Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70873-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Werkzeugmaschinen für besondere Zwecke

2023/S 025-070873

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TEHNIChESKI UNIVERSITET
Nationale Identifikationsnummer: 831917834
Postanschrift: kv. DaRVENITsA ul. KLIMENT OHRIDSKI No..8
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1756
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Donka Kirilova Simeonova
E-Mail: dsimeonova@tu-sofia.bg
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tu-sofia.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на установка за нанасяне многослойни системи за монтаж за нуждите на Технически университет – София ...продължение в Раздел VI.3 Допълнителна информация

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42611000 Werkzeugmaschinen für besondere Zwecke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на поръчката е: „Доставка на установка за нанасяне многослойни системи за монтаж за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”.

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. В случай на спиране на производството на предлаганото оборудване поради внедряване на нови технологии, трябва да се предложи оборудване със същите или подобри характеристики.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 398 000.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42611000 Werkzeugmaschinen für besondere Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Мястото за изпълнение е: Оборудването, предмет на поръчката, ще се доставя на място франко склада на Възложителя - гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на 2-ма специалисти на Възложителя на 1 бр. установка за нанасяне многослойни системи за монтаж за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”. Минимални технически показатели “Установка за нанасяне многослойни системи за монтаж“:

1. Работна камера позволяваща разполагане на не по-малко от 5 източника включително монтирани 4 магнетронни.

2. Работна площ върху която се нанасят слоевете не по-малка от диаметър 100 mm върху съответен държател.

3. Държателят да позволява завъртане около вертикалната ос.

4. Подгряване на държателя минимум до 850 оС ± 1oC

5. Възможност за постоянно токово и високочестотно разпрашване с комплект 750 W постояннотоков генератор и 300W високочестотен генератор. Високочестотният генератор да е с автоматично съгласуване.

6. Възможност за едновременно или последователно нанасяне на минимум два слоя с автоматично превключване.

7. Преднапрежение на подложките с цел почистване

8. Шлюзова камера за зареждане на държателя без развакуумиране на камерата.

9. Измерител на дебелина/скорост на отлагане за прозрачни и непрозрачни материали (тип микровизна или аналогичен)

10. Газови магистрали за подаване на газ в камерата.

11. Разширение за постигане на вакуум в обхвата на 10-8 Torr

12. Измерители на нисък и висок вакуум

13. Система за охлаждане на магнетроните и държателите, осигуряваща оптимално функциониране.

14. Да бъдат предвидени технологични отвори позволяващи надграждане на машината чрез допълнително присъединяване на постояннотокови и високочестотни преходници, измерители тип „масспектрометричен анализ”, „оптичен коефициент на отражение”.

15. Захранване по Европейски стандарт - 220V (монофазно) или 380V (трифазно) или комбинация от двете.

Минималните технически показатели и изисквания са посочени в Техническата спецификация на Възложителя.

- Гаранционен срок – минимум 12 месеца, считано от от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол, удостоверяващ изпълнението на дейностите, посочени в чл. 1, ал. 2 от договора. В рамките на гаранционния срок, Изпълнителят в срок до 30 календарни дни, считано от датата на двустранно подписан констативен протокол, отстранява със свои сили и средства всички неизправности, несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставеното устройство, съответно доставя резервни части и/или компоненти, подменя дефектирали части и/или компоненти с нови. Гаранционният срок на устройството, в процес на ремонт/поправяне, се удължава със срока, през който е траело отстраняването на повредата/ремонта. Гаранцията на извършен ремонт/вложени части е 6 месеца, считано от датата на двустранно подписан протокол, удостоверяващ извършения ремонт/вложените части. Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свой представител на място за констатиране и идентифициране на повредата/несъответствието в срок до 5 календарни дни, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При посещението се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, в който се описват вида на съответната повреда/неизправност/несъответствие/дефекти и/или отклонения на доставеното устройство.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 187-528758
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 78183
Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на установка за нанасяне многослойни системи за монтаж за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, ф

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: АСТЕЛ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 121062935
Postanschrift: бул."Цар Борис III" №.136-Б
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 398 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 398 000.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продължение от Раздел II.1.1...по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023