Services - 70871-2017

24/02/2017    S39    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Brno: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2017/S 039-070871

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Camea, spol. s r.o.
60746220
Kořenského 25
Brno
621 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Pavla Opletalová
Tel.: +420 734646764
E-mail: p.opletalova@camea.cz
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.camea.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/camea-spol-s-r-o

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/camea-spol-s-r-o
Další informace lze získat na jiné adrese:
Inconex, a.s.
26445328
Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1
Praha
182 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Heider, MBA
Tel.: +420 777160391
E-mail: heider@inconex.cz
Kód NUTS: CZ01

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://inconex.cz/

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: společnost s ručením omezeným
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: systémy řízení dopravy

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Projektová a inženýrská činnost – Rekonstrukce a dostavba objektu Camea spol. s r.o.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem výběrového řízení je vybrat projekční organizaci, která vypracuje realizační projektovou dokumentaci pro výstavbu Nového Technologického centra a bude provádět autorský dozor při výstavbě Nového Technologického centra, spolupracovat při řešení projektu se Zadavatelem, spolupracovat s přípravou projektu pro dotaci, s realizací a předáním stavby ve formě autorského dozoru.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brno.

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem výběrového řízení je vybrat projekční organizaci, která vypracuje realizační projektovou dokumentaci pro výstavbu Nového Technologického centra a bude provádět autorský dozor při výstavbě Nového Technologického centra, spolupracovat při řešení projektu se Zadavatelem, spolupracovat s přípravou projektu pro dotaci, s realizací a předáním stavby ve formě autorského dozoru.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01/04/2017
Konec: 31/12/2018
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost- Nemovitosti.
II.2.14)Další informace

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Požadavky na prokázání profesní způsobilosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/03/2017
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 20/03/2017
Místní čas: 15:05
Místo:

Sídlo zadavatele.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/02/2017