Dienstleistungen - 70911-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Durchführbarkeitsstudie

2023/S 025-070911

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Nationale Identifikationsnummer: RO 11054529
Postanschrift: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mariana Ilie
E-Mail: alin.munteanu@cfr.ro
Telefon: +40 0372843255
Fax: +40 0213158549
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cfr.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Studiu de Fezabilitate pentru „Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”

Referenznummer der Bekanntmachung: 1D/2/2488/16.11.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79314000 Durchführbarkeitsstudie
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO314 Giurgiu
Hauptort der Ausführung:

linia feroviara Radulesti- Giurgiu Nord, Romania

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

În urma derulării acestui contract sunt așteptate următoarele rezultate pentru proiectul „Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord ”:

 Studiul de Fezabilitate conform prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificările şi completările în vigoare la data aprobării documentaţiei;

 Elaborarea unui raport privind analiza și fundamentarea variantelor/opţiunilor tehnico-economice, din care rezultă recomandarea, justificată și documentată a, variantei/opțiunii tehnico-economice optimă pentru realizarea obiectivului de investiții, precum şi recomandarea pentru abordarea realizării obiectivului de investiţie (Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr. 1/2018);

 Respectarea prevederilor contractului și ale Caietului de sarcini, precum şi a legislației din domeniul infrastructurii feroviare, siguranței circulației și securitatea transporturilor feroviare, construcții, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului etc, și respectarea actelor normative și de reglementare, reglementărilor tehnice specifice, dispozițiilor, fișelor Uniunii Internaționale a Căilor Ferate, specificațiilor tehnice și normelor tehnice de interoperabilitate, precum și a documentelor de standardizare, aplicabile, în vigoare, în vederea elaborării unei documentații complete a Studiului de Fezabilitate;

 Întocmirea Planului de amplasament și a coridorului de expropiere, dacă este cazul;

 Asistenţă în vederea transferului de proprietate a imobilelor supuse exproprierii în numele Statului Român şi pentru intabularea coridorului de expropriere, dacă este cazul;

 Evaluarea Impactului asupra Mediului, finalizat cu obținerea Acordul de Mediu, cu tot ceea ce implică acesta, în conformitate cu legislația europeană și românească în vigoare, dacă este cazul;

 Elaborarea expertizei tehnice pentru terasament, structurile existente implicate în proiect (peroane, copertine, pasaje sau pasarele pietonale după caz);

 Elaborarea de Studii de teren complete (studiu topografic, studiu arheologic, studiu geotehnic georadar şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului, analize de laborator, studii de diagnoză etc);

 Elaborarea Analizei Cost Beneficiu, inclusiv Analiza de senzitivitate și Analiza de risc finală;

 Asistenţă în elaborarea documentaţiei de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de proiectare / proiectare şi execuţie lucrări, precum şi pentru contractul de consultanţă şi supervizare, inclusiv asistență a Entității Contractante în procesul de elaborare a răpunsurilor la cerinţele de clarificări în faza de licitaţie;

 Asistenţă în completarea aplicației pentru obținerea finanțării din fonduri externe;

 Întocmirea documentației necesare și obținerea în numele Entității Contractante a Certificatului de Urbanism și a avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, cât și a altor avize, acorduri, autorizaţii necesare în această fază de proiectare (Studiu de Fezabilitate), inclusiv implementarea tuturor cerințelor/ solicitărilor emitenților de avize;

 Elaborarea documentațiilor necesare pentru obţinerea în numele CNCF CFR-SA, a tuturor acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor de la Beneficiarii de proiecte de obiective de investiţii cu incidenţă asupra proiectului, la această fază de proiectare (SF), pentru evaluarea corectă şi completă a costurilor privind lucrările pentru asigurarea coexistenţei proiectelor;

 Întocmirea documentației pentru avizarea Indicatorilor Tehnico-Economici în CTE al MTI, în Consiliul Interministerial, precum şi pentru promovarea Hotărârii de Guvern;

 Întocmirea documentației necesare pentru asigurarea tuturor utilităţilor necesare şi a sporurilor de putere și obţinerea în numele CFR-SA, a tuturor acordurilor, avizelor de amplasament şi a avizelor tehnice de racordare necesare la această fază de proiectare (SF), pentru evaluarea corectă şi completă a costurilor privind lucrările de realizare a branşamentelor şi a posturilor de transformare, privind lucrările de realizare/ reamplasare a reţelelor de alimentare (apă, canal, energie electrică, gaze etc.) şi lucrările pentru asigurarea coexistenţei lucrărilor proiectate cu reţelele tehnico-edilitare din amplasamente;

 Elaborarea Devizul General pentru varianta optimă avizată de CNCF „CFR”-SA, întocmit conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutului cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii din fonduri publice, cu modificările și actualizările la data elaborării documentației;

 Evaluarea riscului de cost;

 Elaborarea Graficului de derulare a serviciului, cu respectarea legislației în vigoare pe toată perioada de derulare a acestuia, întocmit şi actualizat conform solicitărilor CFR-SA;

 Defalcarea pe loturi a documentaţiei de achiziţie pentru următoarea etapă de realizare a investiției, funcţie de decizia Entității Contractante;

 Întocmirea Rapoartelor speciale, solicitate de Entitatea Contractantă pentru clarificarea anumitor aspecte;

 Întocmirea Rapoartelor privind progresul activităţilor şi întocmirea raportului final.

Pe baza documentației întocmite de Contractant, după avizarea în cadrul CTE - CFR-SA, Studiul de Fezabilitate va fi supus aprobării Consiliului Tehnico Economic al MT și Consiliului Interministerial, conform reglementărilor legale în vigoare.

Contractantul va elabora Studiul de Fezabilitate cu toate datele necesare și solicitate de CFR-SA pentru obţinerea tuturor avizărilor/ aprobărilor în vederea promovării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi pentru exproprierea imobilelor aferente obiectivului de investiţii ”Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”, inclusiv completarea/ modificarea (dacă este cazul) a documentației prin implementarea tuturor cerințelor/ solicitărilor emitenților de avize.

Contractantul va asista CNCF CFR-SA, pentru elaborarea răspunsurilor la eventuale solicitări de clarificare primite de la diferite instituții de monitorizare şi control.

Durata contractului este de 9 luni.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 9
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul „Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord” face parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT), varianta august 2016, aprobat prin HG nr. 666/2016, încadrându-se în capitolul “Proiecte electrificare și reabilitare cale ferată”.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 055-145056

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 23
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
14/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: CONSIS PROIECT
Nationale Identifikationsnummer: RO 7335054
Postanschrift: Strada Iancului, Nr. 31, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021716
Land: Rumänien
E-Mail: marketing@consis.ro
Telefon: +40 215391132
Fax: +40 215391134
Internet-Adresse: www.consis.ro
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 900 000.00 RON

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

1. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.

2. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site–ul http://www.e-licitatie.ro/pub.

4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „SOLICITARI DE CLARIFICARE/ INTREBARI” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

5. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal in cadrul anuntului de participare publicat pe site–ul: http://www.e-licitatie.ro/pub.

6. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „SOLICITARI DE CLARIFICARE/ INTREBARI”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “SOLICITARI DE CLARIFICARE/ INTREBARI”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/ fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

7. Declaratia DUAE se completeaza direct in SEAP, iar depunerea acesteia odata cu oferta este obligatorie, in caz contrar, oferta va fi respinsa ca inacceptabila in conformitate cu art. 143, alin.(2), lit.b) din HG nr. 394/2016.

8. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă va solicita noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Pentru prezentarea unei noi propuneri financiare, entitatea contractanta va solicita reofertare prin intermediul platformei SEAP.

9. Modificările aduse Contractului fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, aferente opțiunilor de revizuire cuprinse în clauzele contractuale se fac prin Act Aditional cu respectarea legislaţiei în vigoare. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în condițiile prevazute la art. 235 - 243 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi prevederile Art. 158 din HG nr. 394/2016.

10. In cazul in care oferta desemnata castigatoare este o asociere, inainte de incheierea contractului se va prezenta acordul de asociere in forma autentificata.catiile, serviciile si cerintele solicitate in cadrul documentatiei de

11. Toate specificațiile, serviciile și cerințele menționate și solicitate în cadrul documentației de atribuire (inclusiv caietul de sarcini) sunt însoțite de mențiunea “sau echivalent”.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

CNCF „CFR” - SA colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date.

Prin acest document, C.N.C.F. „CFR” – S.A. informează persoanele vizate, ale căror date sunt colectate, cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date și, în același timp, informează persoanele vizate despre drepturile care li se cuvin.

Entitatea contractantă informează în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de următoarele:

Prin semnarea contractului se consideră că toate persoanele fizice nominalizate în ofertă/ documentele ce însoțesc oferta respectivă au fost informate de C.N.C.F. „CFR” – S.A. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și sunt de acord în condițiile menționate mai jos:

Scopul și destinatarii prelucrării datelor cu caracter personal sunt cele reglementate de Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale; Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziției sectorială și Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Destinatari ai datelor cu caracter personal:

În fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:

• Autorități și Instituții ale Statului și/sau autorități/instituții internaționale, având desemnate atribuții/drepturi de verificare/control, etc.;

• Instanțe Judecătorești;

• Destinatari care cer informații pe baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Transferul datelor în afara țării:

Datele cu caracter personal colectate de către C.N.C.F. „CFR” - S.A. pot fi transmise în afara țării, către Direcțiile din cadrul Comisiei Europene, localizate în Bruxelles (Belgia) și utilizate de acestea în scopurile prelucrării menționate mai sus și a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ.

Perioada stocării datelor:

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de timp în care contractul de achiziție sectorială produce efecte juridice, incluzând perioada de garanție a contractului respectiv, la care se adaugă o perioadă suplimentară de minim 5 ani după ce contractul respectiv nu mai produce efecte.

Drepturile persoanei vizate:

Aveți următoarele drepturi asupra datelor cu caracter personal, care vă aparțin, și care sunt prelucrate de către CNCF „CFR” - SA:

• dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

• dreptul de a solicita rectificarea datele cu caracter personal, inexacte sau incomplete;

• dreptul de a depune o plângere în faţă Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale, pentru fiecare din scopurile definite mai sus, este:

- încheierea și executarea Contractului de Achiziție Sectorială, la care persoana vizată este parte;

- obligațiile legale ce îi revin CNCF „CFR” - SA. conform prevederilor legale aplicabile, dintre care menționăm: Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziției sectorială, Ordonanța de Urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție sectorială, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

Termenul legal de prelucrarea a datelor cu caracter personal, cât și perioada de stocare a datelor sunt cele reglementate de Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale; Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziției sectorială și Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: CNCF „CFR” SA - Directia Juridica si Resurse Umane
Postanschrift: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
E-Mail: OfficeCFR@cfr.ro
Telefon: +40 213192526
Fax: +40 213192525
Internet-Adresse: www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
79314000 Durchführbarkeitsstudie
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO314 Giurgiu
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

În urma derulării acestui contract sunt așteptate următoarele rezultate pentru proiectul „Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord ”:

 Studiul de Fezabilitate conform prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificările şi completările în vigoare la data aprobării documentaţiei;

 Elaborarea unui raport privind analiza și fundamentarea variantelor/opţiunilor tehnico-economice, din care rezultă recomandarea, justificată și documentată a, variantei/opțiunii tehnico-economice optimă pentru realizarea obiectivului de investiții, precum şi recomandarea pentru abordarea realizării obiectivului de investiţie (Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr. 1/2018);

 Respectarea prevederilor contractului și ale Caietului de sarcini, precum şi a legislației din domeniul infrastructurii feroviare, siguranței circulației și securitatea transporturilor feroviare, construcții, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului etc, și respectarea actelor normative și de reglementare, reglementărilor tehnice specifice, dispozițiilor, fișelor Uniunii Internaționale a Căilor Ferate, specificațiilor tehnice și normelor tehnice de interoperabilitate, precum și a documentelor de standardizare, aplicabile, în vigoare, în vederea elaborării unei documentații complete a Studiului de Fezabilitate;

 Întocmirea Planului de amplasament și a coridorului de expropiere, dacă este cazul;

 Asistenţă în vederea transferului de proprietate a imobilelor supuse exproprierii în numele Statului Român şi pentru intabularea coridorului de expropriere, dacă este cazul;

 Evaluarea Impactului asupra Mediului, finalizat cu obținerea Acordul de Mediu, cu tot ceea ce implică acesta, în conformitate cu legislația europeană și românească în vigoare, dacă este cazul;

 Elaborarea expertizei tehnice pentru terasament, structurile existente implicate în proiect (peroane, copertine, pasaje sau pasarele pietonale după caz);

 Elaborarea de Studii de teren complete (studiu topografic, studiu arheologic, studiu geotehnic georadar şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului, analize de laborator, studii de diagnoză etc);

 Elaborarea Analizei Cost Beneficiu, inclusiv Analiza de senzitivitate și Analiza de risc finală;

 Asistenţă în elaborarea documentaţiei de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de proiectare / proiectare şi execuţie lucrări, precum şi pentru contractul de consultanţă şi supervizare, inclusiv asistență a Entității Contractante în procesul de elaborare a răpunsurilor la cerinţele de clarificări în faza de licitaţie;

 Asistenţă în completarea aplicației pentru obținerea finanțării din fonduri externe;

 Întocmirea documentației necesare și obținerea în numele Entității Contractante a Certificatului de Urbanism și a avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, cât și a altor avize, acorduri, autorizaţii necesare în această fază de proiectare (Studiu de Fezabilitate), inclusiv implementarea tuturor cerințelor/ solicitărilor emitenților de avize;

 Elaborarea documentațiilor necesare pentru obţinerea în numele CNCF CFR-SA, a tuturor acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor de la Beneficiarii de proiecte de obiective de investiţii cu incidenţă asupra proiectului, la această fază de proiectare (SF), pentru evaluarea corectă şi completă a costurilor privind lucrările pentru asigurarea coexistenţei proiectelor;

 Întocmirea documentației pentru avizarea Indicatorilor Tehnico-Economici în CTE al MTI, în Consiliul Interministerial, precum şi pentru promovarea Hotărârii de Guvern;

 Întocmirea documentației necesare pentru asigurarea tuturor utilităţilor necesare şi a sporurilor de putere și obţinerea în numele CFR-SA, a tuturor acordurilor, avizelor de amplasament şi a avizelor tehnice de racordare necesare la această fază de proiectare (SF), pentru evaluarea corectă şi completă a costurilor privind lucrările de realizare a branşamentelor şi a posturilor de transformare, privind lucrările de realizare/ reamplasare a reţele... detalii pe www.e-licitatie.ro

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 14
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 900 000.00 RON
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: CONSIS PROIECT
Nationale Identifikationsnummer: RO 7335054
Postanschrift: Strada Iancului, Nr. 31, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021716
Land: Rumänien
E-Mail: marketing@consis.ro
Telefon: +40 215391132
Fax: +40 215391134
Internet-Adresse: www.consis.ro
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Act add 3/19.01.2023 - prelungire durata contract cu 2 luni si decalare predare livrabile, in temeiul art 240 alin 2 din Legea 99/2016

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Necesitatea avizarii la toate forurile competente, a soluției tehnice efective de racordare a STE racordării la rețeaua de 110 kV cu reprezentanții operatorului de distribuție a energiei electrice (E-distribuție Muntenia), pentru stabilirea preliminară a condițiilor și posibilităților de realizare a racordării la rețeaua de 110 kV a substației de tracțiune proiectată în cadrul SF, substația de tracțiune electrică ce va alimenta linia de contact pe distanța Rădulești – Giurgiu Nord..

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 2 900 000.00 RON
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 900 000.00 RON