Lieferungen - 70873-2023

03/02/2023    S25

България-София: Обработващи машини със специална употреба

2023/S 025-070873

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Национален регистрационен номер: 831917834
Пощенски адрес: кв. ДЪРВЕНИЦА ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №.8
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Лице за контакт: Донка Кирилова Симеонова
Електронна поща: dsimeonova@tu-sofia.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.tu-sofia.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на установка за нанасяне многослойни системи за монтаж за нуждите на Технически университет – София ...продължение в Раздел VI.3 Допълнителна информация

II.1.2)Основен CPV код
42611000 Обработващи машини със специална употреба
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е: „Доставка на установка за нанасяне многослойни системи за монтаж за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”.

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. В случай на спиране на производството на предлаганото оборудване поради внедряване на нови технологии, трябва да се предложи оборудване със същите или подобри характеристики.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 398 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42611000 Обработващи машини със специална употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение е: Оборудването, предмет на поръчката, ще се доставя на място франко склада на Възложителя - гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на 2-ма специалисти на Възложителя на 1 бр. установка за нанасяне многослойни системи за монтаж за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”. Минимални технически показатели “Установка за нанасяне многослойни системи за монтаж“:

1. Работна камера позволяваща разполагане на не по-малко от 5 източника включително монтирани 4 магнетронни.

2. Работна площ върху която се нанасят слоевете не по-малка от диаметър 100 mm върху съответен държател.

3. Държателят да позволява завъртане около вертикалната ос.

4. Подгряване на държателя минимум до 850 оС ± 1oC

5. Възможност за постоянно токово и високочестотно разпрашване с комплект 750 W постояннотоков генератор и 300W високочестотен генератор. Високочестотният генератор да е с автоматично съгласуване.

6. Възможност за едновременно или последователно нанасяне на минимум два слоя с автоматично превключване.

7. Преднапрежение на подложките с цел почистване

8. Шлюзова камера за зареждане на държателя без развакуумиране на камерата.

9. Измерител на дебелина/скорост на отлагане за прозрачни и непрозрачни материали (тип микровизна или аналогичен)

10. Газови магистрали за подаване на газ в камерата.

11. Разширение за постигане на вакуум в обхвата на 10-8 Torr

12. Измерители на нисък и висок вакуум

13. Система за охлаждане на магнетроните и държателите, осигуряваща оптимално функциониране.

14. Да бъдат предвидени технологични отвори позволяващи надграждане на машината чрез допълнително присъединяване на постояннотокови и високочестотни преходници, измерители тип „масспектрометричен анализ”, „оптичен коефициент на отражение”.

15. Захранване по Европейски стандарт - 220V (монофазно) или 380V (трифазно) или комбинация от двете.

Минималните технически показатели и изисквания са посочени в Техническата спецификация на Възложителя.

- Гаранционен срок – минимум 12 месеца, считано от от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол, удостоверяващ изпълнението на дейностите, посочени в чл. 1, ал. 2 от договора. В рамките на гаранционния срок, Изпълнителят в срок до 30 календарни дни, считано от датата на двустранно подписан констативен протокол, отстранява със свои сили и средства всички неизправности, несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставеното устройство, съответно доставя резервни части и/или компоненти, подменя дефектирали части и/или компоненти с нови. Гаранционният срок на устройството, в процес на ремонт/поправяне, се удължава със срока, през който е траело отстраняването на повредата/ремонта. Гаранцията на извършен ремонт/вложени части е 6 месеца, считано от датата на двустранно подписан протокол, удостоверяващ извършения ремонт/вложените части. Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свой представител на място за констатиране и идентифициране на повредата/несъответствието в срок до 5 календарни дни, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При посещението се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, в който се описват вида на съответната повреда/неизправност/несъответствие/дефекти и/или отклонения на доставеното устройство.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 187-528758
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 78183
Наименование:

„Доставка на установка за нанасяне многослойни системи за монтаж за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, ф

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
31/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: АСТЕЛ ЕООД
Национален регистрационен номер: 121062935
Пощенски адрес: бул."Цар Борис III" №.136-Б
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 398 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 398 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от Раздел II.1.1...по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023