Lieferungen - 70897-2023

03/02/2023    S25

België-Brussel: Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen

2023/S 025-070897

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: FOD BOSA DG FAP
Nationaal identificatienummer: 0671.516.647_550155
Postadres: WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: FOR
E-mail: kristel.deridder@bosa.fgov.be
Telefoon: +32 27407643
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bosa.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471578
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van ZITMEUBILAIR, FLEXWERK EN AKOESTISCHE OPLOSSINGEN ontwikkeld op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier.

Referentienummer: BOSA-DGFAP -FORCMS-ZIT-136-F03_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht betreft de levering en plaatsing van een volledig gamma zitmeubilair, flexwerk en akoestische oplossingen die ontworpen werden op duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 61 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ergonomische zitstoelen (8u gebruik)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ergonomische zitstoelen (8u gebruik)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aantal bijkomende mogelijkheden / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 20.4
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie en gebruiksvriendelijkheid / Weging: 39.1
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische kwaliteit / Weging: 33.5
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ergonomische bureaustoelen met netweefsel (8u gebruik)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ergonomische bureaustoelen met netweefsel (8u gebruik)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aantal bijkomende mogelijkheden / Weging: 4.9
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 17.1
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie en gebruiksvriendelijkheid / Weging: 41.6
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische kwaliteit / Weging: 36.4
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ergonomische 24-uurs stoel (7 dagen op 7)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ergonomische 24-uurs stoel (7 dagen op 7)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aantal bijkomende mogelijkheden / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 19.4
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie en gebruiksvriendelijkheid / Weging: 38.7
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische kwaliteit / Weging: 33.9
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Duurzame projectstoelen – kortstondig gebruik (< 2 uur)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Duurzame projectstoelen – kortstondig gebruik (< 2 uur)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aantal bijkomende mogelijkheden / Weging: 4.7
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 22.8
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie en gebruiksvriendelijkheid / Weging: 43.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische kwaliteit / Weging: 29
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Duurzame projectstoelen – langdurig gebruik (> 2 uur)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Duurzame projectstoelen – langdurig gebruik (> 2 uur)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aantal bijkomende mogelijkheden / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 22.7
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie en gebruiksvriendelijkheid / Weging: 42.8
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische kwaliteit / Weging: 28.5
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Duurzame zitbanken voor wacht- en onthaalruimten

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Duurzame zitbanken voor wacht- en onthaalruimten

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aantal bijkomende mogelijkheden / Weging: 5.6
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 22
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie en gebruiksvriendelijkheid / Weging: 36.2
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische kwaliteit / Weging: 36.2
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modulair duurzaam zitmeubilair voor NWOW

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Modulair duurzaam zitmeubilair voor NWOW

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aantal bijkomende mogelijkheden / Weging: 7.8
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 25.4
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie en gebruiksvriendelijkheid / Weging: 26.7
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische kwaliteit / Weging: 40.1
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Duurzaam cocoon zitmeubilair NWOW

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Duurzaam cocoon zitmeubilair NWOW

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aantal bijkomende mogelijkheden / Weging: 6.4
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 22.4
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie en gebruiksvriendelijkheid / Weging: 35.6
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische kwaliteit / Weging: 35.6
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Duurzame akoestische cabines

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Duurzame akoestische cabines

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aantal bijkomende mogelijkheden / Weging: 2.8
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 18.2
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie en gebruiksvriendelijkheid / Weging: 39.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische kwaliteit / Weging: 39.5
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Duurzame akoestische elementen

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Duurzame akoestische elementen

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aantal bijkomende mogelijkheden / Weging: 0.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 20.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie en gebruiksvriendelijkheid / Weging: 39.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische kwaliteit / Weging: 39.5
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 045-114139
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ergonomische bureaustoelen (8u gebruik)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pami NV
Postadres: Industrielaan 20
Plaats: Pelt
NUTS-code: BE225 Arr. Maaseik
Postcode: 3900
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ergonomische bureaustoelen met netweefsel (8u gebruik)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dauphin Humandesign Belgium BV
Postadres: Terbekehofdreef 46
Plaats: Wilrijk
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2610
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 700 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Ergonomische 24-uurs stoel (7 dagen op 7)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stolcomfort GMBH
Postadres: Limer weg 49
Plaats: Lemgo
NUTS-code: DEA Nordrhein-Westfalen
Postcode: 32657
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Duurzame projectstoelen – kortstondig gebruik (< 2 uur)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kinnarps NV
Postadres: Heide 15
Plaats: Wemmel
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1780
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Duurzame projectstoelen – langdurig gebruik (> 2 uur)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kinnarps NV
Postadres: Heide 15
Plaats: Wemmel
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1780
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 800 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Duurzame zitbanken voor wacht- en onthaalruimten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kinnarps NV
Postadres: Heide 15
Plaats: Wemmel
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1780
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Modulair duurzaam zitmeubilair voor diverse toepassingen in het kader van NWOW

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Drisag NV
Postadres: Diamantstraat 4
Plaats: Herentals
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2200
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Duurzaam Cocoon zitmeubilair voor diverse toepassingen in het kader van NWOW

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Drisag NV
Postadres: Diamantstraat 4
Plaats: Herentals
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2200
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 600 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Duurzame akoestische cabines

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bene GMBH Belgian Branch
Postadres: Da Vincilaan 2 bus 7
Plaats: Diegem
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1831
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 600 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 10
Benaming:

Duurzame akoestische elementen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pami NV
Postadres: Industrielaan 20
Plaats: Pelt
NUTS-code: BE225 Arr. Maaseik
Postcode: 3900
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 800 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

gunningscriteria: prijs-/kwaliteitsverhouding

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023