Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70808-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-070808

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Nationale Identifikationsnummer: RO 4316422
Postanschrift: Strada: Coşbuc George, poet, nr. 6-16
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040532
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): IORDANA HUDISTEANU
E-Mail: achizitiipublice@ps4.ro
Telefon: +40 213360360
Fax: +40 213360360
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ps4.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162151
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE SORTARE A DESEURILOR DE HARTIE, CARTON, METAL, PLASTIC SI STICLA COLECTATE SEPARAT DE PE RAZA SECTORULUI 4 AL MUN. BUCURESTI

Referenznummer der Bekanntmachung: 4316422/05/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, se afla intr-un proces accelerat de dezvoltare urbanistica, economica si sociala, iar cresterea populatiei şi limitarea teritoriala, necesită masuri adaptate de asigurare a nevoilor de salubritate publică in vederea mentinerii unui standard normal de viata.

Prin sintagma “contract de delegare a gestiunii serviciului” în sensul prevederilor prezentei documentatii se înțelege contractul de achiziție publică de servicii definit de Legea nr. 98/2016.

Procedura de atribuire este licitatie deschisa online, si se va finaliza prin incheierea unui contract de delegare cu o durata de 5 ani.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 48 120 800.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Activitățile specifice propuse a fi desfășurate în baza caietului de sarcini, precum și cantitățile aferente, împreună cu modalitățile de prestare/execuție/furnizare solicitate de către autoritatea contractantă sunt stabilite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, cuprinzand informatii legate de condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, respectiv sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul rezidurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Modul de tratare si tehnologia propusa / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Nivelul de asigurare a protecției mediului „rata de valorificare” / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinţa nr. 1: Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa şi prezenţa iniţial DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător) cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile.

Aceste documente justificative sunt:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc).

Notă:

Operatorii economici participanti la procedura trebuie să prezinte certificate in termen de valabilitate la momentul prezentării.

În cazul ofertanţilor ce sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care să fie valabile la momentul prezentării.

În etapa prevăzută la art. 196 alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată scadente.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. Dacă este cazul, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art.171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

4. Alte documente edificatoare, după caz.

Cerinta nr. 2: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016

Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, conform model de la sectiunea Formulare, se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator / subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si ofertei in SEAP, cu informatii aferente situatiei lor.

- Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt urmatoarele:

Daniel BALUTA - PRIMAR

Andrei TROCAN - ADMINISTRATOR PUBLIC

Mihai ENACHE -DIRECTOR EXECUTIV -DIRECTIA DE DEZVOLTARE

Mihai Daniel ISTODORESCU -DIRECTOR EXECUTIV -DIRECTIA JURIDICA

Alexandru DRAGHICI -DIRECTOR EXECUTIV -DIRECTIA OPERATIUNI FINANCIARE

George Cezar CIOCLEA -DIRECTOR EXECUTIV- DIRECTIA BUGET-FINANTE

Marian Stelian SIMION-DIRECTOR EXECUTIV- DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

- Persoane cu putere de reprezentare din cadrul furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire: SC PROCUREMENT ADVISORS SRL reprezentata prin Mihai Alexandra.

Cerinta nr.1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa si prezenta initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile.

Precizari:

- in cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract;

- cerinta se aplica si pentru subcontractanti care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct;

- pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in documentele care atesta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza;

- informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat în ultimii 3 ani, în cadrul unuia sau a maximum 3 contracte, servicii de sortare a minim 38.400 tone deșeuri

Diplome de studii si calificari profesionaleCerinta nr.1 : Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune cel puţin de următorul personal:- 1 Manager de contract, persoana care sa detina competente aferente pozitiei pentru care este propus in oferta, dovedite prin prezentarea unei diplome/ a unui certificat de absolvire in domeniul managementului, eliberat(a) de un organism de formare, sau prin prezentarea de diplome de studii superioare care au inclus in curriculumul educational cursuri de management).Experienţa specifică constând în realizarea unor activităţi similare celor ce caracterizează obiectul principal al contractului ce urmează a fi atribuit, pentru o perioada de cel putin 3 ani.Experienta specifica constand in participarea pe parcursul profesional la cel puţin un contract in cadrul caruia să fi desfasurat activitati specifice de management de contract/conducere/coordonare a unui contract, independent de obiectul contractului. - 1 Manager de contract adjunct Sortare, persoana care sa detina competente aferente pozitiei pentru care este propus in oferta, dovedite prin prezentarea unei diplome/ a unui certificat de absolvire in domeniul managementului, eliberat(a) de un organism de formare, sau prin prezentarea de diplome de studii superioare care au inclus in curriculumul educational cursuri de management).Experienţa specifică constand în realizarea unor activităţi similare celor ce caracterizează obiectul principal al contractului ce urmează a fi atribuit, pentru o perioada de cel putin 3 ani.Experienta specifica constand in participarea pe parcursul profesional la cel puţin un contract in cadrul caruia să fi desfasurat activitati specifice de management de contract/ conducere/coordonare a unui contract, independent de obiectul contractului.- 1 persoana Responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care să facă dovada deţinerii de competente aferente poziţiei pentru care este propus în ofertă, conform prevederilor art. 21 şi 49 din H.G. nr 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii muncii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.- 1 persoana Responsabil managementul calităţii, care să facă dovada deţinerii de competente aferente poziţiei pentru care este propus în ofertă, prin prezentarea unei diplome/certificat de absolvire obţinut pe parcursul profesional cu referire la un curs de perfecţionare/specializare conform cod COR 242114 sau echivalent. Experienţa specifică constând în participarea pe parcursul profesional la cel puţin un contract având ca obiect servicii de salubritate în cadrul căruia să fi deținut o poziţie similară celei pentru care este propus în oferta prezentată.- 1 persoana Responsabil mediu , care să facă dovada deţinerii de competente aferente poziţiei pentru care este propus în ofertă, prin prezentarea unei diplome/certificat de absolvire obţinut pe parcursul profesional cu referire la un curs de perfecţionare/specializare conform cod COR 325710 sau echivalent. Experienţa specifică constând în participarea pe parcursul profesional la cel puţin un contract având ca obiect având ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare în cadrul căruia să fi deținut o poziţie similară celei pentru care este propus în oferta prezentată.Notă: Persoanele nominalizate pentru ocuparea fiecărei poziții trebuie să fie diferite între ele.Cerinta nr.2 : În termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a OUG nr. 133/2022, operatorii care prestează activitatea de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă, colectate separat din deşeurile municipale, au obligaţia să solicite şi să obţină de la A.N.R.S.C. licenţa pentru activitatea de sortare a deşeurilor municipale colectate separat .

Proportia de subcontractareInformatii privind subcontractarea (daca este cazul):Potrivit Legii nr. 51/2006, subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice este interzisă. Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice delegat/delegată, se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principala aferenta obiectului contractului (servicii de sortare), prin prezentarea unor certificate valabile acordate de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine în termenul stabilit.Note:- Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru al asocierii in parte- Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).- In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuOfertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de mediu conform SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru activitatea principala aferenta obiectului contractului (servicii de sortare), prin prezentarea unor certificate valabile acordate de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine în termenul stabilit.Note:- Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru al asocierii in parte- Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).- In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, inmasura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa si depune DUAE cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, activitatile derulate in cadrul contractului, perioada de derulare, cantitatea de deseuri sortate in perioada de referinta (ultimii 3 ani), data si numarul documentului de receptie, precum si orice alte informatii relevante care fac dovada preliminara a indeplinirii cerintei- Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art.196 alin (2) din Legea nr.98/2016.- Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:Certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de receptie/parti relevante ale contractului, din care sa reiasa toateelementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. - Autoritatea contractanta va avea dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.;- In cazul in care contractul/ contractele prezentate ca experienta similara au fost executate in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu procentul prevazut in contractul de asociere.- In cazul in care contractul/contractele prezentate ca experienta similara au fost executate ca subcontractant, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu valoarea contractului de subcontractare;In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti, sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Tertul sustinator va completa in acest caz DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala".Ofertantul va prezenta in ipoteza sustinerii de terta parte: I. Documente care se vor depune de terțul susținător odată cu oferta:1. DUAE;2. Formulare/declarații solicitate prin documentația de atribuire;3. Angajament ferm de susținere;4. Documente din care reiese că terțul dispune de resursele tehnice și profesionale pe care le va mobiliza în derularea contractului;5. Documente din care reiese modul efectiv prin care va transfera resursele invocate către contractant, atunci când va fi necesar în derularea contractului.II. Documente care se vor depune în procesul de evaluare a ofertelor, la solicitarea autorității/ entității contractante:Documentele care justifică îndeplinirea criteriului de calificare.III. Documente care se vor depune la semnarea contractului: Act juridic continând minim clauzele de la nivelul sectiunii formulare, încheiat între terțul susținător și contractant (ce devine anexă).

Indeplinire cerinta nr.1: Se va prezenta DUAE de catre toti ofertantii participanți la procedura.- Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art.196 alin (2) din Legea nr.98/2016.- Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt extras Revisal sau echivalent (pentru operatorii straini), pentru personalul strain se vor prezenta documente echivalente.In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti, sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Tertul sustinator va completa in acest caz DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala".Ofertantul va prezenta in ipoteza sustinerii de terta parte: I. Documente care se vor depune de terțul susținător odată cu oferta:1. DUAE;2. Formulare/declarații solicitate prin documentația de atribuire;3. Angajament ferm de susținere;4. Documente din care reiese că terțul dispune de resursele umane pe care le va mobiliza în derularea contractului și pentru care îndeplinește criteriul de calificare;5. Documente din care reiese modul efectiv prin care va transfera resursele invocate către contractant, atunci când va fi necesar în derularea contractuluiII. Documente care se vor depune în procesul de evaluare a ofertelor, la solicitarea autorității/ entității contractante:Documentele care justifică îndeplinirea criteriului de calificare.III. Documente care se vor depune la semnarea contractului: Act juridic continând minim clauzele de la nivelul sectiunii formulare, încheiat între terțul susținător și contractant (ce devine anexă).Indeplinire cerinta nr.2: Se va completa si prezenta initial DUAE de catre ofertantii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile.

In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, pentru fiecare subcontractant declarat.Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 in legatura cu subcontractantii propusi.In situatia in care ofertantul indeplineste cerinta de capacitate tehnica si profesionala utilizand resursele subcontractantilor, ofertantul va completa in DUAE si partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C "Informații privind utilizarea capacității altor entități".Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in:- partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic",- partea III "Motive de excludere".- partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor";- partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala.Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Documentul justificativ este Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii emis de un organism de certificare independent sau orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, daca prin aceste probe sau dovezi se confirma autoritatii contractante asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.- Documentul justificativ (spre ex. certificatul) trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii acestuia.- In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Documentul justificativ este Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii emis de un organism de certificare independent sau orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, daca prin aceste probe sau dovezi se confirma autoritatii contractante asigurarea unui nivel corespunzator al managementului de mediu.- Documentul justificativ (spre ex. certificatul) trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii acestuia.- In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pentru indeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de catre operatorii economici participanti la procedurile de atribuire, prevazuta la art. 60 alin. (1) si (4), art. 69 alin. (1) si (3), art. 123 alin. (2) si (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta.

DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat si analizat de catre autoritatea contractanta in sectiunea dedicata acestuia.

De asemenea, raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

Este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori ai sistemului.

Detalii cu privire la intocmirea DUAE veti regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro.

Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Autoritatea contractanta nu este obligata sa dea curs solicitarilor depuse dupa data limita de solicitare clarificari.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de contestare şi exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023