Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70938-2023

03/02/2023    S25

die Niederlande-Asten: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2023/S 025-070938

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gemeente Asten
Postanschrift: Koningsplein 3
Ort: Asten
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 5721 GJ
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Marc Braks
E-Mail: m.braks@bizob.nl
Telefon: +31 615513029
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bizob.nl
Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=215469
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=215469
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Financieel systeem gemeente Asten

Referenznummer der Bekanntmachung: BIZOB-2022-AST-MBR-00140
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De overeenkomst bestaat uit het werkend opleveren en vervolgens het ter beschikking stellen van een financieel systeem inclusief onderhoud en ondersteuning.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 4 jaar en kent twee (2) optionele verlengingen van drie (3) jaar. De ingangsdatum van de initiële looptijd van de overeenkomst is 1 januari 2024 plus de implementatieperiode die direct na de ondertekening van de overeenkomst start. (Ondertekening naar verwachting op 31 mei 2023). Plaats van uitvoering is gemeente Asten (NL).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48219300 Verwaltungssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL Nederland
Hauptort der Ausführung:

gemeente Asten

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De leverancier levert met de aangeboden ICT prestatie de volgende functionaliteiten:

• Activa

• Beheren grootboek

• Verplichtingen

• Beheren crediteuren incl. workflow & termijnkalender

• Debiteuren & invordering incl. workflow & termijnkalender

• Memoriaal incl. workflow

• BTW-BCF aangifte/verrekening

• (Meerjaren) Balans; jaarafsluiting

• E-facturatie

• Betalingsverkeer (incl. digitaal verwerken dagafschriften)

• Reserves en voorzieningen

• Projectenadministratie (projecten met financieel component)

• Investeringsbudgetten/-kredieten

• Verplichte rapportages CBS (IV3)

• Integraties/koppelingen met overige pakketten

• Factuurherkenning (herken-software)

• Publicatiemodule budgetten

• Kasboek / bankboek

• Grondexploitatie

• Dashboards

De gemeente gaat bij het gebruik van de nieuwe software uit van een SaaS (Software as a Service) oplossing.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Concept implementatieplan / Gewichtung: 21
Qualitätskriterium - Name: Demonstratie / Gewichtung: 49
Preis - Gewichtung: 30
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Na de initiële looptijd wordt de overeenkomst 2 keer stilzwijgend verlengd met 3 jaar.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

Als bewijs dat een inschrijver niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen.

Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ter beoordeling van de technische bekwaamheid dient de inschrijver door middel van de op te geven referentieprojecten aan te tonen dat hij ervaring heeft met de onderstaande kerncompetenties.

De inschrijver heeft de referentieprojecten in de afgelopen drie (3) jaar (10 april 2020 – 10 april 2023), succesvol tot uitvoering gebracht.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Kerncompetentie 1

De inschrijver toont middels een referentieproject aan dat hij minimaal één opdracht heeft uitgevoerd bij een gemeentelijke organisatie, waarbij hij een financieel systeem heeft geïm-plementeerd, opgeleverd, onderhouden en ondersteund.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

De opdrachtnemer is verplicht om 2% van de opdrachtwaarde (exclusief btw) in te zetten voor social return binnen de kaders van de regionale uitvoeringsregels social return.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het invullen van de social-returnverplichting, i.c. voor de werving van personen uit de in de uitvoeringsregels genoemde doelgroepen of over een alternatieve invulling van social return. Indien gewenst biedt de gemeente via de coördinator social return de opdrachtnemer advies en ondersteuning aan bij een passende invulling van de social returnverplichting.

Tijdens het uitvoeren van de opdracht heeft de opdrachtnemer een actieve informatieplicht bij het voldoen aan de vereisten voor social return, met betrekking tot ingezette middelen en daarmee uit te voeren activiteiten.

Voor nadere toelichting op het invullen van de verplichting tot het leveren van social return wordt hier verwezen naar de bijlage Uitvoeringsregels social return.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/04/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/04/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

n.v.t.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen op zo kort mogelijke termijn een proces verbaal van opening.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Om te voorkomen dat de overheid met overheidsopdrachten onbedoeld en ongewild criminele activiteiten faciliteert, maakt de aanbestedende dienst gebruik van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob). De aanbestedende dienst past de Wet Bibob toe op deze overheidsopdracht.

Meer informatie over de toepassing van de Wet Bibob is te vinden op: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR661647

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Oost-Brabant
Postanschrift: Postbus 70584
Ort: ’s-Hertogenbosch
Postleitzahl: 5201 CZ
Land: Niederlande
E-Mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023