Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70852-2023

03/02/2023    S25

Polen-Katowice: Maschinen und Geräte für den Bergbau

2023/S 025-070852

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16
E-Mail: d.adamczewski@pgg.pl
Telefon: +48 327167033
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pgg.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://efo.coig.biz
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa koparki kompaktowej do wykonywania robót w wyrobiskach górniczych dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

Referenznummer der Bekanntmachung: 432202258
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43100000 Maschinen und Geräte für den Bergbau
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa koparki kompaktowej do wykonywania robót w wyrobiskach górniczych dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa koparki kompaktowej do wykonywania robót w wyrobiskach górniczych dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca:

1) wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy Pzp oraz art. 109

ust 1 pkt 1, 8 i 10 oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzeniu (UE) 2022/576.

2) wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,

3) w stosunku do którego otwarto likwidację, sąd zarządził likwidację majątku w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, w stosunku do którego ogłoszono upadłość - z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, którego działalność gospodarcza jest zawieszona lub znajduje się on w tego rodzaju sytuacji wynikającej

z procedury przewidzianej przepisami miejsca wszczęcia tej procedury,

4) który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę zawartą

z Zamawiającym (PGG SA), co doprowadziło do:

a) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, lub

b) dokonania zakupu zastępczego przez Zamawiającego, lub

c) zagrożenia poniesienia lub poniesienia odpowiedzialności karnej lub administracyjnej przez Zamawiającego ze względu na brak dostosowania infrastruktury Zamawiającego do wymagań prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) który, pomimo wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym przez Zamawiającego (PGG SA), odmówił podpisania umowy, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2), na okres na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

2) w przypadkach, o których mowa w ust 2 pkt 4) i 5), na okres 3 lat od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota przeznaczona na zakup zastępczy stanowi niewielki udział w wartości poprawnie zrealizowanej umowy.

4. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę,

2) zdolności technicznej lub zawodowej

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał co najmniej dostawy rodzajowo podobne do przedmiotu zamówienia, tj. wykonali dostawy maszyn i urządzeń pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000 zł.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zostały określone w SWZ

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

4. Każdy z wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu

z postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.

5. Szczegółowe wymagania określono w SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do umowy zawiera Załącznik nr 5 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

1. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej

2. Minimalna wysokość postąpienia w kryterium cena: (zł brutto): 20 000,00 zł brutto

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 042-109991
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 10:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający, na podstawie art. 393 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/22458780
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023