Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 70867-2023

03/02/2023    S25

Polen-Dychów: Bauarbeiten für Sammelbecken

2023/S 025-070867

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO BRZÓZKA
Nationale Identifikationsnummer: REGON 970040110
Postanschrift: Dychów 6a
Ort: Dychów
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-626
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Justyna Czarska
E-Mail: brzozka@zielonagora.lasy.gov.pl
Telefon: +48 683835054
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://brzozka.zielonagora.lasy.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dfcb1ef5-9e26-11ed-9236-36fed59ea7dd
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dfcb1ef5-9e26-11ed-9236-36fed59ea7dd
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi leśne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Orli Staw Lubiatów" nr zadania: 14-02/P/1.2/01/UE/a/1-1

Referenznummer der Bekanntmachung: SAZ.270.4.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45247270 Bauarbeiten für Sammelbecken
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1) Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: a) odbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego poprzez pogłębienie (odmulenie) dna, odbudowa i ukształtowanie czaszy zbiornika b) wykonanie budowli piętrzącej na cieku „Młynówka Kosierska“ w km 12+975 c) wykonanie budowli piętrzącej na cieku „Młynówka Kosierska” w km 13+708 d) wykonanie przepustu pomiędzy częścią południową a częścią północną czaszy zbiornika w km 13+250 cieku „Młynówka Kosierska” wraz z odbudową grobli e) wykonanie przepustu pomiędzy częścią wschodnią a częścią północną czaszy zbiornika w km 0+035 dopływu ze wschodniej części zbiornika wraz z odbudową grobli f) likwidację resztek zdewastowanych urządzeń wodnych /pozostałości po dewastowanych budowlach/: - mnich w km 12+975 cieku „Młynówka Kosierska” Ø0,60 m L=6,30 m - mnich w km 13+250 cieku „Młynówka Kosierska” Ø 0,60 m L=8,30 m - zastawka w km 13+663 cieku „Młynówka Kosierska” o świetle 0,80 m - przepust w km 13+708 cieku „Młynówka Kosierska”Ø 0,80 m L=6,20 m - mnich w km 0+035 dopływu ze wschodniej części zbiornika „Orli Staw” Ø – 0,30 m L = 6,30 m g) wykonanie i likwidacja budowli tymczasowych niezbędnych przy wykonywaniu projektowanych budowli. 2) Cel inwestycji. Celem projektowanej inwestycji jest odtworzenie oraz zwiększenie retencji wodnej poprzez zwiększenie pojemności zbiornika wodnego na cieku „Młynówka Kosierska” na odcinku przebiegającym przez teren lasów Nadleśnictwa Brzózka. Celem szczególnym inwestycji jest: a) ograniczenie odpływu wód z cieku „Młynówka Kosierska”, b) ustabilizowanie poziomu wód gruntowych zarówno w obrębie zbiornika jak również w obrębie jego oddziaływania, c) poprawy bilansu wodnego w obrębie zbiornika oraz w zasięgu jego oddziaływania. d) zapobieganie skutkom suszy. Teren inwestycji nie jest objęty ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 352 251.99 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Działki objęte inwestycją: Nr 152/3, 146/1, 147 obręb Lubiatów, jedn. rej. 080204_2.0009.G2 gmina Dąbie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: a) odbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego poprzez pogłębienie (odmulenie) dna, odbudowa i ukształtowanie czaszy zbiornika b) wykonanie budowli piętrzącej na cieku „Młynówka Kosierska“ w km 12+975 c) wykonanie budowli piętrzącej na cieku „Młynówka Kosierska” w km 13+708 d) wykonanie przepustu pomiędzy częścią południową a częścią północną czaszy zbiornika w km 13+250 cieku „Młynówka Kosierska” wraz z odbudową grobli e) wykonanie przepustu pomiędzy częścią wschodnią a częścią północną czaszy zbiornika w km 0+035 dopływu ze wschodniej części zbiornika wraz z odbudową grobli f) likwidację resztek zdewastowanych urządzeń wodnych /pozostałości po dewastowanych budowlach/: - mnich w km 12+975 cieku „Młynówka Kosierska” Ø0,60 m L=6,30 m - mnich w km 13+250 cieku „Młynówka Kosierska” Ø 0,60 m L=8,30 m - zastawka w km 13+663 cieku „Młynówka Kosierska” o świetle 0,80 m - przepust w km 13+708 cieku „Młynówka Kosierska”Ø 0,80 m L=6,20 m - mnich w km 0+035 dopływu ze wschodniej części zbiornika „Orli Staw” Ø – 0,30 m L = 6,30 m g) wykonanie i likwidacja budowli tymczasowych niezbędnych przy wykonywaniu projektowanych budowli. 2) Cel inwestycji. Celem projektowanej inwestycji jest odtworzenie oraz zwiększenie retencji wodnej poprzez zwiększenie pojemności zbiornika wodnego na cieku „Młynówka Kosierska” na odcinku przebiegającym przez teren lasów Nadleśnictwa Brzózka. Celem szczególnym inwestycji jest: a) ograniczenie odpływu wód z cieku „Młynówka Kosierska”, b) ustabilizowanie poziomu wód gruntowych zarówno w obrębie zbiornika jak również w obrębie jego oddziaływania, c) poprawy bilansu wodnego w obrębie zbiornika oraz w zasięgu jego oddziaływania. d) zapobieganie skutkom suszy. Teren inwestycji nie jest objęty ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków. 3) Określenie granic działki lub terenu. Działki objęte inwestycją: Nr 152/3, 146/1, 147 obręb Lubiatów, jedn. rej. 080204_2.0009.G2 gmina Dąbie. 4) Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu , w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. W chwili obecnej istniejąca pojemność zbiornika „Orli Staw” o aktualnej powierzchni 4,12 ha, rzędnej zwierciadła wody 75,00m n.p.m. i średniej głębokości zalewu 0,48 m wynosi około; Vi = 19776 m3 . Na wskutek przeprowadzonych prac konserwacyjnych zbiornika jego średnia całkowita głębokość wyniesie 1,00 m co daje wzrost pojemności zbiornika od Vo = 33500m3 do 41200 m3 . 5) Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania. Projektowane elementy przebudowy zbiornika zajmować będą następujące powierzchnie objęte budową : Powierzchnia całkowita zbiornika „Orli Staw” - 41200 m2 w tym : • Zbiornik Orli Staw część północna - 11290 m2 • Zbiornik Orli Staw część południowa - 25710 m2 • Zbiornik Orli Staw część wschodnia - 4200 m2 Powierzchnia odbudowy grobli i przejazdu na budowlach : • Odbudowa grobli pomiędzy przepustem 0+035 a przepustem w km 13+250 - 2752 m2 Powierzchnia terenu zajęta pod inwestycję po wykonaniu odbudowy, będzie użytkowana dalej jako obiekt hydrotechniczny i nie zmieni się ich stan posiadania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 352 251.99 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2023
Ende: 30/09/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

14-02/P/1.2/01/UE/a/1-1

II.2.14)Zusätzliche Angaben

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2023 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 09:30
Ort:

Siedziba Nadleśnictwa Brzózka, pokój nr 5.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy e-Zamówienia, oferty deszyfrowane są automatycznie przez system.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3-4 PZP. Zamawiający szczegółowo określa w Specyfikacji Warunków Zamówienia warunki udziału w postępowaniu dotyczące wniesienia wadium, sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz potencjału technicznego Wykonawcy oraz podmiotowe środki dowodowe, jakie na potwierdzenie ich spełnienia zobowiązany będzie złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126 ust. 1 PZP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023