Lieferungen - 70922-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Bratislava: Mobilné telefóny

2023/S 025-070922

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00156621
Poštová adresa: Dobrovičova 12
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 81266
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Lipták
E-mail: jan.liptak@land.gov.sk
Telefón: +421 259266231
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.mpsr.sk
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Mobilné telefóny

II.1.2)Hlavný kód CPV
32250000 Mobilné telefóny
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodanie mobilných telefónov a zariadení vrátane dopravy a vyloženia v mieste dodania v rozsahu, termíne a špecifikácii podľa kúpnej zmluvy.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 684 539.33 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Lesy SR, š.p. a jeho organizačné zložky, uvedené v kúpnej zmluve

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodanie mobilných telefónov a zariadení vrátane dopravy a vyloženia v mieste dodania v rozsahu, termíne a špecifikácii podľa kúpnej zmluvy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 198-515929
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: Zákazka č. 02_2022
Názov:

Mobilné telefóny pre Lesy SR, š.p

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
24/10/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: TurTel s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36428817
Poštová adresa: Hnedá 1125/6
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01003
Štát: Slovensko
E-mail: turian@mobilpc.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 684 539.33 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Dynamický nákupný systém bol zriadený pre potreby rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a jeho podriadených organizácií.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/01/2023