Lieferungen - 70832-2023

03/02/2023    S25

Ελλάδα-Καναλλάκι: Φωτιστικά οδών

2023/S 025-070832

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Πάργας
Αριθμός ταυτοποίησης: EL541
Ταχ. διεύθυνση: Αχέροντος 29
Πόλη: Καναλλάκι
Κωδικός NUTS: EL541 Άρτα, Πρέβεζα / Arta, Preveza
Ταχ. κωδικός: 48062
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μπόχτης Θωμάς
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: program.pargas@gmail.com
Τηλέφωνο: +30 2684360305
Φαξ: +30 2684022460
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://dimospargas.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

«Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων φωτιστικών και ελέγχου κυκλοφορίας Δήμου Πάργας»

Αριθμός αναφοράς: 1017/31-1-2023
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34993000 Φωτιστικά οδών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το προτεινόμενο έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων φωτιστικών και ελέγχου κυκλοφορίας Δήμου Πάργας» περιλαμβάνει μια σειρά “Ευφυών Λύσεων” (Smart Solutions) οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλες παρεμβάσεις απαραίτητες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πάργας οι οποίες χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο’’.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 445 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
48000000 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
72212000 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών
35125100 Αισθητήρες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL541 Άρτα, Πρέβεζα / Arta, Preveza
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δήμος Πάργας Ταχ. διεύθυνση: Αχέροντος 29Πόλη: Καναλλάκι Κωδικός NUTS: EL541 Άρτα, Πρέβεζα / Arta, PrevezaΤαχ. κωδικός: 48062 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Αρμόδιος για πληροφορίες: Μπόχτης Θωμάς

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το προτεινόμενο έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων φωτιστικών και ελέγχου κυκλοφορίας Δήμου Πάργας» περιλαμβάνει μια σειρά “Ευφυών Λύσεων” (Smart Solutions) οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλες παρεμβάσεις απαραίτητες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πάργας οι οποίες χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο’’.

Αναλυτικότερα η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει

α. Την προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αυτονόμων φωτιστικών τεχνολογίας LED τα οποία θα τοποθετηθούν σε τμήματα του οδικού δικτύου τα οποία βρίσκονται κυρίως εκτός του αστικού ιστού και δεν υπάρχει δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα και μειωμένη οδική ασφάλεια κυρίως τις νυκτερινές ώρες.

β. Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων καταγραφής και ελέγχου της κυκλοφορίας τα οποία θα τοποθετηθούν σε τμήματα του οδικού δικτύου τα οποία βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού και παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα και μειωμένη οδική ασφάλεια.

γ. Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου για την παρακολούθηση των συσκευών που εγκαθίστανται σήμερα αλλά και για άλλες επεκτάσεις που μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον του συστήματος οδοφωτισμού ή στην εγκατάσταση και άλλων “Ευφυών Λύσεων” (Smart Solutions) όπως ο έλεγχος της ποιότητας του οδοστρώματος, ο εντοπισμός πλημμυρικών φαινομένων κ.λ.π

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 445 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης, εγκατάστασης και υποστήριξης τεχνολογικών συστημάτων ή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ή την εκπόνηση σχετικών μελετών.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και θα προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, μετά την αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσας Διακήρυξης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος απαιτείται να προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις είναι μεγαλύτερο από το 40 % του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α , του υπό ανάθεση έργου.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει: να έχουν ολοκληρώσει, τα τελευταία τρία (3) έτη την υλοποίηση (σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα) έργων και να διαθέτουν το προσωπικό που περιγράφεται στο Παράρτημα V. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.

Συγκεκριμένα απαιτείται η Ομάδα Έργου να στελεχώνεται κατ’ ελάχιστον με τα παρακάτω μέλη:

• 1 μέλος ως Υπεύθυνος Έργου, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδικότητα Τηλεπικοινωνιακού μηχανικού και τουλάχιστον τριετή εμπειρία (από της κτήσεως διπλώματος).

• 1 μέλος ως υπεύθυνος μελετών φωτισμού και εγκατάστασης του συστήματος με άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σπουδές τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε φωτοτεχνικές μελέτες οδοφωτισμού και δυνατότητα χειρισμού των σχετικών προγραμμάτων Η/Υ.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/03/2023
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/03/2023
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198
Πόλη: Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),

6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 . Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198
Πόλη: Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
31/01/2023