Lieferungen - 70811-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Haarlem: Software en informatiesystemen

2023/S 025-070811

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 192-543107)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Nationaal identificatienummer: 262060268
Postadres: Buitenrustlaan 9
Plaats: HAARLEM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2012BL
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop Meesters
E-mail: post@inkoopmeesters.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.novacollege.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Studenten Informatiesysteem (SIS)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aan te besteden opdracht omvat het leveren, implementeren, hosten, onderhouden en doorontwikkelen van een SIS.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 192-543107

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:

De aan te besteden opdracht omvat het leveren, implementeren, hosten, onderhouden en doorontwikkelen van een SIS.

Te lezen:

De aan te besteden opdracht omvat het leveren, implementeren, hosten, onderhouden en doorontwikkelen van een SIS. Het SIS dient op uiterlijk 1-12-2025 geheel geïmplementeerd te zijn, zodanig dat alle medewerkers en studenten van het Nova College ermee hun werk kunnen doen.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 30/01/2023
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 14/03/2023
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 31-01-2023

Plaatselijke tijd: 00:05

Te lezen:

Datum: 15-03-2023

Plaatselijke tijd: 00:05

VII.2)Overige nadere inlichtingen: