Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70893-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Bratislava: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2023/S 025-070893

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Železnice Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 31364501
Postanschrift: Klemensova 8
Ort: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 81361
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Juraj Hrehorčák
E-Mail: hrehorcak.juraj@zsr.sk
Telefon: +421 220292986
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zsr.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/457631
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/457631
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabezpečenie strážnej služby v areáli ŽST Lužianky Terminál intermodálnej prepravy - Expedičné koľajisko

Referenznummer der Bekanntmachung: RVS/01/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby ako zabezpečenie nepretržitej strážnej služby areálu ŽST Lužianky Terminál intermodálnej prepravy Expedičné koľajisko za účelom zabezpečenia ochrany majetku v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 474 091.20 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79711000 Überwachung von Alarmanlagen
79713000 Bewachungsdienste
79715000 Streifendienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Hauptort der Ausführung:

okres: Nitra, obec: Lužianky

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je výkon strážnej služby stráženie bez zbrane, obhliadkovej a kontrolnej služby za účelom ochrany osôb a majetku v chránenom objekte, ktorý spravuje obstarávateľ v súlade s platnými predpismi, najmä zákonom o súkromnej bezpečnosti a v súlade s vnútornými predpismi obstarávateľa; obsluha zabezpečovacieho a poplachového systému a vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 474 091.20 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

UPOZORNENIE: Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku viazanosti ponúk vo výške 10 000,- EUR.

Spôsob zloženie zábezpeky:

- zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet obstarávateľa, alebo

- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo

- poistením záruky.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.

Platobné podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch (najmä časť Obchodné podmienky).

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Nevyžaduje sa právna forma.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/03/2024
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk bude realizované elektronicky a obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme EVO.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

(1) Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje ekonomické a finančné postavenie v zmysle § 33 ods. 1 písm. d) ZVO.

(2) Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. a), d) a h) ZVO.

(3) Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 91 ZVO, a to ako superreverzná verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO (vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk).

(4) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s týmto oznámením znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

(5) Obstarávateľ je povinný zrušiť vyhlásený postup zadávania nadlimitnej zákazky v prípadoch stanovených ZVO. Obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

(6) Obstarávateľ podľa § 10 ods. 4 ZVO obmedzuje účasť v tomto verejnom obstarávaní pre hospodárske subjekty so sídlom v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.

(7) Obstarávateľ okrem iných prípadov neuzavrie zmluvu aj s hospodárskym subjektom, na ktorého sa uplatňujú reštriktívne opatrenia (sankcie) Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie.

(8) Akákoľvek komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom jazyku a písomnou formou prostredníctvom komunikačného modulu systému EVO. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Bližšie informácie o komunikácii sú uvedené v súťažných podkladoch.

(9) Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu v časti IV Jednotného európskeho dokumentu môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV Jednotného európskeho dokumentu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023