Dienstleistungen - 70850-2023

03/02/2023    S25

België-Brussel: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2023/S 025-070850

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Delcredere Ducroire
Nationaal identificatienummer: 0203.286.759_510925
Postadres: Rue Montoyerstraat 3
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: M.Guilleaume@credendo.com
Telefoon: +32 27888931
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.credendo.com
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471599
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Jaarverslagen en andere al dan niet ‘corporate’ publicaties van de groep Credendo. Papieren en onlineversies.

Referentienummer: Delcredere-814-2022-MGUI-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vanuit het oogpunt van duurzame ontwikkeling, bestaat het voorwerp van de opdracht erin de jaarverslagen en andere al dan niet ‘corporate’ publicaties/brochures voor de groep Credendo (bv. ESG-rapporten) te ontwerpen, in lay-out te gieten, vorm te geven (prepress), te coördineren en te herlezen, te illustreren met foto’s (shooting), te printen en te versturen/verdelen. Deze publicaties kunnen ook online gepubliceerd worden (digitale versie).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22000000 Drukwerk en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussels

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vanuit het oogpunt van duurzame ontwikkeling heeft de opdracht betrekking op de creatie, opmaak, samenstelling (pre-press), coördinatie en proeflezen, fotoreportage (shooting), druk en verzending/distributie van jaarverslagen en andere publicaties/brochures, zowel corporate als non-corporate, van de Credendo Group (bv. ESG-rapporten). Deze publicaties kunnen ook online worden meegedeeld. Zie Selectiegids voor meer informatie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Sociale en milieufactoren / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 077-210259
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Chris Communication sa
Plaats: Luik
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Postcode: 4000
Land: België
E-mail: hello@chriscom.be
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bugerlijke Rechtbank Brussel
Plaats: Brussels
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Bugerlijke Rechtbank Brussel
Postadres: Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Bugerlijke Rechtbank Brussel
Postadres: Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023