Miejsce realizacji zamówienia określono we wzorze umowy.
2.1.4 Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień podobnych, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c) Ustawy. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych. 3. Zamówienia podobne polegają na powtórzeniu realizacji zakresu, który jest objęty dokumentacją niniejszego Postępowania tj. jest zgodny z ich przedmiotem. 4. Zakres ramowy zamówień podobnych wyznaczają Opis Przedmiotu Zamówienia, który został dookreślony dokumentacją postępowania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności OPZ i Dokumentacja Projektowa i STWIORB. 5. Zamawiający przewiduje, że udzieli zamówień podobnych w trakcie realizacji niniejszego Zamówienia, przy czym zastrzega, że możliwość udzielenia zamówień podobnych może być zrealizowana od dnia zakończenia realizacji niniejszego Zamówienia (Odbioru Końcowego w rozumieniu projektu Umowy). 6. Zamówienia podobne będę realizowane na podstawie odrębnych umów od umowy stanowiącej przedmiot niniejszego Zamówienia. 7. Z inicjatywą udzielenia zamówień podobnych każdorazowo występuje Zamawiający kierując zaproszenie do negocjacji do dotychczasowego Wykonawcy. 8. Strony w dobrej wierze podejmą się negocjacji w celu określenia warunków przyszłej umowy. W przypadku osiągnięcia porozumienia Strony zawrą umowę. 9. Łączna wartość netto zamówień podobnych nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie Inwestycji, wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt. 1) Wzoru Umowy. 10. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ. 11.Dotyczy Sektor działalności instytucji zamawiającej (BT-10-Procedure-Buyer):Produkcja, transport lub dystrybucja gazu lub energii cieplnej. 12. Dotyczy e-podpis (BT-744-LOT) a) Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z zastrzeżeniem treści Rozdziału VIII SWZ, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Zamawiający nie dopuszcza przekazania elektronicznego odwzorowania oferty podpisanej w formie pisemnej, chyba że odwzorowanie to zostanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do złożenia tego oświadczenia. b)Jednolity dokument składany przez Wykonawcę, a także przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, musi zostać złożony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, którego dotyczy Jednolity dokument. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ. 13.Zamawiający wskazuje, iż stosownie do treści art. 139 Ustawy, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu (procedura "odwrócona").
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwana dalej Ustawa PZP
2.1.5 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 1
2.1.6 Ausschlussgründe
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: art.109 ust.1 pkt 4) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: art.108 ust.1 pkt 6) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6) Ustawy PZP Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: art.109 ust.1 pkt 4) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: art.109 ust.1 pkt 4) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: art.109 ust.1 pkt 6) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1)oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6) Ustawy PZP Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Korruption: art.108 ust.1 pkt 1) i 2) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Betrugsbekämpfung: art.108 ust.1 pkt 1) i 2) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: art.108 ust.1 pkt 1) i 2) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Zahlungsunfähigkeit: art.109 ust.1 pkt 4) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: art.108 ust.1 pkt 3 oraz art.109 ust.1 pkt 1) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1)zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art.108 ust.1 pkt 3), b) art. 109 ust. 1 pkt 1) Ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.70). Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Entrichtung von Steuern: art.108 ust.1 pkt 3) i art. 109 ust.1 pkt 1) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art.108 ust.1 pkt 3) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) Ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.70) 2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: art.108 ust.1 pkt 1) i pkt 4) Ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.129 ze zm.), W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art.108 ust.1 pkt 4) 2)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1) Ustawy PZP 3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.129 ze zm.). Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: art.108 ust.1 pkt 5) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1)oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: art.108 ust.1 pkt 1) i 2) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: art.108 ust.1 pkt 1) i 2) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: art.109 ust.1 pkt 7) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art.109 ust.1 pkt 7) Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: art.108 ust.1 pkt 1) i 2) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Vergleichsverfahren: art.109 ust.1 pkt 4) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Konkurs: art.109 ust.1 pkt 4) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: art.109 ust.1 pkt 5) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1)oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5) Ustawy PZP Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: art.109 ust.1 pkt 8) oraz pkt 9) Ustawy PZP W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie Jednolitego dokumentu, a także w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1)oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8) oraz pkt 9) Ustawy PZP. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie określono w SWZ.
5. Los
5.1 Los: LOT-0000
Titel: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa – odgałęzienie do bloku gazowo-parowego w Rybniku wraz z budową Stacji Pomiarowej Rybnik
Beschreibung: Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa – odgałęzienie do bloku gazowo-parowego w Rybniku wraz z budową Stacji Pomiarowej Rybnik
Interne Kennung: ZP/2023/10/0090/SWI
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Bauleistung
Haupteinstufung(cpv): 45231220Bauarbeiten für Gasfernleitungen
Optionen:
Beschreibung der Optionen: Prawo Opcji 1: Zamawiający zastrzega, że w terminie nie późniejszym niż data Odbioru Technicznego jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do zlecenia Wykonawcy wykonania połączenia wybudowanego gazociągu od strony obiektu technologicznego ZZU Ochojec zlokalizowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz-Oświęcim, odcinek L1 SNO Stańkowice- ZZU Ochojec (realizowanego w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego) wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, a Wykonawca będzie takim zleceniem związany („Prawo Opcji 1”). Prawo Opcji 2: Zamawiający zastrzega, że w terminie nie późniejszym niż data Odbioru Technicznego jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do zlecenia Wykonawcy wykonania połączenia wybudowanych w ramach obiektu Stacja Pomiarowa Gazu gazociągów DN300 oraz DN100 z obiektem technologicznym realizowanym przez Spółkę Rybnik 2050 w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego oraz po wykonaniu tego połączenia dokonanie zaazotowania/nagazowania odcinka pomiędzy Stacją Pomiarową Gazu a armaturą odcinającą zamontowaną po stronie obiektu technologicznego Spółki Rybnik 2050 wraz z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego, a Wykonawca będzie takim zleceniem związany („Prawo Opcji 2”).
5.1.2 Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: Miejsce realizacji zamówienia określono we wzorze umowy.
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-04-05+02:00
Laufzeit: 24MONTH
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Zusätzliche Informationen: 1.Dotyczy Data początkowa - Wskazano oczekiwaną datę zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia ustala się na 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy. 2.Dotyczy terminu związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 05.03.2024r.
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: (warunek 1 z 3) 1. Potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 3 400 000 złotych (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy 00/100 złotych), Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności kredytowej (jednego) Wykonawcy potwierdzonej przez różne instytucje (banki). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający wskazuje na możliwość sumowania zdolności kredytowej poszczególnych członków konsorcjum. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania ww. warunków: 1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż wskazana w ust. 1. powyżej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: (warunek 2 i 3 z 3) 2. Potwierdzą posiadanie średniorocznego przychodu w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wysokości co najmniej 11 350 000,00 złotych (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 3. Potwierdzą, że wskaźnik płynności bieżącej za ostatni zakończony rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jest nie mniejszy niż 1,10. Wskaźnik płynności bieżącej zostanie wyliczony zgodnie z następującym wzorem: aktywa obrotowe (bez należności handlowych powyżej 12 miesięcy prezentowanych w aktywach obrotowych, jeżeli występują) / [zobowiązania krótkoterminowe (bez zobowiązań handlowych powyżej 12 miesięcy prezentowanych w zobowiązaniach krótkoterminowych, jeżeli występują) + rezerwy krótkoterminowe prezentowane w zobowiązaniach długoterminowych (jeżeli występują) + bierne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (jeśli występują i nie są już ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych)]. Zamawiający dopuszcza, że wyżej opisany wskaźnik płynności będzie niższy niż 1,10, pod warunkiem, że EBITDA (liczona wg wzoru zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja) za ostatni zakończony rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jest większa od zera i że wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA za ostatni zakończony rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jest nie większy niż 3,80. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA zostanie wyliczony zgodnie z następującym wzorem: (długoterminowe i krótkoterminowe kredyty i pożyczki + długoterminowe i krótkoterminowe inne oprocentowane zobowiązania finansowe – środki pieniężne i ich ekwiwalenty) / (zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja). W zakresie warunku określonego w ustępie powyżej, Zamawiający dokona przeliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania ww. warunków: 2) Część sprawozdania finansowego, tj. w szczególności bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości to wraz ze sprawozdaniem z badania przez firmę audytorską o tym sprawozdaniu finansowym, z okresu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 2. i ust. 3. powyżej. Za ostatni zakończony rok obrotowy rozumie się ostatni zakończony rok obrotowy Wykonawcy, nawet jeśli przepisy prawa nie wymagają na dzień składania ofert dysponowania zatwierdzonymi sprawozdaniami finansowymi. Powyższe dotyczy zarówno Wykonawców jak i podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy. Jeżeli Wykonawca, zgodnie z przepisami o rachunkowości obowiązującymi w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie ma obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2), składa inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w Postępowaniu określonych w ust. 2. i ust. 3. powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z przepisami o rachunkowości jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego za ostatni zakończony rok obrotowy, a wykaże spełnianie warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ust. 2. i ust. 3. powyżej, za pomocą innych dokumentów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przed zawarciem umowy przedłożenia części sprawozdania finansowego, tj. w szczególności bilansu oraz rachunku zysków i strat, w których zawarte będą dane na potrzeby wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ust. 2. i ust. 3. powyżej. W przypadku, gdy ww. sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami o rachunkowości, podlega badaniu przez firmę audytorską, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania sprawozdania finansowego wraz z tą opinią. Powyższe żądanie będzie uzależnione od tego czy przepisy o rachunkowości wymagają już dysponowania takimi dokumentami przez Wykonawcę. Powyższe dotyczy zarówno Wykonawców jak i podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy. Zamawiający oczekuje, iż przedstawiona w celu weryfikacji spełnienia warunków określonych w ust. 2. i ust. 3. powyżej, część sprawozdania finansowego (tj. w szczególności bilans oraz rachunek zysków i strat) będzie sporządzona zgodnie z przepisami obowiązującymi danego Wykonawcę. Dla podmiotów mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznacza to, iż sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), a zatem również zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), dla przypadków, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zamawiający, akceptuje fakt, iż sprawozdania finansowe poszczególnych Wykonawców będą sporządzane zgodnie z obowiązującymi ich przepisami; akceptuje, iż pojęcia wskazane we wzorze dotyczącym wskaźnika płynności bieżącej będą interpretowane zgodnie z tymi przepisami. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3. powyżej, należy obliczyć w oparciu o przedstawiony wzór, klasyfikując do poszczególnych kategorii operacje gospodarcze (pozycje bilansowe) zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami. Przedstawione dokumenty powinny umożliwić Zamawiającemu weryfikację wskaźników finansowych pod kątem spełniania warunków określonych w ust. 2. i ust. 3. powyżej, a zatem, jeżeli szczegółowość bilansu oraz rachunku zysków i strat jest niewystarczająca do tego celu, należy przedstawić dodatkowo również noty objaśniające.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: (warunek 1 z 6) 1. W okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali: 1) co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych o następujących parametrach spełnionych łącznie: a) o długości co najmniej 3 km, b) o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), co najmniej 6,0 MPa, c) o średnicy co najmniej DN 400, d) z rur stalowych w gatunku co najmniej L415 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3183 (lub EN10208-2) lub X60 zgodnie z wymaganiami normy API5L, e) którego część liniowa była spawana w sposób zmechanizowany lub zautomatyzowany. Zamawiający „spawanie w sposób zmechanizowany” definiuje jako realizację spawania obwodowego z zastosowaniem centrownika wewnętrznego, w której głowica automatu spawalniczego, spawającego złącze doczołowe rur rurociągu porusza się po prowadnicy zamontowanej na spawanej rurze. Zamawiający „spawanie w sposób zautomatyzowany” definiuje jako realizację spawania obwodowego z zastosowaniem centrownika wewnętrznego, gdzie pierwszy ścieg graniowy wykonywany jest w sposób zautomatyzowany oraz głowica automatu spawalniczego, spawającego złącze doczołowe rur rurociągu porusza się po prowadnicy zamontowanej na spawanej rurze; oraz 2) co najmniej jedno zamówienie, o wartości nie niższej niż 5 000 000 zł netto (słownie: pięć milionów złotych), polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie: a) stacji gazowej wysokiego ciśnienia, spełniającej co najmniej funkcję rozdzielczą i pomiarową, lub funkcję redukcyjno – pomiarową lub b) tłoczni gazu ziemnego lub c) magazynu gazu ziemnego lub d) elektrowni lub elektrociepłowni gazowych. Przytoczone powyżej pojęcia: „stacja gazowa”, „tłocznia gazu ziemnego” i „magazyn gazu ziemnego” winny być rozumiane zgodnie z ich definicjami podanymi w §2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640). Zamawiający uzna również za spełniony warunek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku opisanego w pkt 1) i 2) powyżej w ramach jednego zamówienia. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania ww. warunków: 1) Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek określony w ust. 1. powyżej Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: rodzaj, wartość, daty i miejsce wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są: a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, b) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: (warunek 2 z 6) 2. Posiadają zatwierdzoną technologię spawania: 1) zmechanizowanego i montażowego, lub 2) zautomatyzowanego i montażowego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1. Technologia spawania zmechanizowanego i montażowego winna dotyczyć wykonania złącza doczołowego rur ze stali w gatunku co najmniej L485 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3183 (lub EN10208-2) lub X70 zgodnie z wymaganiami normy API5L. Złącza próbne (egzaminacyjne) winny być wykonane na rurach o średnicy co najmniej 500 mm i grubości ścianki co najmniej 8,0 mm. Zamawiający „spawanie w sposób zmechanizowany” definiuje jako realizację spawania obwodowego z zastosowaniem centrownika wewnętrznego, w której głowica automatu spawalniczego, spawającego złącze doczołowe rur rurociągu porusza się po prowadnicy zamontowanej na spawanej rurze. Zamawiający „spawanie w sposób zautomatyzowany” definiuje jako realizację spawania obwodowego z zastosowaniem centrownika wewnętrznego, gdzie pierwszy ścieg graniowy wykonywany jest w sposób zautomatyzowany oraz głowica automatu spawalniczego, spawającego złącze doczołowe rur rurociągu porusza się po prowadnicy zamontowanej na spawanej rurze. Zamawiający „spawanie w sposób montażowy” definiuje jako realizację spawania obwodowego z zastosowaniem centrownika zewnętrznego, w której złącze jest wykonywane ręcznie. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania ww. warunków: 2) Protokół Kwalifikowania Technologii Spawania (np. WPQR) lub inny dokument potwierdzający spełnianie warunku udziału w Postępowaniu, opisanego w ust. 2 powyżej, w szczególności określający rodzaj normy, gatunek stali rur, informacji czy technologia spawania dotyczy wykonania w sposób zmechanizowany czy zautomatyzowany złącza doczołowego, informacji o średnicy i grubości ścianki rury, na której wykonano złącze próbne.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: część 1 warunku nr 3 z 6
Beschreibung: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: (warunek 3 z 6) 3. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia, w tym: 1) Kierownikiem Projektu posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: a) aktualne (ważne) uprawnienie/certyfikat do zarządzania projektami w oparciu o standard PMBOK lub PRINCE2 lub IPMA lub równoważny. Za równoważny Zamawiający uznaje uprawnienia/certyfikat, które są: - zbieżne co do zakresu z danymi uprawnieniami wskazanymi z nazwy powyżej, przy czym zbieżność musi dotyczyć dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczą dane uprawnienia/certyfikat, - potwierdzone egzaminem (dotyczy tych uprawnień/certyfikatów, których uzyskanie jest uzależnione od zdania egzaminu). Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w przypadku posiadania uprawnień/certyfikatu równoważnych do określonych powyżej, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że wskazane uprawnienia/certyfikat są równoważne. W szczególności Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniego opisu zakresu równoważnego (w ocenie Wykonawcy) uprawnień/certyfikatu, który pozwoli Zamawiającemu na jednoznaczną weryfikację czy posiadane uprawnienia/certyfikat spełniają ww. kryteria równoważności, b) zdobyte w ciągu ostatnich 15 lat przed terminem składania ofert, doświadczenie w zarządzaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy (na stanowisku kierownika projektu lub zastępcy kierownika projektu) zamówieniem polegającym na budowie obiektu liniowego o długości co najmniej 3 km. 2) Kierownikiem Budowy posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: a) uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551) zwane dalej „Uprawnieniami budowlanymi”, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych), b) zdobyte w ciągu ostatnich 15 lat przed terminem składania ofert, doświadczenie w kierowaniu robotami (na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót) przez okres co najmniej 12 miesięcy dla zamówienia polegającego na budowie rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych z rur stalowych o średnicy DN 400 lub większej o ciśnieniu MOP ≥ 6,3 MPa o długości co najmniej 3 km. 3) Kierownikiem Robót Technologicznych posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: a) Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym i bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych), b) zdobyte w ciągu ostatnich 15 lat przed terminem składania ofert, doświadczenie w kierowaniu robotami (na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót) przez okres co najmniej 6 miesięcy dla zamówienia polegającego na budowie rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych z rur stalowych o długości co najmniej 3 km. 4) Kierownikiem Nadzoru Robót Spawalniczych posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: a) Uprawnienia międzynarodowego (IWE) lub europejskiego (EWE) inżyniera spawalnika i aktualny (ważny) certyfikat kompetencji, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14731. Zamawiający dopuszcza normy równoważne do wskazanych powyżej. b) zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert, doświadczenie w nadzorowaniu lub koordynowaniu lub kierowaniu przez okres co najmniej 6 miesięcy pracami związanymi z wykonywaniem złączy spawanych na rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych z rur stalowych o średnicy DN 400 lub większej, o ciśnieniu powyżej MOP 1,6 MPa, o długości co najmniej 3 km. 5) Specjalistą ochrony przeciwkorozyjnej posiadającym następujące kwalifikacje: a) aktualny (ważny) certyfikat kompetencji, co najmniej Poziomu 2 w Sektorze zastosowań „Konstrukcje metalowe podziemne lub zanurzone” zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15257. Zamawiający dopuszcza normy równoważne do wskazanych powyżej. 6) Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: cd. poniżej
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: część 2 warunku nr 3 z 6
Beschreibung: a) Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, b) zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, przy realizacji co najmniej jednego zamówienia związanego z wykonaniem robót budowlano-montażowych na obiektach przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem, a wykonywany zakres robót budowlano-montażowych obejmował te strefy. 7) Kierownikiem robót w zakresie automatyki i sterowania posiadającym następujące doświadczenie: a) zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie zawodowe polegające na udziale przy realizacji co najmniej jednego zamówienia, polegającego na nadzorze nad wykonaniem systemów sterowania lub systemów sieciowych lub układów redundantnych, wyposażonych w sterowniki PLC, zrealizowanych w obiektach, w których występują strefy zagrożenia wybuchem gazu, a systemy sterowania, systemy sieciowe lub układy redundantne, wyposażone w sterowniki PLC obejmowały te strefy. 8) Specjalistą do spraw BHP posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: a) zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert, doświadczenie na stanowisku specjalisty do spraw BHP przez okres co najmniej 1 roku przy realizacji zamówienia polegającego na: - budowie rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych z rur stalowych o długości co najmniej 3 km lub - stacji gazowej wysokiego ciśnienia, spełniającej co najmniej funkcję rozdzielczą i pomiarową, lub funkcję redukcyjno – pomiarową lub - tłoczni gazu ziemnego lub - magazynu gazu ziemnego lub - elektrowni lub elektrociepłowni gazowych. b) wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy c) prawo jazdy kategorii B. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji personelu wskazanego w pkt 1) – 5) oraz pkt 8). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej po 1 osobie do pełnienia funkcji wskazanych w pkt 1) – 5) oraz pkt 8). Zamawiający dopuszcza normy równoważne do norm wskazanych w niniejszym ustępie. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania ww. warunków: 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z warunkiem opisanym w ust. 3 powyżej wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: (warunek 4, 5, i 6 z 6) 4. Dysponują lub będą dysponować następującymi urządzeniami w celu realizacji zamówienia: 1) w przypadku posiadania zatwierdzonej technologii spawania, o której mowa w ust. 2. pkt 1 powyżej: a) dla spawania liniowego: czołówkami spawalniczymi do zmechanizowanego spawania obwodowego rur o średnicy DN 500, w ilości co najmniej: 1 szt. składającej się z 3 spawalnic, b) dla spawania montażowego: minimum 2 grupami montażowymi, każda składająca się z dwóch spawaczy; Zamawiający „spawanie w sposób zmechanizowany” definiuje jako realizację spawania obwodowego z zastosowaniem centrownika wewnętrznego, w której głowica automatu spawalniczego, spawającego złącze doczołowe rur rurociągu porusza się po prowadnicy zamontowanej na spawanej rurze. Zamawiający definiuje „czołówkę spawalniczą” jako zespół spawalnic (minimum 3 spawalnice) dwustanowiskowych do wykonania poszczególnych warstw spoiny. 2) w przypadku posiadania zatwierdzonej technologii spawania, o której mowa w ust. 2. pkt 2) powyżej: a) dla spawania liniowego: czołówkami spawalniczymi do zautomatyzowanego spawania obwodowego rur o średnicy DN 500, w ilości co najmniej 1 szt. składającej się z 2 spawalnic, b) dla spawania montażowego: minimum 2 grupami montażowymi, każda składająca się z dwóch spawaczy. Zamawiający „spawanie w sposób zautomatyzowany” definiuje jako realizację spawania obwodowego z zastosowaniem centrownika wewnętrznego, gdzie pierwszy ścieg graniowy wykonywany jest w sposób zautomatyzowany oraz głowica automatu spawalniczego, spawającego złącze doczołowe rur rurociągu porusza się po prowadnicy zamontowanej na spawanej rurze. Zamawiający definiuje „czołówkę spawalniczą” do spawania zautomatyzowanego jako zespół spawalnic (minimum 2 spawalnic) dwustanowiskowych do wykonania poszczególnych warstw spoiny. 3) dla układki gazociągu: 1 zespołem układkowym. Każdy zespół układkowy winien składać się co najmniej z: a) 4 szt. dźwigowych jednostek sprzętowych o udźwigu minimum 40 ton (każda dźwigowa jednostka sprzętowa). 5. Dysponują lub będą dysponować laboratorium jakości badań nieniszczących złączy spawanych, które musi posiadać akredytację zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Wykonawca może również wykazać się dysponowaniem laboratorium jakości badań nieniszczących złączy spawanych, które posiada świadectwo uznania lub świadectwa podwykonawstwa wystawione przez akredytowane laboratorium, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiający dopuszcza normy równoważne do wskazanych powyżej. 6. Dysponują lub będą dysponować laboratorium jakości badań niszczących złączy spawanych, które musi posiadać akredytację zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Wykonawca może również wykazać się dysponowaniem laboratorium jakości badań niszczących złączy spawanych, które posiada świadectwo uznania lub świadectwa podwykonawstwa wystawione przez akredytowane laboratorium, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiający dopuszcza normy równoważne do wskazanych powyżej. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania ww. warunków: 4) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz winien potwierdzać spełnianie warunku udziału w Postępowaniu, określonego w ust. 4. powyżej, w szczególności określając ilość, typ i nazwę producenta spawalnic (tj. spawarek i urządzeń transportowych), zespołów układkowych. 5) Wykaz wyposażenia zakładu dostępnego Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz winien potwierdzać spełnianie warunku udziału w Postępowaniu, opisanego w ust. 5 i 6 powyżej, w szczególności określając rodzaj norm, rodzaj uprawnienia (akredytacji) lub uzyskanego świadectwa (uznania lub podwykonawstwa) przez laboratorium jakości badań nieniszczących i niszczących złączy spawanych.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Cena całkowita brutto oferty” - waga 100% Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert opisanych w SWZ.
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100
5.1.11 Auftragsunterlagen
Zugang zu bestimmten Auftragsunterlagen ist beschränkt
Begründung für die Beschränkung des Zugangs zu bestimmten Auftragsunterlagen: Schutz besonders sensibler Informationen
Informationen über zugangsbeschränkte Dokumente einsehbar unter: https://portal.gaz-system.pl/,
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
Name: Portal Zakupowy
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://portal.gaz-system.pl/
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur oder Siegel (im Sinne der Verordnung (EU) Nr 910/2014) erforderlich
Varianten: Nicht zulässig
Beschreibung der finanziellen Sicherheit: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). Szczegółowe informacje określono w SWZ.
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-07+01:0010:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 90DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-07+01:0011:00:00+01:00
Ort: elektroniczne otwarcie ofert
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Zgodnie z wymaganiami określonymi we Wzorze Umowy.
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich
Zusätzliche Angaben zur Geheimhaltungsvereinbarung: 1. Z uwagi na specyfikę przedmiotu Zamówienia, część dokumentacji Postępowania zawiera informacje podlegające ochronie w rozumieniu „Wytycznych w sprawie ochrony informacji w postępowaniach o udzielanie zamówień w Spółce Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”, w związku z czym zastosowanie mają ust. 2 - 6 poniżej. 2. Udostępnienie dokumentacji Postępowania zawierającej informacje podlegające ochronie nastąpi wyłącznie tym Wykonawcom, którzy złożyli oświadczenie o zachowaniu poufności dla niniejszego Postępowania (zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SWZ). 3. W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, należy przesłać kompletne oświadczenie na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 4. Na kompletne oświadczenie o zachowaniu poufności składa się: 1) wypełnione i podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności (w szczególności wypełnienie komparycji), wraz z zaparafowanymi wszystkimi załącznikami, 2) wypełniona lista osób, o których mowa w § 2 ust. 1 oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiąca odpowiednio załącznik nr 1 do oświadczenia o zachowaniu poufności dla niniejszego Postępowania, 3) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące oświadczenie w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo) 5. Oświadczenie o zachowaniu poufności może być: 1) podpisane elektronicznie (w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 257 z dnia 28.08.2014 r., dalej „kwalifikowany podpis elektroniczny”) i odesłane na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, 2) podpisane w formie pisemnej. W przypadku formy pisemnej Wykonawca przesyła skan oświadczenia wraz z potwierdzeniem wysłania oryginału na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. Oryginał oświadczenia o zachowaniu poufności należy wysłać na adres wskazany w Rozdziale I SWZ z dopiskiem na kopercie: „Oświadczenie o zachowaniu poufności w sprawie postępowania pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8.4 MPa – odgałęzienie do bloku gazowo-parowego w Rybniku wraz z budową Stacji Pomiarowej Rybnik, nr ZP/2023/10/0090/SWI”. 6. Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy jednostronnie podpisanego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 (skan przesłany mailem lub dokument podpisany elektronicznie), przekaże wyłącznie osobom wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 2 oświadczenia, z tym zastrzeżeniem, że nie może być ich więcej niż dwie (na adresy e-mail) hasła do chronionej (zaszyfrowanej) części dokumentacji Postępowania opublikowanej na stronie Zamawiającego. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca niezwłocznie po wszczęciu przedmiotowego Postępowania przystąpił do procesu uzyskania dostępu do dokumentacji Postępowania zawierającej informacje podlegające ochronie. Zamawiający rekomenduje opisaną w ust. 5 pkt 1 powyżej formę wymiany dokumentów.
Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
Finanzielle Vereinbarung: Szczegółowe zapisy w przedmiotowym zakresie określa Wzór Umowy.
Informationen über die Überprüfungsfristen: Zgodnie z Działem IX ustawy PZP
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza
Überprüfungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Organisation, die Angebote bearbeitet: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Registrierungsnummer: 527-243-20-41
Postanschrift: ul. Mszczonowska 4
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 02-337
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Kontaktperson: Katarzyna Pindor (GAZ-SYSTEM\katarzyna.pindor)
Telefon: +48 222201784
Internetadresse: http://www.gaz-system.pl
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Registrierungsnummer: 526-223-93-25
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Stadt: Warszawa
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
Schlichtungsstelle
10. Änderung
Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: 691955-2023
Hauptgrund für die Änderung: Aktualisierte Informationen
Beschreibung: 1. Zmiana terminu składania ofert (Sekcja 5.1.12 - Termin składania ofert) 2. Zmiana terminu otwarcia ofert (Sekcja 5.1.12 - Informacje na temat publicznego otwarcia) 3. Zmiana terminu związania ofertą (Sekcja 5.1.6. - Informacje dodatkowe ust. 2)
10.1 Änderung
Abschnittskennung: LOT-0000
Beschreibung der Änderungen: 1. Termin składania ofert zamiast: 30/11/2023 godz. 10:00 powinno być: 07/12/2023 godz. 10:00 2. Termin otwarcia ofert: zamiast: 30/11/2023 godz. 11:00 powinno być: 07/12/2023 godz. 11:00 3. Zmiana terminu związania ofertą: zamiast: 27/02/2024 powinno być: 05/03/2024
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 0a0fe456-d27a-4f45-8444-b9ea7ff0e91b- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-20Z08:16:08Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Polnisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00707821-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z