Services - 70868-2017

24/02/2017    S39    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Nadzór nad projektem i dokumentacją

2017/S 039-070868

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
Gdańsk
80-354
Polska
Osoba do kontaktów: w zakresie procedury przetargowej: Aneta Kroplewska
Tel.: +48 585112400
E-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Faks: +48 585112405
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: http://gddkia.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gddkia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Projekt budowlany wraz z mat. do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przet. oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 21NA odc. Słupsk-Ustka”.

Numer referencyjny: O.GD.I-1.2413.02.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71248000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje:

— wykonanie mapy do celów projektowych,

— wykonanie analizy BRD i funkcjonowania układu komunikacyjnego,

— wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego,

— wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oraz zrealizowania zadania,

— wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym mapy z projektami podziału działek,

— wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni,

— wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych, Kosztorysu Inwestorskiego,

— opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót wg wymagań SIWZ,

— wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków,

— sprawowanie nadzoru autorskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Region Północny, woj. pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:

„Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk – Ustka”.

Zamówienie składa się z następujących etapów:

Etap I – Opracowania Geodezyjne, Opracowania Koncepcyjne, Opracowania Środowiskowe, Materiały i mapy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, pozostałe materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane

Etap II – Opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót wg wymagań SIWZ

ETAP III – Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków, Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia określone zostały w dokumentacji zamówienia w szczególności w Tomie II SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji usługi:

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 47 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich określonych w SIWZ, Tom II OPZ, pkt II.3.9.

2. Na okres wykonania zamówienia składają się następujące terminy pośrednie.

a) 15 miesięcy – wykonanie Etapu I zamówienia określonego w Tabeli Opracowań Projektowych,

b) 6 miesięcy – procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,

c) 26 miesięcy – okres trwania robót budowlanych wraz z okresem rękojmi za wady (okres pełnienia nadzoru autorskiego).

3.Okres wykonania zamówienia – 47 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury przetargowej na realizację robót budowlanych oraz od okresu trwania samych robót budowlanych, w związku z tym okres wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

Podwykonawstwo:

1.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. , tj.: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk – Ustka”. Zamówienia te mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług. Zamówienia będą polegały na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówień podobnych ustalona na kwotę 150 000 PLN netto, została uwzględniona przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia.

Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług, tj.:

— wykonanie mapy do celów projektowych,

— wykonanie analizy BRD i funkcjonowania układu komunikacyjnego,

— wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego,

— wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oraz zrealizowania zadania,

— wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID,

— wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni,

— wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych, kosztorysu inwestorskiego.

Udzielenie zamówień podobnych będzie uzależnione od zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zespół projektowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 47
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnie z opisem pkt. II.2.4) Ogłoszenia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt. 1)-6) oraz 9) i 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 27.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba której dany dokument dotyczy, ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

6. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 6 powyżej, budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) Wykonawcy:

Wykonawca w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi wykazać się doświadczeniem w opracowaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowej: PB wraz z raportem oceny oddziaływania na środowisko dla budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP o łącznej długości tych dróg lub ulic min. 6,00 km.

Pod określeniem:

— PB – należy rozumieć Projekt budowlany.

Opracowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć jako doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru tej dokumentacji lub równoważnego dokumentu.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że warunek opisany w pkt. 1) powyżej, nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że:

— Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem;

— jeden z uczestników Konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy Konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualne nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).

2) osób:

Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, którą musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymagania.

1. Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Projektant drogowy

— wymagana liczba osób: 1 osoba;

— wymagane doświadczenie:

Doświadczenie przy opracowaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowej: PB dla budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP o łącznej długości tych dróg lub ulic min. 6,00 km, na stanowisku/stanowiskach:

— Projektanta Drogowego lub

— Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej.

2. Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Sprawdzający dokumentacji branży drogowej

— wymagana liczba osób: 1 osoba;

— wymagane doświadczenie:

Doświadczenie przy opracowaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowej: PB dla budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP o łącznej długości tych dróg lub ulic min. 6,00 km, na stanowisku/stanowiskach:

— Projektanta Drogowego lub

— Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej.

3. Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Projektant mostowy

— wymagana liczba osób: 1 osoba;

— wymagane doświadczenie:

Doświadczenie przy opracowaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowej: PB dla budowy lub rozbudowy co najmniej 2 obiektów mostowych w ciągu dróg lub ulic klasy min. GP na stanowisku Projektanta Mostowego.

Opracowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć jako doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru tej dokumentacji lub równoważnego dokumentu.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji z wymienionych powyżej.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.).

Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 nr 63, poz. 735 z późn. zm.).

Przez pojęcie „na stanowisku Projektanta drogowego lub Sprawdzającego dokumentację branży drogowej” lub Projektanta mostowego” należy rozumieć pełnienie funkcji Projektanta lub Sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wykazuje dowolny Wykonawca.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

2. Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ – OPZ i IPU.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/04/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/06/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/04/2017
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 11.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 – 4 oraz 8 ustawy Pzp.

2. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne / konsorcja):

2.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt 1. powyżej, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt Sekcją III.1.3) Ogłoszenia.

2.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Sekcji III.1.3) Ogłoszenia, składa każdy z Wykonawców.

2.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji III.1.3) Ogłoszenia, przy czym:

1) dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Sekcji III.1.3) Ogłoszenia,

2) dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.1.3) Ogłoszenia składa każdy z nich.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.2.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 – 4 oraz 8 ustawy Pzp.

3.3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).

5. Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca – przed podpisaniem umowy-zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % zaoferowanej ceny brutto.

6. Zamawiający,zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5.Terminy wniesienia odwołania:

5.1.odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2.odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3.odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4.jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U z 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2017