Dienstleistungen - 70836-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Banská Bystrica: Propagačné služby

2023/S 025-070836

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2023/S 003-005113)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská agentúra životného prostredia
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00626031
Poštová adresa: Tajovského
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97590
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Gabriela Heribanová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telefón: +421 948490081
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.sazp.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Tatra Tender s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44119313
Poštová adresa: Krčméryho 16
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81104
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Gabriela Heribanová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telefón: +421 948490081
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.sazp.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Projekt Národné parky: Environmentálny vzdelávací časopis pre študentov a žiakov, interaktívno-edukatívna webstránka a kampaň na sociálnych sieťach

Referenčné číslo: 455768
II.1.2)Hlavný kód CPV
79342200 Propagačné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je (i) poskytnutie služieb súvisiacich s vytvorením a propagáciou environmentálneho vzdelávacieho časopisu pre študentov a žiakov, (ii) vytvorenie interaktívno-edukatívnej webstránky a (ii) kampaň na sociálnych sieťach v rámci projektu Projekt Národné parky (ďalej len "projekt") a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/01/2023
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2023/S 003-005113

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 02/02/2023
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 06/02/2023
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 02/02/2023
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 06/02/2023
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: